Terug

Transparantierichtlijn - Emissies

Veelgestelde vragen over Transparantierichtlijn - Emissies

Hoe moet u informatie over wijzigingen in de rechten van houders van effecten en informatie over een aanbieding van een obligatie aan het publiek aan de AFM sturen?

U moet informatie over wijzigingen in de rechten van de door de uitgevende instelling uitgegeven aandelen van een bepaalde klasse (zie artikel 5:25h, eerste lid, Wft) en wijzigingen in de rechten van houders van andere toegelaten effecten dan aandelen (zie artikel 5:25h, tweede lid, Wft) sturen aan melden.en.registreren@afm.nl

Ook informatie over een aanbieding van obligaties aan het publiek (artikel 5:25h, derde lid, Wft) moet worden gestuurd aan melden.en.registreren@afm.nl. Nota bene: Voor het deponeren van deze gereglementeerde informatie kunt u geen gebruik maken van service.prospectus@afm.nl

Naar artikel 5:25h, Wft

De verplichting om de gereglementeerde informatie te deponeren is gebaseerd op artikel 5:25m, zesde lid Wft, in samenhang met de verplichting om deze informatie algemeen verkrijgbaar te stellen (zie de artikelen 5:25c tot en met 5:25f, 5:25h of 5:25i Wft). Deze informatie moet volledig bij de AFM gedeponeerd worden. Het is dus niet voldoende om het persbericht toe te sturen, ook al vermeldt u daarin dat de informatie elders beschikbaar is.

Naar artikel 5:25, Wft

Stuur deze vraag door

Hoe moeten wijzigingen in de rechten van houders van effecten gepubliceerd worden?

De wijzigingen in rechten van houders van effecten moeten onverwijld algemeen verkrijgbaar worden gesteld op de manier die is uiteeengezet in artikel 5:25m Wft.

Artikel 5:25h Wft geeft ook aanwijzingen voor de inhoud van de publicatie over die wijzigingen. Zo blijkt uit artikel 5:25h Wft onder meer dat daarin duidelijk tot uitdrukking moet komen op welk type effecten de wijzigingen in de rechten betrekking hebben. Artikel 5:25h, eerste lid, Wft stelt dat met name informatie algemeen verkrijgbaar wordt gesteld over "wijzigingen in de rechten die aan door haar uitgegeven aandelen van een bepaalde klasse zijn verbonden". Dat kan bijvoorbeeld tot uitdrukking worden gebracht door vermelding van de ISIN-codes.

Stuur deze vraag door

Kan de uitgevende instelling bij een algemeen verkrijgbaarstelling op grond van artikel 5:25h eerste en tweede lid Wft volstaan met de mededeling dat de rechten zijn gewijzigd?

Als er wijzigingen in de rechten van houders van effecten (kunnen) optreden, dan kan de uitgevende instelling in een 5:25h-publicatie niet volstaan met de mededeling: "De rechten in aandelen x zijn gewijzigd." Uit de publicatie van die informatie zal duidelijk moeten worden welke rechten er zijn gewijzigd, dan wel zouden kunnen worden gewijzigd. Dit volgt uit de tekst van artikel 5:25h Wft, waarin wordt gesteld dat informatie algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld "omtrent wijzigingen in de rechten".

Stuur deze vraag door

Moet een uitgevende instelling bij elke (vervolg) aanbieding van obligaties aan het publiek een persbericht uitbrengen?

Ja, bij iedere afzonderlijke aanbieding aan het publiek van obligaties die valt onder de reikwijdte van hoofdstuk 5.1.a Wft (zie o.a. artikel 5:25a en 5:25b Wft) moet de uitgevende instelling voldoen aan de informatieplicht van artikel 5:25h, derde lid, jo. 5:25m Wft.

Stuur deze vraag door

Welke wijzigingen in de rechten van houders van effecten moeten gepubliceerd worden?

De publicatieplicht geldt onder meer voor wijzigingen in statutaire rechten, wijzigingen in de administratievoorwaarden van converteerbare obligaties en wijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen in de leningsvoorwaarden of rentevoeten.

De AFM is van oordeel dat artikel 5:25h Wft alleen publicatie eist, waar er sprake is van wijzigingen in de rechten van houders van effecten of (bij andere effecten dan aandelen of rechten op het verwerven van aandelen) van wijzigingen in de voorwaarden van die effecten die (indirect) van invloed zouden kunnen zijn op die rechten van houders van effecten. De AFM meent daarom dat de publicatieplicht van artikel 5:25h, tweede lid, Wft niet dwingt tot het openbaar maken van alle wijzigingen in eerder openbaar gemaakte informatie.

Zowel wijzigingen met een positieve invloed op de rechten van de houders van effecten als wijzigingen met een negatieve invloed zijn volgens deĀ  AFM relevant voor (toekomstige) houders van die effecten.

Stuur deze vraag door