Terug

Richtlijn betaaldiensten - Gedragsregels

Onderstaande vragen en antwoorden gaan over PSD1. Met de implementatie herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) verandert mogelijk het antwoord op sommige vragen. Lees meer informatie op de website.

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaaldiensten - Gedragsregels

Wat zijn de gedragsregels van de PSD?

De PSD legt betaaldienstverleners een scala aan informatieverplichtingen op, waaronder precontractuele informatie (zoals voorwaarden) en postcontractuele informatie (zoals het bedrag en de valuta van de betaling). Daarnaast zijn er regels over de rechten en verplichtingen van gebruikers van betaaldiensten en betaaldienstverleners. Zo is het verrekenen van kosten niet toegestaan, tenzij dit is overeengekomen.

De details staan in titel III en IV van de PSD, en in de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek (7B).

Stuur deze vraag door

Wat is risico-gestuurd toezicht?

De AFM zal risico-gestuurd toezicht houden op de gedragsregels van de PSD. Dit betekent dat wij, over het algemeen, onze toezichtsinspanningen baseren op onze monitoring-activiteiten, en ontvangen klachten, meldingen van incidenten en signalen over betaaldienstverleners. Afhankelijk van de omvang en de inhoud van deze signalen kan dit leiden tot intensiever toezicht of thema-onderzoeken.

Stuur deze vraag door

Informatieverstrekking: Moet informatie naar de betaaldienstgebruiker gestuurd worden?

Sommige informatie die volgens de PSD verplicht is moet ‘verstrekt’ worden. Dit kan bijvoorbeeld middels papier, e-mail of SMS bericht. Andere informatie moet ‘beschikbaar gesteld worden’. Dit kan bijvoorbeeld via inloggen op een internet website. ‘Beschikbaar stellen’ betekent niet per definitie dat de informatie actief verstrekt moet worden aan de klant, maar de manier van beschikbaar stellen moet worden afgesproken.

Stuur deze vraag door

Informatieverstrekking: In welk formaat moet de informatie worden verstrekt?

Afhankelijk van het type contract, zijn er regels over de beschikbaarheid van informatie en de manier van verstrekking. Andere aspecten van de informatie zijn vormvrij, wel is van belang dat de informatie in begrijpelijke taal is opgesteld.

Stuur deze vraag door

Afhankelijk van het type contract, zijn er regels over de beschikbaarheid van informatie en de manier van verstrekking. Andere aspecten van de informatie zijn vormvrij, wel is van belang dat de informatie in begrijpelijke taal is opgesteld.

Hoewel het aanbieden van een kredietfaciliteit op zichzelf geen betaaldienst is, is het uitvoeren van betaaldiensten op basis van een kredietfaciliteit wel een betaaldienst. De meeste aspecten van een kredietfaciliteit zijn onlosmakelijk verweven met een betaaldienst en vallen onder het raamcontract en dus onder informatieverplichtingen van de PSD. Bijvoorbeeld, informatie over rente.

Stuur deze vraag door

Kosten: Wie moet er voor zorgen dat eventuele intermediairs (excl. dienstverlener van de ontvanger) geen kosten inhouden op het bedrag dat naar de ontvanger moet?

Dat is de taak van de dienstverlener van de betaler.

Stuur deze vraag door

Kosten: Wie moet er voor zorgen dat eventuele intermediairs (excl. dienstverlener van de ontvanger) geen kosten inhouden op het bedrag dat naar de ontvanger moet?

Dat is de taak van de dienstverlener van de betaler.

Stuur deze vraag door

Betalings- en storneringstermijnen: Wat wordt de stornotermijn voor incasso’s?

Voor een aantal type incasso’s schrijft de nieuwe regelgeving een stornotermijn van 8 weken voor (art 63 lid 1 PSD). De betaalinstelling moet vaststellen of een storno voldoet aan de onder (a) en (b) van art 62 PSD gestelde vereisten.

Stuur deze vraag door

39. Betalings- en storneringstermijnen: De consument kan tot één werkdag voor uitvoering van de betalingstransactie zijn opdracht herroepen (artt. 7:534 lid 1 jo. 7:532 lid 1 BW). Hoe werkt dat in het weekend?

Dit is afhankelijk van de definitie van werkdag die met de klant is overeengekomen (algemene voorwaarden). Een betaaldienstverlener zou de zaterdag en zondag niet als werkdagen kunnen definiëren. Een door de consument in het weekend ingelegde betaalopdracht (via e-banking) bij deze betaalinstelling, wordt dan geacht op maandag te zijn ontvangen. Tussen het invoeren van de opdracht en de ontvangst van de opdracht zitten geen werkdagen dus de betaling is niet herroepbaar. De betaaldienstverlener houdt voor de valutering de gehanteerde werkdagen aan.

Stuur deze vraag door

Betalings- en storneringstermijnen: Binnen welke termijn moet een betaalopdracht verwerkt en ontvangen/betaald zijn?

Uit artikel 7:537 BW volgt dat banken 1 werkdag hebben om een bepaald bedrag van rekening A naar B te boeken, waarbij de ontvanger dan ook over dit bedrag moet kunnen beschikken.
Er zijn een aantal redenen waarom een klant langer dan een dag op een bijboeking moet wachten:

  1. de betaaldienstverlener heeft met zijn klant afgesproken gebruik te maken van een overgangsregeling die 3 werkdagen toestaat (loopt tot 1 jan 2012) 
  2. er zitten niet-werkdagen tussen (betaling is ingelegd op een feestdag of in het weekend) 
  3. betaalopdracht is ingeleverd na het einde van de werkdag (bijvoorbeeld via internet na de reguliere sluitingstijd) 
  4. de klant levert de betaalopdracht aan op papier (daarvoot geldt een extra verwerkingsdag)
Stuur deze vraag door

Opzegtermijn: Wijzigt de opzegtermijn door de PSD?

De PSD schrijft voor dat klanten twee maanden voordat wijzigingen in voorwaarden ingevoerd worden hierover geïnformeerd worden.

Stuur deze vraag door

Welke beschrijving is nodig om een betalingstransactie te herkennen

Op grond van artikel 71f, eerste lid, sub a, BGfo  moet een 'referentie aan de hand waarvan de betaler kan bepalen welke betalingstransactie het betreft' worden verstrekt.

De AFM schrijft geen vaste 'referentie' voor. Het moet voor een betaler duidelijk zijn aan wie het bedrag is overgemaakt. Vaak zal daarvoor alleen een naam niet voldoende zijn, maar dient er een tweede criterium te worden genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een rekeningnummer zijn, maar ook een adres en/ of woonplaats.

Stuur deze vraag door