Terug

Welke (reclame)vereisten gelden voor een analistenpresentatie?

Een analistenpresentatie kwalificeert (doorgaans) niet als reclame. Dit betekent echter niet dat er geen regels op van toepassing zijn. Een analistenpresentatie kwalificeert namelijk (in bijna alle gevallen) als ‘in mondelinge en schriftelijke vorm medegedeelde informatie betreffende de aanbieding van effecten aan het publiek of de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt’.

De normen die voor deze (mondelinge en schriftelijke informatie) gelden, staan benoemd in artikel 22 lid 4 van de Prospectusverordening en worden verder ingevuld in artikel 16 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979. Deze normen gelden dus voor informatie ook al wordt deze niet voor reclamedoeleinden verstrekt, bijvoorbeeld voor analistenpresentaties.

Informatie opgenomen in een analistenpresentatie moet daarom stroken met de informatie in het prospectus. Dit betekent onder andere dat de informatie in een analistenpresentatie niet in tegenspraak mag zijn met de informatie in het prospectus en dat de informatie in een analistenpresentatie geen materieel onevenwichtig beeld mag geven van de informatie in het prospectus, bijvoorbeeld door negatieve aspecten (zoals risico’s) van die informatie minder prominent te presenteren dan de positieve aspecten, door weglating of door selectieve weergave van bepaalde informatie. Dit is neergelegd in artikel 16 lid 1 van bedoelde Gedelegeerde Verordening. Op grond van artikel 22 lid 2 van de Prospectusverordening is het niet vereist om een prospectusverwijzing op te nemen in een mondelinge/schriftelijke uiting, zoals een analistenpresentatie. Alhoewel dit geen vereiste is raadt de AFM een uitgevende instelling toch aan om een prospectusverwijzing op te nemen, zodat beleggers op een adequate manier geïnformeerd worden.

De AFM biedt uitgevende instellingen de mogelijkheid om reclame en andere mondelingen/schriftelijke informatie in het kader van het goed te keuren prospectus voorafgaand aan de publicatie te laten beoordelen. Dit is ook mogelijk voor een analistenpresentatie.

 Naar alle veelgestelde vragen