Terug

Welke informatie moet in het prospectus worden opgenomen over duurzame obligaties zoals groene obligaties?

Duurzaamheid in de financiële sector is een speerpunt van de AFM. De markt voor duurzame obligaties en de trends en ontwikkelingen daarvan krijgt daarom extra aandacht binnen het toezicht.

Niet alleen in Nederland, maar ook op Europees niveau zijn er allerlei ontwikkelingen gaande zoals het Action Plan on Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie, de nadere ontwikkeling van een classificatiesysteem (ook wel taxonomie genoemd) voor duurzame economische activiteiten en een standaard voor groene obligaties. De AFM heeft hierover ook een position paper gepubliceerd.

Nu de uitgifte van duurzame (waaronder groene) obligaties ook plaatsvindt met gebruikmaking van een door de AFM goedgekeurd prospectus, verwacht de AFM voor dergelijke prospectussen het volgende:

  • Teksten die suggereren dat er sprake is of kan zijn van greenwashing (bijvoorbeeld in de risicofactoren) worden niet geaccepteerd;
  • Indien er met betrekking tot duurzame obligaties specifieke materiële risico’s bestaan, dan moeten deze risico’s zo specifiek mogelijk in het prospectus beschreven worden;
  • De bestemming van de opbrengst van de uitgifte moet zo specifiek mogelijk in het prospectus worden beschreven. In het geval van een basisprospectus: indien de precieze bestemming van de opbrengst pas wordt gespecificeerd in de definitieve voorwaarden, dan dienen daar in de sectie “Form of Final Terms” specifieke placeholders voor te worden opgenomen zodat gewaarborgd wordt dat bij een specifieke uitgifte de allocatie van de opbrengst zo concreet en specifiek mogelijk wordt beschreven in de definitieve voorwaarden;
  • Indien een uitgevende instelling een eigen ‘framework’ heeft opgesteld, zoals een green bond framework, dan is het wenselijk dat de belangrijkste punten hieruit worden opgenomen in het prospectus, bijvoorbeeld in de sectie waar de besteding van de opbrengst beschreven wordt. Denk hierbij aan: de criteria, de allocatie, management van de opbrengsten, rapportage en externe beoordeling;
  • Indien in het prospectus wordt vermeld dat de uitgevende instelling de intentie heeft om voor de duurzame obligaties na uitgifte daarvan informatie ter beschikking te stellen, dan dient gespecificeerd te worden hoe beleggers op de hoogte gesteld worden van deze informatie en/of waar die ‘post-issuance’ informatie precies verkregen kan worden.     

Het is van belang dat alle materiële informatie met betrekking tot de duurzame obligaties zo specifiek mogelijk in het prospectus wordt opgenomen, zodat beleggers in staat worden gesteld om een weloverwogen beleggingsbeslissing te kunnen nemen.Naar alle veelgestelde vragen