Terug

Welke inhoud dient de openbare mededeling omtrent "voorwaardelijke overeenstemming" (artikel 5 lid 1 Bob) te omvatten?

Het persbericht als bedoeld in artikel 5 lid 1 Bob "voorwaardelijke overeenstemming" dient de volgende informatie te omvatten:

(1) "al dan niet voorwaardelijke overeenstemming", te weten:
a. dat voorwaardelijke overeenstemming is bereikt, met een beschrijving waarom hiervan sprake is (zie ook hierna onder (4); of
b. dat onvoorwaardelijke overeenstemming is bereikt, met een duidelijke beschrijving dat de overeenstemming over het uitbrengen van het openbaar bod niet meer afhankelijk is van de vervulling van enige voorwaarde, en

(2) de namen van de bieder en de doelvennootschap, en

(3) de voorgenomen prijs of ruilverhouding (alsmede of deze prijs/ruilverhouding in- of exclusief enig nog te betalen dividend is), en

(4) de op dat moment reeds vastgestelde voorwaarden, te weten een beschrijving van alle voorwaarden die op dat moment reeds zijn vastgesteld, zowel:
a. pré-offer conditions; voorwaarden waarvan de verplichting tot uitbrengen van het bod afhankelijk is gesteld, en
b. offer conditions; voorwaarden waarvan de verplichting tot nakoming van het bod afhankelijk zal worden gesteld.

Met de in de openbare mededeling te beschrijven informatie zoals hiervoor bedoeld dient te worden bereikt dat de rechthebbenden op de effecten waarop het (mogelijke) openbaar bod zal zien, op basis van die informatie kunnen beoordelen hoe reëel de kans op doorgang danwel slagen van het (mogelijke) openbaar bod is op het moment van deze aankondiging van het voorgenomen openbaar bod. Daarnaast geldt ten aanzien van de offer conditions het bepaalde in artikel 12 Bob (uiterlijk tijdstip noemen volledig pakket voorwaarden; voorwaarden mogen niet van de wil van de bieder afhankelijk zijn; noodzaak openbare mededeling in geval van (niet) vervuld zijn voorwaarde).Naar alle veelgestelde vragen