Terug

Welke informatie dient de standpuntbepaling van de doelvennootschap (artikel 18 Bob) te bevatten?

De standpuntbepaling van de doelvennootschap dient de informatie te bevatten zoals vereist op grond van Bijlage G bij het Bob. Waarbij ten aanzien van item 1 van Bijlage G bij het Bob geldt dat de standpuntbepaling ten minste dient te omvatten:

  1. De visie van het bestuur op de geboden prijs of ruilverhouding.
  2. De overwegingen welke mede de hoogte van het openbaar bod hebben bepaald.
  3. De prognoses welke mede de hoogte van het openbaar bod hebben bepaald.
  4. Een cijfermatige onderbouwing van de onder (1), (2) en (3) hiervoor bedoelde items. En
  5. De gevolgen van de uitvoering van het openbaar bod voor de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de vestigingsplaats van de vennootschap.

In de standpuntbepaling van de doelvennootschap dienen daarnaast op grond van Bijlage G, item 2 Bob, de gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de doelvennootschap, met "inbegrip van de beschikbare gegevens omtrent het lopende boekjaar indien daarvan meer dan een kwartaal is verstreken", te worden opgenomen. Als uitgangspunt voor de beoordeling van de noodzaak tot opneming van deze laatste gegevens over het lopende boekjaar geldt voor de doelvennootschap, de zinsnede "welke de aandeelhouders behoeven om zich een gefundeerd oordeel over het openbaar bod te kunnen vormen".Naar alle veelgestelde vragen