Terug

Wanneer is een 'niet vriendelijk' openbaar bod aangekondigd?

Een 'onvriendelijk bod' (niet zijnde een verplicht bod) is aangekondigd indien door toedoen van de bieder concrete informatie (in de betekenis van artikel 5:53, lid 1, Wft) over de inhoud van een voorgenomen bod openbaar (niet noodzakelijk via een persbericht) is gemaakt.

Of sprake is van voldoende concrete informatie over het voorgenomen bod is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In een tweetal situaties zal, zoals opgenomen in artikel 5 lid 2 Bob, echter in ieder geval sprake zijn van voldoende concrete informatie, te weten:

a) in de situatie dat de bieder de naam van de (potentiële) doelvennootschap noemt in combinatie met een, al dan niet indicatieve (bijvoorbeeld een bandbreedte van of indicatie van een) prijs, of
b) in de situatie dat de bieder de naam van de (potentiële) doelvennootschap noemt in combinatie met een concreet omschreven voorgenomen tijdschema voor het voorgenomen bod (dat wil zeggen een redelijk zekere indicatie van wanneer het voorgenomen bod zal worden uitgebracht, eventueel aangevuld met gegevens omtrent het tijdstip van indiening van het biedingsbericht bij de AFM en/of de aanmeldingstermijn).

Overeenkomstig artikel 5 lid 1 Bob dient een bieder, indien deze een aankondiging van een 'onvriendelijk bod' zoals hiervoor bedoeld doet, zich ook in dit geval te realiseren dat in verband met een dergelijke aankondiging op dat moment al die informatie openbaar dient te worden medegedeeld. Dit zal op zodanige wijze moeten gebeuren dat wordt bereikt dat de rechthebbenden op de effecten waarop het (mogelijke) openbaar bod zal zien, op basis van die informatie kunnen beoordelen hoe reëel de kans op doorgang danwel slagen van het (mogelijke) openbaar bod is op het moment van deze aankondiging van het voorgenomen openbaar bod.

N.B. Zie ook artikel 12 Bob ten aanzien van de offer conditions; uiterlijk tijdstip noemen volledig pakket voorwaarden; voorwaarden mogen niet van de wil van de bieder afhankelijk zijn; noodzaak openbare mededeling in geval van (niet) vervuld zijn voorwaarde.

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de  nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen