Terug

Artikel 2:2 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 2:2 NRgfo

Hoeveel rendementen mag ik maximaal opnemen in mijn offerte (voorafgaande informatie) voor een complexe product?

In de offerte voor een complex product mogen op basis van artikel 2:2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) maximaal twee rendementen worden opgenomen: het historisch rendement zoals bedoeld in artikel 2:2, lid 1, NRgfo en het toekomstig rendement zoals bedoeld in artikel 2:2, lid 2, NRgfo. De Autoriteit Financiële markten gaat er echter mee akkoord dat:

  • De verzekeraars in afwijking van het bepaalde in artikel 2:2 NRgfo de Code Rendement en Risico volgen als het gaat om het aantal rendementen in de precontractuele informatie over complexe producten.
  • De overige marktpartijen in afwijking van het bepaalde in artikel 2:2 NRgfo meer dan twee rendementen opnemen in de precontractuele informatie over complexe producten.
Stuur deze vraag door

Is artikel 2:2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van toepassing op een fictief rekenrendement dat ik hanteer in de offerte van mijn (hypotheek)product?

Ja. Als een financiëledienstverlener een fictief rekenrendement hanteert, verstrekt hij informatie over een toekomstig rendement. Richting de consument wordt een fictief rekenrendement namelijk gebruikt als prognose. Aan de hand van dit rendement wordt, uitgaande van een beoogd eindkapitaal, de maandelijkse inleg voor het betreffende product berekend.

Artikel 2:2, lid 2, NRgfo bepaalt dat informatie over een toekomstig rendement als bedoeld in artikel 52, lid 5 of 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) wordt berekend conform het opbrengstscenario bedoeld in artikel 3:9, lid 1, sub a, b of c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) dan wel een rendement op basis van een eigen berekening, welk rendement het opbrengstscenario als bedoeld in artikel 52, lid 1, Bgfo niet overschrijdt. Voor de berekening van het toekomstig rendement moet de financiëledienstverlener dus een keuze maken uit de drie scenario’s als bepaald in artikel 3:9, lid 1, NRgfo, namelijk een rendement op basis van een historisch, 4% of een pessimistisch scenario. Bij wijze van alternatief mag een aanbieder een volgens eigen techniek berekend rendement weergeven, zij het dat dit rendement nooit gunstiger mag zijn dan het verplichte historische opbrengstscenario (Toelichting op artikel 2:2 NRgfo). Hieruit volgt dat er een keuze gemaakt moet worden voor de berekening van het toekomstig rendement.

De consument die overweegt een complex product te kopen zal zich aan de hand van een concrete op zijn wensen afgestemde offerte voor het laatst kunnen informeren over onder andere rendement, risico’s en kosten. Ook voor deze ‘laatste’ informatie geldt uiteraard de basisnorm dat de verschafte informatie inhoudelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend moet zijn en geen afbreuk mag doen aan overige verplichte informatieverstrekking aan de consument. Ten einde de financiëledienstverleners zo veel mogelijk ruimte te laten voor de inrichting van offertes voor complexe producten, is ervoor gekozen te volstaan met de verplichting inzake rendementen aan te sluiten bij opbrengstscenario’s zoals al verplicht in de financiële bijsluiter. Daartoe strekken dan ook hoofdzakelijk de betreffende regels (Algemene Toelichting op de NRgfo).

Stuur deze vraag door

Kan ik in de offerte volstaan met het noemen van het standaardvoorbeeldrendement en een eigen rendement of moet ook het pessimistisch en historisch rendement worden weergegeven?

Artikel 2:2, lid 2, NRgfo bepaalt dat informatie over een toekomstig rendement als bedoeld in artikel 52, lid 5 of 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) wordt berekend conform het opbrengstscenario bedoeld in artikel 3:9, lid 1, sub a, b of c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) dan wel een rendement op basis van een eigen berekening, welk rendement het opbrengstscenario als bedoeld in artikel 52, lid 1, Bgfo niet overschrijdt. Voor de berekening van het toekomstig rendement moet de financiëledienstverlener dus een keuze maken uit de drie scenario’s als bepaald in artikel 3:9, lid 1, NRgfo, namelijk een rendement op basis van een historisch, 4% of een pessimistisch scenario. Bij wijze van alternatief mag een aanbieder een volgens eigen techniek berekend rendement weergeven, zij het dat dit rendement nooit gunstiger mag zijn dan het verplichte historische opbrengstscenario (Toelichting op artikel 2:2 NRgfo). Hieruit volgt dat er een keuze gemaakt moet worden voor de berekening van het toekomstig rendement.

De consument die overweegt een complex product te kopen zal zich aan de hand van een concrete op zijn wensen afgestemde offerte voor het laatst kunnen informeren over onder andere rendement, risico’s en kosten. Ook voor deze ‘laatste’ informatie geldt uiteraard de basisnorm dat de verschafte informatie inhoudelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend moet zijn en geen afbreuk mag doen aan overige verplichte informatieverstrekking aan de consument. Ten einde de financiëledienstverleners zo veel mogelijk ruimte te laten voor de inrichting van offertes voor complexe producten, is ervoor gekozen te volstaan met de verplichting inzake rendementen aan te sluiten bij opbrengstscenario’s zoals al verplicht in de financiële bijsluiter. Daartoe strekken dan ook hoofdzakelijk de betreffende regels (Algemene Toelichting op de NRgfo).

Stuur deze vraag door

Moet ik de tekst als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gebruiken voor traditionele levensverzekeringen?

Ja. Een financiële dienstverlener moet de tekst als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) ‘Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur.’ gebruiken voor traditionele levensverzekeringen. In de standaardtekst staan de woorden ‘kan’ en ‘bijvoorbeeld’, zodat deze tekst voor alle complexe producten in de zin van artikel 1, sub d, Bgfo gehanteerd kan worden. Deze tekst moet dus ook gebruikt worden voor een traditionele verzekering.

Een financiëledienstverlener mag de informatie als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, NRgfo vervangen door een risico-indicator, die berekend is op basis van gegevens van de consument (artikel 2:2, lid 5, NRgfo).

Stuur deze vraag door

Op welk rendementspercentage moet de informatie over kosten als bedoeld in artikel 2:2, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gebaseerd zijn?

De informatie over kosten moet gebaseerd zijn op het rendementspercentage dat gebruikt wordt bij het historisch en het toekomstig rendement als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 en 2, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Informatie over de kosten, bedoeld in artikel 52, lid 5 of 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt verstrekt in absolute getallen indien de aanbieder van het complexe product de rendementen bedoeld in het  lid 1 en 2 in absolute getallen weergeeft dan wel in percentages indien de dienstverlener de rendementen in percentages weergeeft. De informatie over de kosten wordt verstrekt in cumulatieve vorm (artikel 2:2, lid 3, NRgfo).

Stuur deze vraag door