Terug

Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo)

Veelgestelde vragen over Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo)

Hoe stel ik een FB op voor een Direct Ingaande Uitkering op Spaarbasis, wanneer de minimale uitkeringsduur voor een maatmens van 60 jaar, niet de voorgeschreven 20 jaar, maar 25 jaar is?

In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) staat dat een financiële bijsluiter (FB) voor een Direct Ingaande Uitkering op Spaarbasis gebaseerd moet worden op een maatmens van 60 jaar en er bij de berekeningen uit moet worden gegaan van een uitkeringsduur van 20 jaar (artikel 3:5, eerste lid, onderdeel b Nrgfo Wft en artikel 3:5, tweede lid, onderdeel a, Nrgfo Wft, juncto bijlage 3:5 Nrgfo Wft)

Wanneer de uitkeringen starten op de leeftijd van 60 jaar, zal de minimale uitkeringsduur echter niet 20 jaar, maar 25 jaar zijn, omdat uitkeringen die ingaan vóór het kalenderjaar waarin de uitkeringsgerechtigde 65 jaar een minimum duur kennen van 20 jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigde bij aanvang jonger is dan 65 jaar. In het geval van een maatmens van 60 jaar is dit dus (20 + 5 =) 25 jaar.

Dit betekent dat -indien van toepassing- in het onderdeel ‘Wat kan Direct Ingaande Uitkering op spaarbasis opbrengen’  in de FB, de leeftijd mag doorlopen tot 85 jaar, in plaats van de voorgeschreven 80 jaar. In de zin ‘U krijgt tot uw 80ste een uitkering van € (…) per maand bij een inleg van €20.000. Indien u overlijdt voor uw 80ste krijgen uw nabestaanden de resterende uitkeringen.’ mag de leeftijd van 80 jaar worden gewijzigd in 85 jaar. Wanneer in het onderdeel ‘Wat houdt (naam product) in?’ u gaat ‘sparen’ wordt ingevuld, mag conform artikel 3:5, vijfde lid, onderdeel b, Nrgfo onder het kopje ‘U kunt’, een looptijd van maximaal 20 jaar worden ingevuld. Dit mag -indien van toepassing- gewijzigd worden naar 25 jaar.

Het is momenteel (nog) niet mogelijk om deze gegevens in te voeren in de FB generator. De genoemde wijzigingen dienen handmatig doorgevoerd te worden totdat de nieuwe FB generator beschikbaar is (dit zal naar verwachting in het najaar van 2010 zijn). Bovengenoemde wijzigingen zullen worden meegnomen in een herziening van de Nrgfo.

Stuur deze vraag door

Zijn de onderdelen uit hoofdstuk 2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft verplicht voor mijn product?

De onderdelen uit hoofdstuk 2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) zijn verplicht als een financiëledienstverlener informatie over een complex product als bedoeld in artikel 52 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) verstrekt. In dat geval moet een financiëledienstverlener voor zover van toepassing de informatie als bedoeld in artikel 2:1 en 2:2 NRgfo geven.

Stuur deze vraag door

Wordt er voor de toepassing van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft onderscheid gemaakt tussen winstdelende en niet-winstdelende verzekeringen?

Nee. Volgens artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) valt een niet-winstdelende verzekering onder de definitie van een complex product als het gaat om een levensverzekering, anders dan de verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum. Onder deze definitie valt ook een niet-winstdelende verzekering. In het Bgfo en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) wordt geen onderscheid gemaakt tussen winstdelende en niet-winstdelende verzekeringen.

Stuur deze vraag door

Mag ik de tekst ‘Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.’ in de offerte blijven gebruiken?

Ja. Een financiëledienstverlener mag de standaardtekst ‘Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.’ in de offerte blijven gebruiken. Als een financiëledienstverlener voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product informatie verstrekt over dat product, moet hij volgens artikel 52, lid 4, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) daarbij tevens naar de financiële bijsluiter verwijzen.

Stuur deze vraag door

Moet ik de financiële bijsluiter van een traditionele levensverzekering al herzien als de actuele marktrente met minder dan 0,5 procent-punt is gewijzigd ten opzichte van het percentage dat gold op het moment van het opstellen van de financiële bijsluiter?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen. Dit geldt ook als er sprake is van belangrijke wijzigingen van de marktrente. Het uitgangspunt is dat een financiëledienstverlener bij een belangrijke wijziging van de marktrente een nieuwe financiële bijsluiter op moet stellen. Het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de financiëledienstverlener om zelf te bepalen of een wijziging van de marktrente leidt tot een wezenlijke wijziging voor de consument.

Bij kleine variaties in de van dag tot dag schommelende marktrente hoeft niet altijd direct een nieuwe financiële bijsluiter voor traditionele levensverzekeringen te worden opgesteld. Hoewel de bepaling van het effect van een rentewijziging op de getallen in de bijsluiter bij de financiële instelling zelf ligt, wil de Autoreit Financiële Markten wel een richtlijn geven:

Het is redelijk als de financiële bijsluiter minimaal eens per jaar opnieuw wordt opgesteld met gebruikmaking van de dan actuele marktrente. Een afwijking van de marktrente van minder dan 0,5 procent-punt ten opzichte van het gebruikte rentepercentage kan onder omstandigheden al een goede reden zijn om een nieuwe financiële bijsluiter voor de traditionele levensverzekering te maken, maar bij een afwijking van 0,5 procent-punt of meer, zal zeker een nieuwe financiele bijsluiter worden gemaakt.

Stuur deze vraag door

Moet ik voor wijzigingen in bestaande overeenkomsten een financiële bijsluiter opstellen?

Nee. Volgens artikel 64 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 65 en 66 Bgfo namelijk vrijgesteld financiëledienstverleners, voor zover zij overeenkomsten inzake complexe producten beheren of uitvoeren of daarbij assisteren.

Stuur deze vraag door

Hoe vaak moet ik mijn financiële bijsluiters herzien?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen (artikel 4:19, lid 2, Wet op het financieel toezicht).

Stuur deze vraag door

Is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie een complex product? Zo ja, is het een opbouwproduct?

Ja. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie valt onder de definitie van een complex product. Het gaat namelijk om een levensverzekering, anders dan de verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum (artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie is een opbouwproduct. Het gaat namelijk om een complex product, dat wordt aangewend om een kapitaal te doen groeien (artikel 1:1, sub o, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Stuur deze vraag door

Mag ik de standaardteksten aanpassen in de financiële bijsluiter?

Nee, tenzij de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) een keuze biedt of een aanpassing toestaat. Als de standaardteksten niet toepasbaar zijn, kan de aanbieder van het complex product de Autoriteit Financiële Markten verzoeken om aanvullingen (artikel 3:4, lid 6 en 3:10, lid 2, NRgfo).

Stuur deze vraag door

Zijn de rendementsberekeningen in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gelijk aan de rendementsberekeningen in de Nadere regeling financiële bijsluiter 2002?

Het antwoord op deze vraag vind u in het toegevoegde PDF document.

Stuur deze vraag door

Is er een apart model voor de financiële bijsluiter van winstdelende verzekeringen als deze verzekering een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Nee. Voor deze winstdelende verzekeringen is geen apart model opgenomen in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Een winstdelend product is namelijk een opbouwproduct waarvoor in bijlage 3 NRgfo een model is opgenomen. In de financiële bijsluiter moeten drie grafieken (op basis van historie, 4% en een pessimistische voorspelling) worden opgenomen, hetgeen kan resulteren in drie maal dezelfde grafiek.

Stuur deze vraag door

Is er een apart model voor de financiële bijsluiter van garantieproducten als dit garantieproduct een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Nee. Voor deze garantieproducten is geen apart model opgenomen. De FB-modellen en -regelgeving zijn op dit moment nog niet volledig geschikt voor het weergeven van een garantie-element van een complex product. De huidige FB-modellen en -regelgeving zullen worden aangepast, waarna het garantie-element van complexe producten op een uniforme wijze in de financiële bijsluiter kan worden verwerkt.

Tot het moment van aanpassing van de FB-modellen, zijn er door de AFM richtlijnen opgesteld voor het tijdelijk verwerken van een garantie-element van een product in een financiële bijsluiter:

  1. Voor een complex product met garantie op einddatum is het niet wenselijk om het garantiebedrag te verwerken in de grafiek behorende bij een waardevermeerdering van de belegging van 4%, en in de grafiek behorende bij een pessimistische voorspelling. Door de huidige opzet van de grafieken (en de lijn tussen twee punten) zou een opbrengst op einddatum op basis van het garantiebedrag namelijk de indruk kunnen wekken dat ook tussentijds recht bestaat op een hogere uitkering. Deze indruk is niet terecht in het geval dat er sprake is van alleen een garantie op einddatum.
  2. Voor een complex product met garantie op einddatum staat de AFM het toe dat in het onderdeel “Wat zijn de kosten?” de opbrengst wordt weergegeven die is berekend op basis van de garantie op einddatum.

Concreet voorstel voor verwerking in de financiële bijsluiter:

Onderdeel “Wat zijn de kosten?”, het bedrag in de kolom “Wat u overhoudt” gelijkstellen aan de garantie-uitkering.
Indien er sprake is van een garantie op einddatum wordt op tijdstip 3 (gehele looptijd) het bedrag onder “Wat u overhoudt” gelijkgesteld aan de garantie-uitkering.

Door middel van het aanpassen van het component overige kosten in de kolom “Uw kosten”.
Om de berekening in het onderdeel “Wat zijn de kosten?” kloppend te krijgen, kan de kostencomponent zodanig worden vastgesteld dat de extra uitkering in verband met de garantie als het ware als negatieve kosten worden meegenomen in de optelling. Het rendement in de kolom “Rendement” blijft het rendement dat is berekend op basis van een waardevermeerding van de belegging van 4%.

Niet verwerken van de garantie-uitkering in de grafiek met de opbrengst bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van 4%.
Gezien het feit dat verwerking van de garantie-uitkering in de grafiek een verkeerde indruk geeft over de uitkeringen bij eerdere beëindiging, is het niet toegestaan om in de grafiek de garantie-uitkering te verwerken.

Stuur deze vraag door

Moet ik als tussenpersoon een risico-indicator opnemen op mijn website als ik reclame maak voor complexe producten?

Ja. Als een financiëledienstverlener, in een reclame-uiting informatie verstrekt over een complex  product, verstrekt hij daarbij tevens informatie over de belangrijkste financiële risico’s van dat product, die onder meer inzichtelijk worden gemaakt door een risico-indicator (artikel 52 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 2:1 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Stuur deze vraag door

Wat wordt verstaan onder een reclame-uiting?

Onder een reclame-uiting wordt verstaan iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product (artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht).

Stuur deze vraag door

Moet ik voor een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een consumptief krediet een financiële bijsluiter opstellen?

Voor een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een consumptief krediet hoeft geen financiële bijsluiter opgesteld te worden als het:

  • een overlijdensrisicoverzekering betreft als bedoeld in artikel 1, sub d, onder 3º, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum of
  • het financiële product niet onder artikel 1, sub d, onder 1º, 3º, 4º of 6º, Bgfo valt of
  • er geen sprake is van een combinatie van producten als bedoeld in artikel 1, sub d, onder 7º, Bgfo.

Alleen dan valt een dergelijk product niet onder de definitie van complex product (artikel 1, sub d, Bgfo).

Stuur deze vraag door

Hoe vaak moet ik mijn financiële bijsluiters herzien als het gaat om wijzigingen van de beleggingskosten (die weer doorwerken in de Total Expense Ratio)?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen. Dit geldt ook als er sprake is van belangrijke wijzigingen van de beleggingskosten (die weer doorwerken in de Total Expense Ratio).

Stuur deze vraag door

Wat is de juiste aanduiding: risico-indicator of risicometer?

In de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) is de aanduiding ‘risico-indicator’ opgenomen. In de informatie die bestemd is voor de consument moet een financiëledienstverlener de aanduiding ‘risicometer’ opnemen.

Stuur deze vraag door

Moet ik een financiële bijsluiter opstellen voor een gecombineerd product?

Ja. Een financiële dienstverlener moet een financiële bijsluiter opstellen voor een gecombineerd product als hij een complex product samenstelt zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1º, 4º of 7º, Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’), en dat product algemeen in de markt verkrijgbaar stelt (artikel 38, lid 5, Bgfo).

Stuur deze vraag door

Hoe informeert de Autoriteit Financiële Markten de financiëledienstverleners over aanpassingen van de waarschuwingszinnen en teksten in de financiële bijsluiter?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) informeert financiële dienstverleners en brancheorganisaties in geval van wijzigingen van de waarschuwingszinnen en/of teksten in de financiële bijsluiter via de website van de AFM, door middel van een persbericht en het actief benaderen van brancheorganisaties. Tevens wordt een wijziging van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gepubliceerd in de Staatscourant.

Stuur deze vraag door

Moet ik voor een natura-uitvaartverzekering een financiële bijsluiter opstellen en een risico-indicator opnemen in mijn reclame?

Nee. Een financiëledienstverlener hoeft voor een natura-uitvaartverzekering geen financiële bijsluiter op te stellen en geen risico-indicator op te nemen in zijn reclame. Dit is alleen verplicht voor complexe producten. Volgens artikel 1, sub d, onder 3º, Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) is een natura-uitvaartverzekering geen complex product.

Stuur deze vraag door

Wat is de FB-generator en voor wie is de FB-generator bedoeld?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een hulpmiddel gemaakt waarmee een instelling niet zijnde een beleggingsinstelling eenvoudig zelf een financiële bijsluiter kan maken. Dit hulpmiddel, de FB-generator, is een programmaatje waar een instelling alleen de juiste gegevens zoals de kosten en risico’s hoeft in te voeren. Met een druk op de knop rolt er vervolgens een financiële bijsluiter uit. Met deze FB-generator biedt de AFM alle financiële instellingen die producten aanbieden waarvoor een financiële bijsluiter verplicht is, een aanzienlijke lastenverlichting. Aanbieders van financiële producten hoeven namelijk dankzij deze FB-generator zelf niet te investeren in een computerprogramma of vormgeving om een financiële bijsluiter te maken.

Aanbieders van financiële producten kunnen de FB-generator downloaden van de AFM-website. De FB-generator berekent niet de kosten of het risico van een product, dit moet de instelling zelf juist invullen. Voor het bepalen van de risicocategorie van een product kunnen de instellingen gebruik maken van de zogeheten GUISE-tabellen. Deze tabellen zijn ook beschikbaar op de website van de AFM. De AFM heeft alle financiële instellingen waarvan zij weet of denkt dat deze verplicht zijn een financiële bijsluiter beschikbaar te stellen een brief gestuurd over de wijze waarop zij de FB-generator kunnen downloaden. Instellingen die wettelijk verplicht zijn een financiële bijsluiter te maken, en geen brief van de AFM hebben ontvangen, kunnen een wachtwoord aanvragen via fbgenerator@afm.nl

Stuur deze vraag door

Is er een tool voor het opstellen van een financiële bijsluiter?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een hulpmiddel gemaakt waarmee een instelling niet zijnde een beleggingsinstelling eenvoudig zelf een financiële bijsluiter kan maken. Dit hulpmiddel, de FB-generator, is een programmaatje waar een instelling alleen de juiste gegevens zoals de kosten en risico’s hoeft in te voeren. Met een druk op de knop rolt er vervolgens een financiële bijsluiter uit. Met deze FB-generator biedt de AFM alle financiële instellingen die producten aanbieden waarvoor een financiële bijsluiter verplicht is, een aanzienlijke lastenverlichting. Aanbieders van financiële producten hoeven namelijk dankzij deze FB-generator zelf niet te investeren in een computerprogramma of vormgeving om een financiële bijsluiter te maken.

Aanbieders van financiële producten kunnen de FB-generator downloaden van de AFM-website. De FB-generator berekent niet de kosten of het risico van een product, dit moet de instelling zelf juist invullen. Voor het bepalen van de risicocategorie van een product kunnen de instellingen gebruik maken van de zogeheten GUISE-tabellen. Deze tabellen zijn ook beschikbaar op de website van de AFM. De AFM heeft alle financiële instellingen waarvan zij weet of denkt dat deze verplicht zijn een financiële bijsluiter beschikbaar te stellen een brief gestuurd over de wijze waarop zij de FB-generator kunnen downloaden. Instellingen die wettelijk verplicht zijn een financiële bijsluiter te maken, en geen brief van de AFM hebben ontvangen, kunnen een wachtwoord aanvragen via fbgenerator@afm.nl

Stuur deze vraag door

Wordt met een ‘recht van deelneming in beleggingsinstellingen’ en een ‘recht van deelneming’ hetzelfde bedoeld?

Nee, in het algemeen niet, maar in artikel 3:6 lid 3, en 3:7 lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt met ‘recht van deelneming’ wel bedoeld ‘recht van deelneming in een beleggingsinstelling’.

Stuur deze vraag door

Is er een tool (FB-generator) voor het opstellen van een financiële bijsluiter voor complexe producten zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling?

Nee. De FB-generator is niet bestemd voor beleggingsinstellingen. Omdat er voor beleggingsinstellingen andere regels/vereisten gelden, ziet de nieuwe financiële bijsluiter voor beleggingsinstellingen er anders uit dan de nieuwe financiële bijsluiter voor overige complexe producten. Voor beleggingsinstellingen is geen FB-generator beschikbaar.

Stuur deze vraag door