Terug

IDD - Standaarddocument

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Standaarddocument

Wat betekenen de normen rond het IPID voor u als verzekeraar?

 • Als verzekeraar moet u op basis van artikel 65b BGfo Wft voor elke schadeverzekeringen die u aanbiedt het standaardinformatiedocument IPID opstellen.
 • Als u direct contact met de klant heeft, dan moet u het IPID verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 • Als u een intermediaire aanbieder bent en de schadeverzekering wordt aangeboden via een bemiddelaar, dan wordt het IPID verstrekt via deze bemiddelaar.
 • U moet het IPID beschikbaar maken voor de bemiddelaar.
Stuur deze vraag door

Wat betekenen de normen rond het IPID voor u als adviseur/ bemiddelaar?

Als u bemiddelt in schadeverzekeringen verstrekt u op basis van artikel 65b BGfo Wft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het standaarddocument over schadeverzekeringen, het IPID, aan uw klant. De plicht om het IPID te verstrekken geldt ook voor partijen met een andere hoofdactiviteit dan bemiddelen in verzekeren, die op basis van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Let op, als u als bemiddelaar een schadeverzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u een IPID opstellen voor dit product. Zie hierover ook de Q&A over productontwikkeling.

Stuur deze vraag door

Op welke wijze moet u het IPID verstrekken?

Het uitgangspunt is dat u het IPID kosteloos schriftelijk aan de klant verstrekt. U kunt echter, na toestemming van uw klant, de informatie op een andere duurzame drager verstrekken, mits dit past in de context waarin u met uw klant zaken doet. U kunt het IPID ook via uw website verstrekken als:

 1. uw klant hiervoor toestemming heeft gegeven 
 2. het gebruik van de website past in de context waarin u zaken doet met uw klant
 3. uw klant elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het adres van de website en de plaats op de website waar de informatie kan worden verkregen
 4. de informatie actueel is en, zolang dat voor uw klant van belang is, op de website toegankelijk blijft. 

Dat de wijze van verstrekking past in de context waarin u met uw klant zaken doet, wordt bewezen door het feit dat de klant regelmatig toegang heeft tot internet. Het gegeven dat hij een e-mailadres opgeeft om met u zaken te kunnen doen geldt als bewijs hiervan.

Stuur deze vraag door

Wat is een duurzame drager?

Een duurzame drager is volgens artikel 1:1 Wft een hulpmiddel. Het stelt een persoon in staat om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen. En bovendien een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Een persoonlijke berichtenbox op de website van een online financiële dienstverlener kan volgens een uitspraak van het Europese hof ook kwalificeren als een duurzame drager.

Stuur deze vraag door

Hoe geeft een klant akkoord voor verstrekking via een duurzame drager?

Het IPID mag worden verstrekt op een andere duurzame drager dan papier, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Eén van deze voorwaarden is dat de klant de keuze moet krijgen tussen het ontvangen van het IPID op papier en een andere duurzame drager. De klant moet hierbij uitdrukkelijk hebben gekozen voor de andere duurzame drager. Dit betekent dat hier expliciet naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.

Stuur deze vraag door

Moet het IPID ook aan zakelijke klanten worden verstrekt?

Ja. In het BGfo is opgenomen dat de financiële dienstverlener het IPID moet verstrekken aan haar cliënten. Onder cliënten vallen zowel particuliere als zakelijke klanten. Deze verplichting is echter niet van toepassing wanneer het gaat om het verzekeren van grote risico’s (conform artikel 4:18 Wft).

Stuur deze vraag door

Moet u een IPID aanmaken in geval een maatwerkverzekering?

Als u een aanpassing doet op een standaard schadeverzekering voor een individuele klant, dan hoeft u in principe geen IPID op te stellen voor de schadeverzekering die is aangepast aan de specifieke voorkeuren van de klant.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de klant keuze heeft tussen verschillende contractuele opties binnen een schadeverzekering. Als deze schadeverzekering de verschillende opties bevat, moet in het IPID een beschrijving zijn opgenomen van deze opties. De individuele afspraken met de klant, moeten duidelijk blijken uit de informatieverstrekking, waaronder de verzekeringsovereenkomst. 

Of denk aan de situatie dat u met de klant individuele afspraken maakt over kosten of voorwaarden van een schadeverzekering. In dit geval hoeft u geen IPID te verstrekken. 

 

 

Stuur deze vraag door

Als een aanbieder meerdere reisverzekeringen verkoopt met beperkte variatie, kan er dan één IPID opgesteld worden?

In beginsel dient per verzekering een IPID opgesteld en verstrekt te worden. Als een verzekering verschillende keuzeopties kent, dienen deze opties beschreven te worden in het IPID.

Stuur deze vraag door

Hoe geeft een klant toestemming voor verstrekking van het IPID via een duurzame drager?

Het IPID mag worden verstrekt op een andere duurzame drager dan papier, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Een van deze voorwaarden is dat de klant uitdrukkelijke toestemming geeft voor verstrekking op een duurzame drager. Dit betekent dat de klant de keuze moet krijgen tussen het ontvangen van het IPID op papier en een andere duurzame drager. De klant moet hierbij uitdrukkelijk hebben gekozen voor de andere duurzame drager; dit betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.

Stuur deze vraag door

Hoe geeft een klant toestemming voor verstrekking van het IPID via de website?

Het IPID mag via de website worden verstrekt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Een van deze voorwaarden is dat de klant toestemming heeft gegeven voor verstrekking via de website. Toestemming betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden. De andere voorwaarden voor verstrekking via de website zijn:

 1. Het gebruik past in de context waarbinnen zaken worden gedaan. Dit geldt als is bewezen dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres heeft opgegeven, kan bijvoorbeeld gelden als dergelijk bewijs. 
 2. De klant wordt op de hoogte gesteld van het adres en de plek op de website waar het IPID te vinden is.
 3. De informatie is actueel en blijft op de website zolang deze van belang is voor de klant.
Stuur deze vraag door