Terug

IDD - Productontwikkeling

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Productontwikkeling

Wordt er in de nieuwe productontwikkelingsnormen rekening gehouden met het complexiteit van de verzekering en de grootte van uw onderneming?

Ja, voor ontwikkelaars zijn de vereisten ten aanzien van de maatregelen en procedures proportioneel met de complexiteit en de risico's die aan de producten verbonden zijn, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de ontwikkelaar. Ook voor distributeurs geldt dat rekening wordt gehouden met de complexiteit en de risico’s verbonden aan de producten, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.

Stuur deze vraag door

Wanneer stelt u als distributeur een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar?

De richtlijn brengt geen wezenlijke wijziging mee in de manier waarop sinds 2013 al wordt bepaald of u als distributeur een verzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt volgens de productontwikkelingsnormen. U stelt een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar als u een rol speelt bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van de verzekering. Dit wordt in ieder geval aangenomen als u autonoom de wezenlijke kenmerken en belangrijkste onderdelen van een verzekeringsproduct vaststelt. Hieronder wordt verstaan de dekking, de kosten, het risico, de doelgroep, en vergoedings- en garantierechten. Het aanpassen van bestaande verzekeringen voor individuele cliënten, alsmede het uitwerken van maatwerkcontracten, geldt niet als samenstelling.

Stuur deze vraag door

Aan welke productontwikkelingsnormen moet u voldoen als u verzekeringen aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt?

Als u verzekeringen aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt:

 • bepaalt u voor elke verzekering de doelgroep
 • test en evalueert u de verzekering waarbij u de relevante scenario’s analyseert, en u stelt de distributiestrategie vast
 • zorgt u ervoor dat de medewerkers die betrokken zijn bij de productontwikkeling, deskundig zijn
 • verifieert u dat de verzekering binnen de doelgroep wordt verkocht
 • verschaft u distributeurs alle relevante informatie over de verzekering zoals de (hoofd-)kenmerken, de risico’s, de (impliciete) kosten en de
 • omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
 • verschaft u informatie aan distributeurs over de door u bepaalde doelgroep en de voorgestelde distributiestrategie. De informatie moet duidelijk, volledig en bijgewerkt zijn.
Stuur deze vraag door

Aan welke productontwikkelingsnormen moet u voldoen als u verzekeringen distribueert?

Als u verzekeringen distribueert:

 • moet u het distributieproces zo inrichten dat u de informatie van de ontwikkelaar ontvangt en begrijpt; dit legt uw distributieproces schriftelijk vast
 • evalueert uw distributieproces regelmatig en zorgt u ervoor dat dit actueel is
 • deelt u informatie die relevant is voor de evaluatie van de verzekering met de ontwikkelaar
 • informeert u uit eigen beweging de ontwikkelaar als u ontdekt dat de verzekering niet aansluit bij de door de ontwikkelaar omschreven doelgroep.
Stuur deze vraag door

Is het delen van informatie over distributie met een ontwikkelaar in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als de informatie over distributie niet ziet op persoonsgegevens is het delen ervan in ieder geval niet in strijd met de AVG.

De AVG kent verder zes grondslagen voor het verwerken (bijvoorbeeld delen) van persoonsgegevens. U mag bijvoorbeeld klantinformatie delen met de ontwikkelaar als u toestemming hebt van de klant of als de informatiedeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ook het nakomen van een wettelijke verplichting is een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de gedelegeerde verordening (artikel 10 en 11) moet de distributeur, op verzoek van de ontwikkelaar, de relevante verkoopgegevens en de informatie over de regelmatige evaluatie van de productdistributie delen met de ontwikkelaar. Ook is de distributeur verplicht om de ontwikkelaar meteen te informeren als hij ontdekt dat het product niet aansluit bij de doelgroep of dat er productgerelateerde omstandigheden zijn die ongunstig kunnen uitwerken voor de klant. De AVG staat toe dat persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dat nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

De AVG biedt dus ruimte om informatie over de distributie met de ontwikkelaar te delen. Wel moeten daarbij de hierboven beschreven grenzen in acht worden genomen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de AVG.

Stuur deze vraag door

Waar vindt u aangepaste wetgeving over productontwikkeling?

U vindt de aangepaste wetgeving over productontwikkeling in de Wft, in het BGfo en de direct werkende Uitvoering verordening productontwikkeling.

Stuur deze vraag door

Wie zijn ontwikkelaars voor de productontwikkeling?

Aanbieders zijn ontwikkelaars. Ook bemiddelaars en gevolmachtigde agenten kunnen in bepaalde situaties ontwikkelaar zijn. Dat is het geval als de bemiddelaar of gevolmachtigde agent een rol speelt bij de besluitvorming over het ontwerp of de ontwikkeling van het verzekeringsproduct. Een rol wordt in ieder geval aangenomen als de bemiddelaar of gevolmachtigde agent autonoom wezenlijke kenmerken of belangrijke onderdelen van het verzekeringsproduct vaststelt.

Stuur deze vraag door

Wie zijn distributeurs voor de productontwikkeling?

Distributeurs zijn partijen die verzekeringsproducten adviseren, voorstellen of distribueren die zij niet zelf hebben ontwikkeld.

Stuur deze vraag door

Welke partij bepaalt de doelgroep? De ontwikkelaar of de distributeur?

De ontwikkelaar bepaalt de doelgroep. De distributeur moet over procedures en maatregelen beschikken om alle passende informatie van de ontwikkelaar ten behoeve van de productdistributie te ontvangen, waaronder informatie over de doelgroep. De distributeur legt de regeling voor de productdistributie schriftelijk vast en zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers op de hoogte zijn van de regeling.

Stuur deze vraag door

De distributeur moet bepaalde (verkoop)gegevens verschaffen als de ontwikkelaar daar om verzoekt. Welke gegevens moet de distributeur verschaffen?

De ontwikkelaar kan om (verkoop)gegevens verzoeken voor de ondersteuning van de eigen productevaluatie. Bij de productevaluatie gaat de ontwikkelaar na of het product nog voldoet aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep, en of het product (uitsluitend) binnen de doelgroep wordt verkocht. De distributeur moet de gegevens verschaffen die relevant zijn voor de productevaluatie, zoals de (categorieën van) klanten aan wie het product is verkocht en de wijze waarop de distributeur heeft vastgesteld dat de klanten tot de doelgroep behoren. De distributeur hoeft in dit kader geen gegevens te verschaffen die niet relevant zijn voor de productevaluatie, zoals de verkoopgegevens van producten van concurrenten van de ontwikkelaar.

Stuur deze vraag door

Bij execution only dienstverlening beslist de klant zelfstandig om het product aan te schaffen. Hoe zorgen de ontwikkelaar en/of de distributeur ervoor dat het product binnen de doelgroep wordt verkocht?

Ook bij execution only moeten de ontwikkelaar en de distributeur ervoor zorgen dat het verzekeringsproduct binnen de doelgroep wordt verkocht. Het verzekeringsproduct moet aansluiten op de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep. Partijen moeten passende maatregelen nemen om dat te bewerkstelligen.

Bij execution only dienstverlening dient de afgesloten verzekering aan te sluiten bij de wensen en behoeften die de klant heeft aangegeven. Passende maatregelen kunnen daarnaast zijn dat de reclame-uitingen met betrekking tot het product uitsluitend op personen binnen de doelgroep worden gericht, of dat er waarborgen in het aanvraagproces zijn ingebouwd zodat personen buiten de doelgroep niet overgaan tot aanschaf van het product.

Mochten passende maatregelen niet mogelijk of niet doelmatig zijn, dan kunnen de ontwikkelaar en/of de distributeur ervoor kiezen om het product niet verkrijgbaar te stellen via het execution only kanaal.

Stuur deze vraag door

Wat zijn distributieregelingen?

De distributeur beschikt over regelingen voor productdistributie. Deze regelingen bevatten passende maatregelen en procedures om van de ontwikkelaar alle passende en relevante informatie te ontvangen over de verzekeringen waarin zij adviseren of bemiddelen. Bij de invulling van deze norm wordt rekening gehouden met de complexiteit en de risico’s van de verzekeringen, en met de aard, de schaal en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.

De distributeur legt de regelingen voor productdistributie vast in een schriftelijk document en stelt dit ter beschikking aan zijn medewerkers. De regelingen: a) zijn gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de klant; b) ondersteunen een correct beheer van belangenconflicten; c) zorgen ervoor dat rekening wordt gehouden met de doelstellingen, belangen en kenmerken van klanten. De regelingen zorgen er ook voor dat de distributeur alle relevante informatie van de ontwikkelaar kan ontvangen.

Stuur deze vraag door

De distributeur moet regelmatig haar productdistributie evalueren. Wat houdt dat in?

De distributeur evalueert regelmatig zijn productdistributieregelingen om ervoor te zorgen dat de regelingen nog steeds geldig en actueel zijn. Zo nodig past de distributeur naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie de regelingen aan. Dezelfde evaluatie en eventuele aanpassingen gelden voor de distributiestrategie.

De distributeur moet bij de evaluatie in ieder geval nagaan of de verzekeringsproducten bij de afgebakende doelgroep terechtkomen.

De distributeur houdt bij het bepalen van de frequentie van de evaluaties rekening met de omvang, schaal en complexiteit van de verzekeringsproducten. Ook moet de distributeur op verzoek van de ontwikkelaar relevante informatie delen, ter ondersteuning van de productevaluatie door de ontwikkelaar. Het gaat hierbij om de relevante verkoopgegevens en de relevante informatie over de regelmatige evaluaties van de productdistributieregelingen.

Stuur deze vraag door

Mag de distributeur een vergoeding aan de ontwikkelaar vragen voor de informatie die hij verschaft in het kader van de productevaluatie?

De ontwikkelaar is verplicht om alle passende stappen te zetten om te monitoren dat de distributeur in overeenstemming met het productgoedkeuringsproces handelt. De distributeur is verplicht om op verzoek van de ontwikkelaar de relevante verkoopgegevens en de relevante informatie over de regelmatige evaluaties van de productevaluatieregelingen aan de ontwikkelaar te verschaffen, ter ondersteuning van de productevaluatie door de ontwikkelaar. Deze verplichting van de distributeur om informatie aan de ontwikkelaar te verschaffen volgt rechtstreeks uit de gedelegeerde verordening. Het is dus niet toegestaan om een vergoeding te betalen voor het verschaffen van de informatie in de gedelegeerde verordening (artikel 10 en 11). Deze betaling zal worden gezien als betaling in strijd met de artikelen 86c, 86d of 86e BGfo Wft.

Stuur deze vraag door