Terug

IDD - Productontwikkeling

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Productontwikkeling

Wordt er in de nieuwe productontwikkelingsnormen rekening gehouden met het complexiteit van de verzekering en de grootte van mijn onderneming?

Ja, voor aanbieders zijn de vereisten ten aanzien van de maatregelen en procedures proportioneel met de complexiteit en de risico's die aan de producten verbonden zijn, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de aanbieder. Ook voor bemiddelaars geldt dat rekening wordt gehouden met de complexiteit en de risico’s verbonden aan de producten, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de bemiddelaar.

Stuur deze vraag door

Wanneer stel ik als adviseur/ bemiddelaar een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar?

De richtlijn brengt geen wezenlijke wijziging mee in de manier waarop sinds 2013 al wordt bepaald of u als adviseur of bemiddelaar een verzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt volgens de productontwikkelingsnormen. U stelt een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar als u een rol speelt bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van de verzekering. Dit wordt in ieder geval aangenomen als u autonoom de wezenlijke kenmerken en belangrijkste onderdelen van een verzekeringsproduct vaststelt, hieronder begrepen de dekking, de kosten, het risico, de doelgroep, en vergoedings- en garantierechten. Het aanpassen van bestaande verzekeringen voor individuele cliënten, alsmede het uitwerken van maatwerkcontracten, geldt niet als samenstelling.

Stuur deze vraag door

Aan welke productontwikkelingsnormen moet ik voldoen als ik verzekeringen aanbied of samenstel en in de markt verkrijgbaar stel?

Als u verzekeringen aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt:

 • bepaalt u voor elke verzekering de doelgroep
 • test en evalueert u de verzekering waarbij u de relevante scenario’s analyseert, en u stelt de distributiestrategie vast
 • zorgt u ervoor dat de medewerkers die betrokken zijn bij de productontwikkeling, deskundig zijn
 • verifieert u dat de verzekering binnen de doelgroep wordt verkocht
 • verschaft u adviseurs/ bemiddelaars alle relevante informatie over de verzekering zoals de (hoofd-)kenmerken, de risico’s, de (impliciete) kosten en de
 • omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
 • verschaft u informatie aan de bemiddelaar over de door u bepaalde doelgroep en de voorgestelde distributiestrategie. De informatie moet duidelijk, volledig en bijgewerkt zijn.
Stuur deze vraag door

Aan welke productontwikkelingsnormen moet ik voldoen als ik bemiddel in verzekeringen?

Als u bemiddelt in verzekeringen:

 • moet u het distributieproces zo inrichten dat u de informatie van de aanbieder ontvangt en begrijpt; dit legt uw distributieproces schriftelijk vast
 • evalueert uw distributieproces regelmatig en zorgt u ervoor dat dit actueel is
 • deelt u informatie die relevant is voor de evaluatie van de verzekering met de aanbieder
 • informeert u uit eigen beweging de aanbieder als u ontdekt dat de verzekering niet aansluit bij de door de aanbieder omschreven doelgroep.
Stuur deze vraag door

Is het delen van informatie over distributie met een aanbieder niet in strijd met Privacywetgeving?

Een financiële dienstverlener moet op grond van het BGfo en de Uitvoeringsverordening (artikel 10 en 11) op verzoek van de aanbieder bepaalde informatie met de aanbieder delen. Het gaat hierbij om informatie die relevant is voor de evaluatie van de verzekering. Daarnaast moet de financiële dienstverlener proactief informatie met de aanbieder delen wanneer het product niet aansluit bij de afgebakende doelgroep. Dit geldt ook wanneer het product mogelijk schadelijk is, of wanneer er andere omstandigheden met betrekking tot het product zijn die mogelijk schadelijk zijn voor klanten.

Een wettelijke verplichting is zowel onder de Wet bescherming persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die geldt vanaf 25 mei 2018) een grondslag om de gegevens te mogen delen. Hier is sprake van een dergelijke wettelijke verplichting. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener om te voldoen aan de (basis)principes rondom het verwerken van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de privacywetgeving.

Stuur deze vraag door