Terug

IDD - Verzekeringen met beleggingscomponent

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Verzekeringen met beleggingscomponent

Wat betekenen de normen op het gebied van beheersing van belangenconflicten bij de distributie van beleggingsverzekeringen voor u als financiële dienstverlener?

Financiële dienstverleners die beleggingsverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen, moeten procedures en maatregelen treffen om belangenconflicten te voorkomen (artikel 4:91q Wft). De financiële dienstverleners moeten een adequaat beleid voeren om belangenconflicten te voorkomen en te beheersen. Zij moeten ervoor zorgen dat de klanten op billijke wijze worden behandeld als een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn. In dat geval stelt de financiële dienstverlener de klanten op de hoogte van het belangenconflict.

Stuur deze vraag door

U adviseert in beleggingsverzekeringen. Wat zijn uw nieuwe verplichtingen?

Artikel 4:23 lid 4 Wft bepaalt dat u als adviseur over een beleggingsverzekering voor het sluiten van de overeenkomst een geschiktheidsverklaring op een duurzame drager moet verstrekken aan de klant. In de geschiktheidsverklaring wordt het advies gespecificeerd (bijvoorbeeld een toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies) en geeft u aan hoe het advies aan de voorkeuren, beleggingsdoelstellingen en andere kenmerken van de klant beantwoordt. U geeft de klant tevens op grond van artikel 59h BGfo Wft aan of u de geschiktheid van de verzekering met de beleggingscomponent periodiek zult beoordelen. Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u de klant in dat geval een bijgewerkte geschiktheidsverklaring verstrekt waarin wordt aangegeven op welke wijze de beleggingsverzekering beantwoordt aan de voorkeuren, doelstellingen en andere kenmerken van de klant.

Stuur deze vraag door

U bemiddelt in beleggingsverzekeringen. Wat zijn uw verplichtingen?

Als de klant via verkoop zonder advies (execution only) een beleggingsverzekering afsluit, moet u informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant met betrekking tot de financiële dienst en het financiële product zodat u kunt beoordelen of deze dienst of het product passend is voor de cliënt.

Stuur deze vraag door

Welke precontractuele transparantienormen gelden bij bemiddeling in beleggingsverzekeringen?

Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u voorafgaand aan de overeenkomst over een beleggingsverzekering, de klant informatie verstrekt over de beleggingsverzekering en de voorgestelde beleggingsstrategie. Ook verstrekt u de klant een toelichting en waarschuwing over de risico’s verbonden aan dit product en de beleggingsstrategie. Daarnaast verstrekt u informatie over alle kosten voor het adviseren of bemiddelen in de beleggingsverzekering. U moet alle kosten in verband met de dienst en de beleggingsverzekering samenvoegen, zodat klant inzicht krijgt in de totale kosten en in het cumulatieve effect op het rendement. Als de klant daarom verzoekt verstrekt u een uitsplitsing.

Stuur deze vraag door

Welke overige transparantienormen gelden bij bemiddelen in beleggingsverzekeringen?

Artikel 76 BGfo Wft bepaalt dat u uw klant periodiek informatie moet verstrekken over de verleende dienstverlening met betrekking tot de beleggingsverzekeringen. Deze informatie omvat onder meer de kosten van eventuele transacties. U moet de klant jaarlijks achteraf informeren over alle gemaakte kosten en lasten die verbonden zijn aan de beleggingsverzekering en de financiële diensten, als u gedurende het jaar een lopende relatie met de klant heeft gehad.

Stuur deze vraag door

Waar vindt u aangepaste wetgeving over verzekeringen met een beleggingscomponent?

U vindt de aangepaste wetgeving over verzekeringen met een beleggingscomponent in de Wft, in het BGfo en in de direct werkende Uitvoeringsverordening over verzekeringen met een beleggingscomponent.

Stuur deze vraag door

Wat is een verzekering met een beleggingscomponent?

In artikel 1:1 Wft is vastgelegd wat er wordt verstaan onder een verzekering met een beleggingscomponent. Een verzekering met een beleggingscomponent is een levensverzekering als bedoeld in artikel 975 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een levensverzekering is in het BW omschreven als een sommenverzekering in verband met het leven of de dood gesloten (behalve een ongevallenverzekering). De afkoopwaarde of uitkering van een verzekering met een beleggingscomponent moet geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de financiële markten.

Er zijn een aantal typen levensverzekeringen uitgezonderd van de definitie van beleggingsverzekering. Dit zijn onder meer: een overlijdensrisicoverzekering die alleen uitkeert bij overlijden, een natura-uitvaartverzekering, een verzekering die fiscaal gefaciliteerd is om te voorzien in pensioeninkomen. Deze verzekeringen vallen dus niet onder de definitie van verzekering met een beleggingscomponent.

 

Stuur deze vraag door

Hoe moet de geschiktheidsverklaring eruit zien die verstrekt wordt aan de klant bij advies over een verzekering met een beleggingscomponent?

Als u uw klant adviseert over een beleggingsverzekering verstrekt u hem op grond van artikel 4:23 lid 7 Wft een geschiktheidsverklaring, tegelijk met het advies. U verstrekt deze geschiktheidsverklaring op een duurzame drager. In deze verklaring specificeert u uw advies en neemt u op hoe uw advies beantwoordt aan de voorkeuren, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en kennis en ervaring van uw klant. Ook geeft u aan of uw klant een periodieke beoordeling van de geschiktheid van de verzekering ontvangt. Als u een periodieke beoordeling van de geschiktheid van de verzekering uitvoert, kunnen de geschiktheidsverklaringen na de eerste dienstverlening zich beperken tot veranderingen in diensten, beleggingsactiva of klantgegevens.

Stuur deze vraag door

Welke informatie moet u uw klant jaarlijks verstrekken over uw dienstverlening?

Als u financiële diensten verleent met betrekking tot een verzekering met een beleggingscomponent moet u uw klant op grond van artikel 76 BGfo Wft en de Uitvoeringsverordening minimaal jaarlijks informeren over uw dienstverlening. Ook moet u uw klant jaarlijks informeren over de kosten verbonden aan de verzekering en uw dienstverlening. Dit periodieke verslag geeft een eerlijke en evenwichtige evaluatie van de in de verslagperiode verleende diensten en transacties, en indien relevant bevat het de totale kosten die verband houden met deze diensten en transacties en de waarde van elk onderliggend beleggingsactief. U verstrekt deze informatie op een duurzame drager.

Stuur deze vraag door

Hoe moet u uw klant inzicht geven in de cumulatieve kosten van product en distributie?

Op grond van artikel 59h, tweede lid, BGfo Wft moet u uw klant informeren over alle kosten die verband houden met uw dienstverlening samen met alle kosten die verband houden met de verzekering. Onder kosten van de verzekering worden niet verstaan kosten die een gevolg zijn van onderliggende marktrisico’s. De kosten moeten worden samengevoegd, zodat uw klant zicht krijgt op de totale kosten en het effect daarvan op het rendement. Als de klant hierom verzoekt, moet u de kosten puntsgewijs uitsplitsen. Alle verzekeringen met een beleggingscomponent vallen onder het provisieverbod. Dit betekent dat uw klant u voor uw dienstverlening een rechtstreekse fee betaalt, en de kosten van de dienstverlening niet verwerkt zitten in de kosten van het product (de premie). U zult uw klant daarom moeten informeren wat het effect is van de rechtstreekse fee voor de dienstverlening, en alle andere kosten van de verzekering op zijn rendement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een serviceabonnement.

Stuur deze vraag door