Terug

Herstelkader rentederivaten

Veelgestelde vragen over Herstelkader rentederivaten

Wanneer is de AFM begonnen met een eerste onderzoek naar rentederivaten?

In 2013 is de AFM een verkennend onderzoek gestart naar de dienstverlening rondom rentederivaten. Wij hebben eerst in kaart gebracht aan hoeveel klanten een rentederivaat is verkocht.

Toen bleek dat bij veel dossiers de derivatendienstverlening niet geheel conform de wet en regelgeving gebeurde, trok de AFM in 2014 aan de bel bij de banken en heeft de AFM aangedrongen op een integrale herbeoordeling en een oplossing waar nodig. De banken zijn deze dossiers opnieuw gaan bekijken.

Op 3 december 2015 bleek dat die herbeoordeling niet goed verliep, waarop de AFM het proces stop heeft gezet. Hierna is de derivatencommissie aangesteld, die het herstelkader heeft vastgesteld waar alle banken zich aan hebben gecommitteerd.

Stuur deze vraag door

Wat waren de criteria die de AFM heeft voorgeschreven bij de selectie van externe dossierbeoordelaars door banken?

De eisen die de AFM aan de externe dossierbeoordelaars heeft gesteld zijn:

  • Zij moeten beschikken over de benodigde expertise.
  • De rol van de externe dossierbeoordelaars mag niet worden ingevuld door een partij die dezelfde bank eerder heeft bijgestaan bij de herbeoordeling van individuele rentederivatencontracten.
  • De rol van de externe dossierbeoordelaars mag niet worden ingevuld door een partij die vanaf 1 januari 2012 heeft geopereerd als huisaccountant van de bank.
  • De externe beoordelaar moet economisch onafhankelijk te zijn van de bank die de opdracht geeft.
Stuur deze vraag door

Waarom heeft de AFM de externe dossierbeoordelaars niet zelf aangesteld?

De bevoegdheid tot aanstelling van externe dossierbeoordelaars is op dit moment niet geregeld in wet- en regelgeving. De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 27 juni 2016 aan de minister de wens uitgesproken om deze bevoegdheid te krijgen, zoals de bevoegdheid waarover bijvoorbeeld de Britse toezichthouder FCA beschikt. De externe dossierbeoordelaars zijn nu aangesteld door de banken, op basis van eisen en selectiecriteria van de AFM die met name gaan over onafhankelijkheid (van de externe beoordelaars).

Stuur deze vraag door

De AFM controleert achteraf. Is dat als de klant zijn compensatie al heeft ontvangen?

De AFM controleert dossiers op basis van deelwaarnemingen. Deze controles worden uitgevoerd nadat de klant een voorstel voor compensatie heeft ontvangen. Of de klant dit voorstel heeft geaccepteerd en of de uitbetaling al heeft plaatsgevonden maakt voor deze controle niet uit. Doordat de AFM dossiers controleert nadat de klant een compensatievoorstel heeft ontvangen, wordt het proces niet vertraagd door de controles. Als de AFM fouten constateert, moet de bank deze herstellen. Een klant kan er niet op achteruit gaan na controle door de AFM.

Stuur deze vraag door

Wat is de planning van de uitvoeringsfase?

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en tijdige uitvoering van het herstelkader. Het zal per bank verschillen wanneer alle klanten die in aanmerking komen een voorstel tot compensatie hebben ontvangen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de portefeuille. Het is aan de banken om hun klanten over de tijdslijnen te informeren.

Stuur deze vraag door

Waar vind ik meer informatie over het herstelkader rentederivaten?

De AFM heeft uitgebreide informatie op haar website gepubliceerd over het herstelkader rentederivaten. Bekijk deze informatie via de link hieronder.

Stuur deze vraag door