Terug

Financiële verslaggeving

Veelgestelde vragen over Financiële verslaggeving

Is het toezicht van de AFM op financiële verslaggeving openbaar?

Het toezicht van de AFM op financiële verslaggeving heeft een besloten karakter, totdat een zaak door de AFM bij de Ondernemingskamer is aangespannen. In eerste instantie zullen de onderneming en de AFM er in goed gezamenlijk overleg moeten uitkomen. De AFM zal in deze fase de onderneming wijzen op haar verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van de verslaggevingsvoorschriften. Het is aan de onderneming deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen.

Stuur deze vraag door

Doet de AFM aan ‘rulings’ of ‘preclearance’ op het gebied van financiële verslaggeving?

Nee. De AFM doet vooraf geen uitspraak over specifieke casussen. Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat naleven van de relevante wet- en regelgeving

Stuur deze vraag door

Hoe selecteert de AFM de ondernemingen voor onderzoek?

Het toezicht gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen voor de kwaliteit van hun financiële verslaggeving.

De AFM beoordeelt niet elk jaar de financiële verslaggeving van alle beursgenoteerde ondernemingen. Beursgenoteerde ondernemingen worden vanuit een risicoperspectief beoordeeld en geselecteerd.

Stuur deze vraag door

Van welke landen zijn de verslaggevingsstandaarden gelijkwaardig aan EU-IFRS?

De Europese Commissie heeft de volgende algemeen aanvaarde accounting principles (GAAP) van de volgende landen als gelijkwaardig aan EU-IFRS aangemerkt:

  • Verenigde Staten van Amerika
  • Japan
  • China
  • Canada
  • Zuid-Korea

De Europese Commissie staat het uitgevende instellingen uit derde landen toe om IFRS toe te passen.

Stuur deze vraag door

Hoe ver reikt het toezicht van de AFM op de vermelding van nevenfuncties van commissarissen in het jaarverslag?

Op basis van de Code Tabaksblat moet een onderneming in haar jaarverslag een opgave doen van relevante nevenfuncties van commissarissen. De rol van de AFM is beperkt tot het nagaan of het jaarverslag een mededeling bevat dat de onderneming de Code toepast, of dat zij de Code niet toepast, maar wel een uitleg geeft over het niet toepassen van de Code. Daarnaast kijkt de AFM of de inhoud van het jaarverslag consistent is met andere openbare informatie. De AFM spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van de governance van de onderneming. Relevante nevenfuncties van commissarissen is echter wel belangrijke informatie voor beleggers indien specifieke transacties (overnames, belangrijke deals e.d.) plaatsvinden

Stuur deze vraag door