Terug

Zekerheden bij crowdfunding

Bij het verstrekken van financieringen via crowdfunding worden in toenemende mate zekerheden van de geldvrager geëist. Het vestigen van zekerheden is een complex en foutgevoelig proces wat grote zorgvuldigheid van crowdfundingplatformen vereist. De AFM ziet dit in de praktijk regelmatig fout gaan. Het gevolg kan zijn dat zekerheden investeerders niet brengen wat zij ervan (mogen) verwachten. Om teleurstelling bij investeerders te voorkomen wijst de AFM crowdfundingplatformen op de zorgvuldigheid die vereist is bij het stellen van die zekerheden.

Veelgestelde vragen over Zekerheden bij crowdfunding

Wat betekent zekerheid stellen?

Bij een financiering kan een geldvrager de risico’s voor de investeerder beperken door het afgeven van zekerheden. Zekerheden kunnen door investeerders ingeroepen worden als geldvragers niet tijdig aan verplichtingen voldoen, zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de praktijk betekent dit dat de tot zekerheid strekkende zaak verkocht moet worden, zodat de schuldeisers zich kunnen verhalen op de opbrengst.

Stuur deze vraag door

Welke vormen van zekerheden komen vaak voor?

Er bestaan zakelijke en persoonlijke zekerheden. Hypotheek- en pandrechten zijn voorbeelden van zakelijke zekerheden. Het hypotheekrecht wordt gevestigd op onroerende zaken (bijvoorbeeld een woonhuis of kantoorpand), terwijl het pandrecht alleen kan worden gevestigd op roerende zaken (zoals kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraden of vervoermiddelen).

Daarnaast zijn er ook persoonlijke zekerheden. Voorbeelden van persoonlijke zekerheden zijn hoofdelijke aansprakelijkheid en borgtocht. Allereerst is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldvrager zelf. Ook is het gebruikelijk dat een of meer andere partijen zich verbinden aan de verplichtingen die de geldvrager aangaat. Dit kan een familielid zijn, of ieder ander willekeurig persoon die zich verbonden voelt met de geldvrager.

Bij borgtocht verbindt een derde (de borg) zich tot nakoming van de verbintenis van de geldvrager. De borg kan worden aangesproken als de geldgever tekort schiet.
In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid (of hoofdelijkheid) kan de schuldeiser zelf bepalen of hij de geldvrager aanspreekt of een eventuele medeschuldenaar.

Stuur deze vraag door

Wat is belangrijk bij het stellen van zekerheden?

In het kader van een beheerste bedrijfsvoering is het bij het stellen van zekerheden belangrijk dat alle processtappen zorgvuldig en tijdig worden uitgevoerd. Voorbeelden van zorgvuldigheid en tijdigheid komen later in deze Q&A aan bod. Het is de taak van crowdfundingplatformen om te zorgen dat alle vereiste stappen goed ingeregeld en vastgelegd zijn in processen. Dit zijn wettelijke vereisten die onderdeel uitmaken van een beheerste bedrijfsvoering waar een crowdfundingplatform aan moet voldoen. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat de gestelde zekerheden nutteloos blijken te zijn op het moment van uitwinnen.

Transparantie in de informatieverstrekking over de details van de geboden zekerheden is een andere verplichting van crowdfundingplatformen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om te weten of er sprake is van een eerste recht, of dat andere partijen dit eerste recht al hebben. Is het eerste recht al vergeven, dan betreft het een tweede of zelfs een derde recht (dit heet een opvolgend recht). Ook is het van belang te weten of het vestigen van een opvolgend recht is uitgesloten. Dit betekent dat bij het vestigen van een eerder pandrecht afgesproken is dat er geen opvolgend recht gevestigd mag worden.

Het is verstandig als crowdfundingplatformen zich goed laten adviseren door deskundigen op dit gebied. Er kan namelijk sprake zijn van een overtreding als een crowdfundingplatform de bedrijfsvoering op dit terrein, of hun informatieverstrekking over zekerheden niet op orde heeft.

Stuur deze vraag door

Is het stellen van zekerheden bij crowdfunding anders dan bij bijvoorbeeld een bank?

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is dat het vaak gaat om veel investeerders die relatief kleine bedragen investeren. Alle investeerders (de crowd) in een bepaald project hebben recht op hun aandeel in de gestelde zekerheid. Het is belangrijk om zorgvuldig af te wegen hoe de belangen van de crediteuren (de crowd) het best gewaarborgd kunnen worden, individueel of bijvoorbeeld via een stichting zekerheden.

Het platform moet ook rekening houden met het scenario dat zij zelf ophoudt te bestaan of failliet gaat. Ook in die gevallen moeten investeerders nog steeds hun zekerheidsrecht kunnen uitoefenen.

Stuur deze vraag door

Waar moeten crowdfundingplatformen op letten bij het vestigen van pandrecht?

De AFM ziet bij het vestigen van pandrecht in de praktijk onvoldoende zorgvuldigheid. Pandrecht kan onderhands gevestigd worden, dus zonder tussenkomst van de notaris. Voor de vestiging van pandrecht door middel van een onderhandse akte is registratie bij de Belastingdienst een vereiste. Het pandrecht komt pas tot stand door de registratie. Zonder registratie is het pandrecht niets waard. Een ander aandachtspunt bij verpanding is de actualisatie van pandlijsten. Bij verpanding van roerende zaken moeten de roerende zaken die verpand zijn, periodiek geactualiseerd worden met pandlijsten. Crowdfundingplatformen moeten hun processen zodanig inrichten dat het geld pas vrijgegeven wordt aan geldvragers als aan alle voorwaarden van de zekerheidsstelling is voldaan.

Stuur deze vraag door

Waar moeten crowdfundingplatformen op letten bij het vestigen van hypotheekrecht?

Hypotheekrecht wordt gevestigd met tussenkomst van een notaris. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Vindt de taxatie plaats door een taxateur die in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgenomen? Taxatie van de onroerende zaak is verplicht.
  • Houdt het platform zich aan de normen van het Platform Taxateurs en Accountants?
  • Pleegt de pandeigenaar voldoende onderhoud voor waardebehoud van het pand waarop het recht van hypotheek wordt gevestigd? En informeert het platform de investeerder over dit (doorlopende) onderhoud?
Stuur deze vraag door