Terug

Caribisch Nederland - Vergunning

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen over Caribisch Nederland - Vergunning

Hoe kan ik een vergunning aanvragen?

Voor een vergunningaanvraag dient u twee formulieren in te vullen:

  • "Vergunningaanvraag adviseren en bemiddelen in Caribisch Nederland" 
  • "Vragenlijst personentoetsing Caribisch Nederland"

U kunt het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen aan ons sturen via post of via e-mail aan bes@afm.nl.

De formulieren voor een vergunningaanvraag zijn beschikbaar op onze website:

Stuur deze vraag door

Moeten bijkantoren van banken/verzekeraars in Caribisch Nederland met een hoofdkantoor op CuraƧao of Sint Maarten, informatie inwinnen als advies verstrekt wordt?

Ja, een bijkantoor in Caribisch Nederland moet bij het verstrekken van advies op grond van de gedragsregels alle informatie inwinnen en bewaren. Het hoofdkantoor op bijvoorbeeld Sint Maarten of Curaçao kan deze aanvragen beoordelen. Als dit het geval is, moeten alle aanvragen uit Caribisch Nederland gefiatteerd worden door de goedgekeurde feitelijk leidinggevende en moet dit ook aangetoond kunnen worden.

Stuur deze vraag door

Moet het dagelijks beleid van een assurantietussenpersoon worden bepaald door ten minste twee personen?

Nee, deze bepaling is niet van toepassing op assurantiebemiddelaars. Voor kredietinstellingen en verzekeraars die bemiddelen in verzekeringsproducten gelden wel eisen hiervoor (eerste en tweede lid artikel 3:5 Bfm BES).

Stuur deze vraag door

Moet een kredietaanbieder die krediet aanbiedt voor maximaal drie maanden een vergunning aanvragen?

Op basis van artikel 1:9, eerste lid, Bfm BES is een aanbieder van krediet vrijgesteld van de vergunningplicht, als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden én aan de consument slechts onbetekenende kosten in rekening worden gebracht.

Nee, een aanbieder van krediet is vrijgesteld van de vergunningplicht als het krediet een looptijd heeft van korter dan drie maanden.
Het krediet moet daadwerkelijk na drie maanden zijn afgelost. Als bijvoorbeeld na drie maanden het krediet wordt vervangen of opgevolgd door een ander krediet, ziet de AFM dit als kredietverstrekking die langer dan drie maanden duurt.

Stuur deze vraag door

Moet een verzekeringsaanvraag die in behandeling is genomen door een medewerker, door de feitelijke leider afgetekend worden?

De AFM gaat ervan uit dat als een advies is gegeven door een medewerker die niet beschikt over de benodigde vakbekwaamheid het advies zichtbaar gecontroleerd wordt door de feitelijk leidinggevende. Aan de zichtbare controle, kan worden voldaan door de verzekeringsaanvraag door de feitelijk leidinggevende af te laten tekenen.

Stuur deze vraag door

Hoe moeten wijzigingen in de feitelijk leidinggevende van een assurantiebemiddelaar aan de AFM doorgegeven worden?

Sinds de inwerkingtreding van de Wfm BES per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden alleen bij de vergunningaanvraag en bij een wijziging in de samenstelling van de feitelijk leidinggevenden te worden aangemeld. 

Op verzoek van de AFM moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende(n) beschikken over alle relevante diploma’s.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik een nieuwe bestuurder aan of afmelden?

Het aanmelden van een nieuwe bestuurder kan met de Vragenlijst Betrouwbaarheids- en Geschiktheidstoetsing. U kunt het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen aan ons sturen via post of via e-mail aan BES@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Als de assurantieportefeuille niet langer actief uitgebreid wordt maar alleen beheerd wordt, kan de vergunning dan worden ingetrokken?

Nee. Het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten is vergunningplichtig. Onder ‘bemiddelen in verzekeren’ wordt verstaan: “het verrichten van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten of het assisteren bij het beheer van die overeenkomsten”. Het beheren van een assurantieportefeuille is dan ook vergunningplichtig.

 

Stuur deze vraag door