Terug

Moeten klantdossiers fysiek aanwezig zijn op één van de eilanden van Caribisch Nederland?

De dossiers moeten fysiek aanwezig zijn en er moet inzage verleend kunnen worden als de AFM om een klantdossier vraagt. Er zou dan de mogelijkheid beschikbaar moeten zijn om een dossier in te kunnen zien en uit te kunnen printen. In artikel 7:10, vierde lid, Wfm BES staat: ‘Een financiële onderneming is, voor zover zij haar activiteiten in of vanuit de openbare lichamen betrekking hebbende boeken, bescheiden of andere informatiedragers in het buitenland aanhoudt, verplicht de toezichthouder op diens verzoek inzage te verlenen in die boeken, bescheiden of informatiedragers en hem daartoe toegang te verlenen tot de plaats waar deze zich bevinden.’

Voor de volledigheid wijst de AFM er op dat de administratie van klanten van Curaçao en van Caribisch Nederland gescheiden moet zijn.Naar alle veelgestelde vragen