Terug

Caribisch Nederland - Regelgeving en overige onderwerpen

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen over Caribisch Nederland - Regelgeving en overige onderwerpen

Moet elke adviseur/bemiddelaar een beroepsaansprakelijkheids-verzekering hebben en hoe hoog moet deze zijn?

Een adviseur of bemiddelaar (niet zijnde een bemiddelaar in effecten), of gevolmachtigd agent moet conform de Wfm BES ter dekking van aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een verzekering afsluiten. In de Wfm BES is geen minimum verzekerd bedrag opgenomen voor de aansprakelijkheidsverzekering. De AFM wil echter dat adviseurs en bemiddelaars  een verzekering afsluiten met een verzekerd bedrag dat minimaal $50.000. Meer informatie over de wetgeving van Caribisch Nederland vindt u op de pagina wetgeving voor Caribisch Nederland. Stuur deze vraag door

Moeten klantdossiers fysiek aanwezig zijn op één van de eilanden van Caribisch Nederland?

De dossiers moeten fysiek aanwezig zijn en er moet inzage verleend kunnen worden als de AFM om een klantdossier vraagt. Er zou dan de mogelijkheid beschikbaar moeten zijn om een dossier in te kunnen zien en uit te kunnen printen. In artikel 7:10, vierde lid, Wfm BES staat: ‘Een financiële onderneming is, voor zover zij haar activiteiten in of vanuit de openbare lichamen betrekking hebbende boeken, bescheiden of andere informatiedragers in het buitenland aanhoudt, verplicht de toezichthouder op diens verzoek inzage te verlenen in die boeken, bescheiden of informatiedragers en hem daartoe toegang te verlenen tot de plaats waar deze zich bevinden.’

Voor de volledigheid wijst de AFM er op dat de administratie van klanten van Curaçao en van Caribisch Nederland gescheiden moet zijn.

Stuur deze vraag door

Aan welke eisen moet een cliëntdossier minimaal voldoen?

De inventarisatie van de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid zal in ieder geval uit het cliëntdossier (zoals dat in de administratie van de financiële instelling is opgenomen) moeten blijken (artikel 5:7 Wfm BES). Ook moet de ingewonnen informatie worden bewaard (artikel 3:23-3:25 Bfm BES).
Er is geen checklist waar een cliëntdossier in Caribisch Nederland aan moet voldoen. De informatie die ingewonnen zal moeten worden is mede afhankelijk van de complexiteit van het product. In de toelichting op dit artikel wordt als voorbeeld gegeven: ‘Zo zal de verplichting van de dienstverlener om te informeren naar de financiële positie van de consument of cliënt van groot belang zijn als het gaat om een beleggingsproduct of een krediet (zie ook artikel 5:14). De verplichting is minder uitgebreid als de consument bijvoorbeeld een spaar- of betaalrekening wil openen of een specifieke risicoverzekering wil afsluiten.’

Wat de AFM in een dossier in ieder geval verwacht aan te treffen is onder andere:

• Getekend aanvraagformulier voor een verzekering of krediet;
• Verzekeringspolis of kredietovereenkomst;
• Afhankelijk van de complexiteit: Vastlegging van het nader uitvragen omtrent de financiële positie, kennis en ervaring, doelstelling en risicobereidheid;
• Bij verschaffing van een consumptief of hypothecair krediet of een (levens-)risicoverzekering: Onderbouwing van de financiële positie door middel van werkgeversverklaring en loonstrook en vermogenspositie (pensioenoverzichten, eigendommen, banksaldo, etc.);
• Bij verschaffing van een consumptief of hypothecair krediet of een (levens-)risicoverzekering: Onderbouwing van de lopende financiële verplichtingen;
• Een vastlegging van een keuze van een consument of cliënt om anders te handelen dan geadviseerd, bijvoorbeeld door een ander product te kopen dan aanbevolen;
• Alle correspondentie met de consument of cliënt;
• Vastleggingen van afspraken met consument of cliënt al dan niet schriftelijk of telefonisch.

De AFM zal een dossier controleren door vanuit het product dat is geadviseerd te toetsen of het gegeven advies aansluit bij de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid.
In de praktijk ziet de AFM ook dat de informatieverstrekking aan de consument of cliënt in het cliëntdossier wordt bewaard. Hiermee kan de financiële dienstverlener aantonen welke informatie hij of zij heeft verstrekt. Voor wetgeving zie artikel 3:23 Bfm BES.

Stuur deze vraag door

Welke gedragsregels zijn van toepassing op bijkantoren van banken of verzekeraars in Caribisch Nederland, met een vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)?

Elk bijkantoor moet voldoen aan de gedragsregels van de Wfm BES. Dit betreft bijvoorbeeld regels over de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders van het bijkantoor, de bedrijfsvoering en zorgvuldige behandeling van cliënten. (artikel 3:14 WfmBES).

Stuur deze vraag door