Terug

Caribisch Nederland Kredietverlening

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen over Caribisch Nederland - Kredietverlening

Een persoon vraagt tegelijkertijd een hypothecaire lening aan én een persoonlijke lening. Hoe moet u dat berekenen?

Als een en dezelfde persoon tegelijkertijd een aanvraag doet voor én een consumptief krediet én voor een hypothecaire lening, moet de kredietvertrekker bepalen of er sprake is van verantwoorde kredietverlening. De AFM adviseert eerst de ene lening te berekenen en vervolgens de financieringslast van deze lening mee te nemen bij de berekening van de tweede lening. Het maakt niet uit of de consumptieve of hypothecaire lening als eerste wordt berekend In het AFM kredietmodel mogen altijd alleen de werkelijke kosten worden meegenomen, zodat er een goede berekening gemaakt kan worden van het bedrag dat maximaal geleend kan worden.

Stuur deze vraag door

Is een debetstand op een bankrekening, waarbij uiterlijk binnen een maand volledig wordt afgelost, ook een krediet?

Nee, bij een debetstand waarbij het volledige uitstaande bedrag binnen een maand moet worden afgelost, is geen sprake van krediet in de zin van de Wfm BES. Er hoeft daarom ook geen informatie ingewonnen te worden over de financiële positie, risicobereidheid, kennis & ervaring en doelstelling. Een betaalrekening met mogelijkheid tot debetstand is echter wel een financieel product. De financiële dienstverlener moet dan ook voldoen aan de regels met betrekking tot informatieverstrekking bij het geven van een advies.
 

Stuur deze vraag door

Hoe vul ik het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ in?

Hoe vul ik het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ in als:

1) Ik voor het berekenen van het maximale krediet overwerk wil meerekenen?
Een aanbieder van krediet kan een eigen beleid hanteren ten aanzien van het bepalen of overwerk bij het netto inkomen kan worden opgeteld. Wel moet het overwerk structureel te zijn. Aangetoond moet worden dat het gaat om ‘vast en bestendig’ inkomen (artikel 7:17 Bfm BES).

2) De werkelijke woonlasten $ 0 zijn?
Als er geen woonlasten zijn, dan moet in het model als werkelijke woonlast $ 0 ingevuld worden. Bij een alleenstaande, die woonachtig is op Bonaire, zal het normbedrag in 2017 bijvoorbeeld $ 689 bedragen. De AFM verwacht wel dat wordt vastgelegd in het dossier hoe het komt dat de woonlasten $ 0 zijn.

3) De klant een credit card heeft?
De AFM adviseert om voor de credit card uit te gaan van een looptijd van maximaal twee jaar. Er kan worden gerekend met minimaal 5% van het maximale bedrag dat met de credit card kan worden opgenomen. Als de klant in de praktijk een hoger percentage moet aflossen, dan moet uiteraard met dit hogere percentage moeten worden gerekend.

4) Het soort huishouden niet in het model staat?
Als het soort huishouden van de klant niet in het model staat, dan dient u het huishouden in te vullen dat het dichtst de werkelijke situatie benadert. Is er sprake van bijvoorbeeld een huishouden van 2 volwassenen en 4 kinderen, dan vult u 2 volwassenen en 2 kinderen als type huishouden in.

Stuur deze vraag door

Wat wordt verstaan onder onbetekenende kosten bij krediet < 3 maanden?

Kredieten met een looptijd van maximaal 3 maanden kunnen uitgezonderd zijn van de regelgeving als er sprake is van ‘onbetekenende kosten’. De AFM beschouwt kosten als onbetekenend, als zij lager zijn dan het relatieve of het absolute maximum dat de AFM hanteert. Om vast te stellen of de kosten onbetekenend zijn, moet worden gekeken naar alle kosten die een klant maakt in relatie tot het krediet. Bijvoorbeeld de kosten voor administratie, latere terugbetaling of verplichte borgstelling. Deze gezamenlijke kosten moeten zowel in verhouding tot de kredietsom in relatieve zin als in absolute zin onbetekenend zijn.

Onbetekenende kosten in relatieve zin

Kosten zijn onbetekenend in relatieve zin, als zij maximaal 1% van de kredietsom op jaarbasis bedragen. Dit percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de kredietovereenkomst tot het moment dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een krediet dat binnen drie maanden moet worden terugbetaald, is dat dus 0,25%.

Onbetekenende kosten in absolute zin

Kosten zijn onbetekenend in absolute zin, indien deze maximaal $ 40 op jaarbasis bedragen. Teruggerekend naar drie maanden, komt dit neer op een bedrag van maximaal $ 10. Voor een krediet met een looptijd van één maand betekent dit een bedrag van maximaal $ 3,33.

Stuur deze vraag door

Welk verzekerd bedrag kan ik het beste adviseren bij het afsluiten van een lening/hypotheek?

Uit het gegeven advies moet blijken waarom een bepaald verzekerd bedrag is geadviseerd. Bij de inventarisatie van gegevens van de klant moet gevraagd worden naar de risicobereidheid van de klant.
Wil de achterblijvende partner bijvoorbeeld in het huis blijven wonen, of wil hij of zij dat juist niet? Als de achterblijvende partner in het huis wil blijven wonen, dan moeten de financieringslasten voor hem of haar ook haalbaar blijven na een eventueel overlijden van de partner. Het verzekerd bedrag moet dus voldoende zijn om die lasten te kunnen blijven betalen.

Mocht de achterblijvende partner niet in het huis willen blijven wonen, dan moet er worden vastgesteld of er een risico is op een restschuld. Het verzekerd bedrag moet daarop worden afgestemd.
Mocht de klant toch een hoger of lager verzekerd bedrag wensen, dan is het van belang dat ook dit in het dossier (schriftelijk) wordt vastgelegd.

Stuur deze vraag door

Mag ik een eigen model gebruiken om te berekenen hoeveel krediet aan een consument kan worden verstrekt?

Ja, een aanbieder van krediet mag een eigen model hanteren om te berekenen hoeveel krediet aan een consument kan worden verstrekt. Echter, het verstrekte krediet mag nooit hoger zijn dan de uitkomst van het model voor de 'berekening maximaal krediet'.

Stuur deze vraag door

Moeten alle cijfers in het model ‘berekening maximale krediet BES’ worden onderbouwd?

Ja, alle cijfers die in het model ter berekening van het maximale krediet worden ingevuld dienen zo veel mogelijk met bewijsstukken worden onderbouwd. De cliënt moet aantonen wat zijn inkomen en woonlasten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bankafschriften, huurcontract, afschrift van de hypotheek, salarisafrekening of werkgeversverklaring.

Stuur deze vraag door

Wat moet in het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ ingevuld worden bij lopende financieringslasten per maand?

 Bij de lopende financieringslasten moet het volgende worden opgenomen:
• De rente en aflossing die maandelijks door de consument moet worden betaald voor lopende consumptieve kredieten.
• De premie van een opbouwproduct. Met een opbouwproduct bedoelt de AFM een levensverzekering waarbij een consument een vermogen opbouwt om de lening aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te kunnen lossen.
• De premie van een overlijdensrisico- of levensverzekering, als deze verzekering verplicht wordt gesteld voor het aangaan van het hypothecaire- of consumptief krediet.

De premie van een autoverzekering, brandverzekering, inboedelverzekering, etc. hoeft niet meegenomen te worden als lopende financieringslast. Als de premie van een verplichte overlijdensrisico- of levensverzekering wordt meegenomen in de effectieve rente, dan hoeft om dubbeltelling te voorkomen, de premie van deze verzekering ook niet opgenomen te worden als lopende financieringslast.

Stuur deze vraag door