Terug

Caribisch Nederland - Algemeen

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen voor Caribisch Nederland - Algemeen

Hoe communiceer ik met de AFM?

U kunt uw vraag stellen op het hiervoor bestemde e-mailadres van de AFM: BES@afm.nl

Stuur deze vraag door

Is het volgen van een Permanente Educatie (PE) een verplichting?

In de wet (Artikel 3:11 WfmBES) staat dat een financiële onderneming doorlopend zorg moet dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het aanbieden van financiële producten of het verlenen van financiële diensten in Caribisch Nederland. Deze personen moeten daarom beschikken over voldoende relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.

De AFM heeft op dit moment (nog) geen PE-programma vastgesteld ter invulling van deze verplichting. Dit betekent dat de financiële onderneming zelf invulling kan en moet geven aan deze verplichting.

Hoewel het dus op dit moment niet verplicht is om PE-programma te volgen om de vakbekwaamheid op peil te houden, ziet de AFM dit wel als een adequate manier om medewerkers met klantcontact hun (basis)kennis op peil te laten houden en blijven verbreden.

Tot slot wijst de AFM er op dat leidinggevenden van financiële ondernemingen geschikt dienen te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van die onderneming. Geschiktheid in verband met bemiddelen in of optreden als gevolmachtigd agent van schade- en levensverzekeringen, moet worden aangetoond door onder andere het bezit van bepaalde diploma’s. Het kan zijn dat aan een van de diploma’s een eigen PE-programma is verbonden waaraan doorlopend voldaan moet worden.

Stuur deze vraag door

Is het verplicht om een bijkantoor te hebben in Caribisch Nederland?

Onder de Wet financiële markten BES (Wfm BES) is dit niet langer een verplichting. Zie uitleg over de initiative test onder het kopje Ondernemingen uit andere landen (Toezicht).

Stuur deze vraag door

Gaat de AFM een kantoor openen in Caribisch Nederland?

Nee, dat is niet voorzien. Wel zal de AFM periodiek Caribisch Nederland bezoeken.

Stuur deze vraag door

Komt er in de toekomst een instantie zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR) op één van de eilanden van Caribisch Nederland?

De AFM is niet de aangewezen instantie om een Bureau Krediet Registratie te introduceren. Het is aan de aanbieders van krediet om in het kader van de inventarisatie van de financiële positie vast te leggen wat de uitstaande kredieten (en daarmee de lopende verplichtingen) van de klant zijn. Dit kan door zelf aan de klant te vragen wat de lopende verplichtingen op de kredieten zijn en tegelijkertijd bij andere kredietinstellingen na te vragen wat de uitstaande schuld van de klant is.

Stuur deze vraag door

Moeten banken onderling zelf een gedragscode zoals de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) op stellen of zal deze geïntroduceerd worden vanuit de toezichthouders?

De GHF in Nederland is een document dat door de branche in Nederland zelf is opgesteld. Het is aan de branche in Caribisch Nederland zelf om, als dat gewenst is, ook een dergelijk document op te stellen.

Wel wijzen wij u er op dat de kredietverlening van hypothecaire kredieten met een zelf opgestelde gedragscode niet het bedrag mag overschrijden dat in artikel 7:16 Bfm BES is uitgewerkt (zie ook het berekeningsmodel van de AFM).

Stuur deze vraag door

Zal er in de toekomst een Nationale Hypotheekgarantie geïntroduceerd worden in Caribisch Nederland?

De AFM is niet de instantie die belast is met het wel of niet invoeren van een Nationale Hypotheekgarantie.

Stuur deze vraag door

Moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben en hoe hoog moet het verzekerde bedrag zijn?

Een adviseur of bemiddelaar, niet zijnde een bemiddelaar in effecten, of gevolmachtigd agent moet conform de Wet financiële markten BES (Wfm BES) ter dekking van aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een verzekeringsovereenkomst afsluiten. In de Wfm BES is geen minimum verzekerd bedrag opgenomen voor de aansprakelijkheidsverzekering, maar de AFM verwacht van de adviseurs en bemiddelaars dat zij een verzekering afsluiten met een verzekerd bedrag dat minimaal $50.000 bedraagt. U vindt hier meer informatie over in de Toezichthouderregeling van de AFM en DNB onder deWfm BES en de Wwft BES.

Stuur deze vraag door