Terug

Brexit - vestigen in Nederland

Veelgestelde vragen over Brexit - vestigen in Nederland

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Nu brexit een feit is, geldt een overgangsperiode die duurt tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) gewoon gelden. De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode.

Tijdens de overgangsperiode krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. Tot die datum geldt nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde. 

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode, op 31 december 2020? Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. 

Stuur deze vraag door

Als brexit gevolgen heeft voor mijn onderneming wat moet ik nu doen?

Wanneer u inschat dat brexit uw onderneming gaat raken, zorg dan dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor u heeft, zoals een vergunningplicht of mogelijke vrijstelling van vergunningplicht. Indien nodig moet u een nieuwe vergunningaanvraag indienen bij de AFM. De beoordeling van een vergunningaanvraag vergt tijd; het is zaak de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum in te dienen.

Het kan ook zijn dat uw onderneming juist een vergunning van de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk nodig heeft of onder een overgangsregeling valt. Wanneer dit het geval is, dient u spoedig contact op te nemen bij de Engelse toezichthouder (FCA). 

Ook uw klanten kunnen vanwege de veranderingen in uw ondernemingen gevolgen ondervinden. Stel daarom ook hen op tijd en duidelijk op de hoogte.

Stuur deze vraag door

Hoe gaat het proces bij de AFM om een vergunning te krijgen?

Voor een aanvraag dient u in beginsel een entiteit in Nederland te hebben of op te richten. U kunt een vergunningaanvraag indienen via het digitaal loket. De AFM heeft vervolgens een reactietermijn van 8, 13 of 26 weken, afhankelijk van het type onderneming en vergunning. De AFM kan het aanvraagproces opschorten wanneer de aanvraag niet volledig is, waardoor de doorlooptijd van een aanvraag in de praktijk veel langer duurt dan de wettelijke termijn. Ook de kwaliteit van de aanvraag en de reactiesnelheid van de aanvrager met betrekking tot vragen van de AFM, hebben grote invloed op de doorlooptijd. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende vergunningen en vergunningaanvragen per type onderneming.

Stuur deze vraag door

Is er een vrijstelling van de vergunningplicht voor Britse beleggingsondernemingen vanaf het moment dat brexit een feit is?

Nu brexit een feit is, geldt vanaf 31 januari 2020 een transitieperiode. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze transitieperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens de transitieperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Indien de onderhandelingen tijdens de transitieperiode zonder resultaat eindigen, dan kan het zijn dat 31 december 2020 alsnog een harde brexit zal zijn. 

Voordat zeker was dat een transitieperiode zou gelden, was een vrijstellingsregeling in het leven geroepen. Beleggingsondernemingen uit het VK die alleen beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of in aanmerking komende tegenpartijen of die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf voor eigen rekening handelen, hadden ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een vrijstelling van vergunningplicht bij een harde brexit. De onderneming moet dan aantonen dat op haar activiteiten toezicht wordt uitgeoefend in het VK. Nu de transitieperiode in is gegaan, heeft de huidige opzet van de vrijstelling geen werkingskracht, aangezien de vrijstelling in beginsel geldt tot 1 januari 2021 en alleen in werking treedt bij een harde brexit. Kijk hier voor meer informatie.

Deze vrijstelling is geen algemene vrijstelling. U komt door de registratie wel onder toezicht van de AFM. U bent vrijgesteld van bepaalde doorlopende vereisten, zoals prudentiële regels en veel organisatorische regels. Maar veel gedragsregels die voor beleggingsondernemingen gelden, zijn wel van toepassing. Zo zijn de regels van kostentransparantie nog van toepassing. Ook is een vergoeding van toepassing voor het behandelen van de notificatie waarmee vrijstelling wordt verzocht.

Kijk hier voor meer informatie over hoe u de notificatie kan doen en de kosten.

Stuur deze vraag door

Zijn er kosten verbonden aan een ontheffing als vrijgestelde beleggingsonderneming?

Ja, er zijn eenmalige kosten aan verbonden. We verwijzen daarvoor naar het digitaal loket, bij de aanvraag voor vrijstelling artikel 10, waar de kosten worden vermeld. U ontvangt later een aparte factuur voor deze kosten. De kosten zijn dus verschuldigd door de aanvraag van de ontheffing, niet afhankelijk van de verlening van de ontheffing. Op dit moment zijn geen doorlopende kosten van toepassing.

Stuur deze vraag door

Hoe kom ik met de AFM in gesprek om na te gaan wat voor vergunning ik nodig heb?

Het is voor de AFM belangrijk dat u eerst zelf, al dan niet met een adviseur, analyseert wat de brexit voor uw onderneming inhoudt en wat voor een vergunningaanvraag u moet indienen. Vervolgens kunt u voor de vergunningaanvraag contact opnemen met de AFM via brexit_application@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Als ik nu een vergunningaanvraag indien, krijg ik die dan vóór brexit?

De AFM streeft ernaar om vergunningaanvragen zorgvuldig en zo snel mogelijk te verwerken. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals de kwaliteit van de aanvraag, de reactiesnelheid van de aanvrager en de complexiteit van de aanvraag. Op onze website vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning.

Stuur deze vraag door

Welke specifieke Nederlandse regels over het beloningsbeleid zijn relevant voor financiële ondernemingen die in Nederland een vergunning aanvragen?

In Nederland gelden, net als in andere EU-lidstaten, Europese regels omtrent beloningen. Nederland heeft gekozen voor een bredere reikwijdte van de beloningsregels en een lager bonusplafond dan in de Europese regelgeving voor banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars en beheerders van beleggingsinstellingen. De Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo) stelt aanvullende eisen aan variabele beloningen. Tot die regels behoren het bonusplafond, regels met betrekking tot retentievergoedingen, welkomst- en ontslagvergoedingen en publicatieverplichtingen.

Toelichting

Bonusplafond: voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn. Het bonusplafond in de Europese beloningsregels gericht op banken en beleggingsondernemingen is 100% en alleen van toepassing op de zogenaamde identified staff.

Verbod op gegarandeerde bonussen: een relatief hoge variabele beloning is ongewenst als er geen of een beperkte prestatie binnen het bedrijf tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op deze gegarandeerde bonussen.

Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen: De vertrekvergoeding voor een bestuurder (dagelijks beleidsbepalers) mag maximaal 1 jaarsalaris zijn.
Werkgevers mogen geen vertrekvergoedingen uitkeren:

  1. als iemand vrijwillig vertrekt
  2. als iemand zijn werk niet goed heeft gedaan (bv. ernstig verwijtbaar tekortschieten
  3. aan een bestuurder (dagelijks beleidsbepaler) bij falen van de onderneming

Terugvorderen bonussen: De raad van commissarissen van een financiële onderneming kan de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Bijvoorbeeld als de economische situatie van de onderneming slecht is of als de onderneming het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald. De bevoegdheid tot aanpassen of terugvorderen van bonussen geldt voor alle medewerkers. Daarnaast is aanpassen of terugvorderen verplicht gesteld als medewerkers beroepsnormen schenden of verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.

Afwijkingsmogelijkheden bonusplafond 20%

  • Niet-cao uitzondering: uitzondering voor werknemers die niet onder een cao vallen. Voor hen bestaat een gemiddeld bonusplafond van 20%, met dien verstande dat geen van de medewerkers een variabele beloning kan ontvangen die meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis bedraagt.
  • Werkzaam in een andere EER-lidstaat: voor personen die in hoofdzaak hun werkzaamheden uitvoeren in een andere lidstaat geldt het 100% bonusplafond.
  • Werkzaam buiten de EER: voor personen die werkzaam zijn buiten de EER geldt eveneens dit 100% bonusplafond, en kan na goedkeuring door de aandeelhouders een variabele beloning van 200% worden toegekend.
  • Internationale holding: voor medewerkers van een Nederlandse moederholding indien die aan het hoofd staat van een internationale groep. Hiervoor geldt dat onder voorwaarden een bonusplafond van 100% geldt.
  • Bijkantoor bank of beleggingsonderneming: het bonusplafond van 20% is niet van toepassing op bijkantoren van banken en beleggingsondernemingen met een zetel in de EER.
  • Uitgezonderde instellingen: beheerders van beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen zijn uitgesloten van het bonusplafond. Voor handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen, geldt dat zij wel moeten kwalificeren als ‘plaatselijke onderneming’. 
  • Behouden van medewerker: ten slotte kan aan een medewerker een hogere variabele beloning worden toegekend als deze persoon nodig is voor een duurzame organisatiewijziging en hiermee kan worden behouden voor de organisatie (retentievergoeding). Hiervoor is voorafgaande toestemming van de toezichthouder nodig.

Heeft u vragen over de in Nederland geldende beloningsregels mail dan naar brexit_Application@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er met mijn Europese paspoort na brexit? Kan ik nog diensten verrichten en/of producten aanbieden in Nederland vanuit het VK na brexit?

Op 31 januari 2020 heeft brexit plaatsgevonden, maar wat houdt dat precies in? 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU. 

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020? 

Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. 

Stuur deze vraag door

Ik ben een beleggingsonderneming in het VK en wil beleggingsdiensten verrichten in Nederland. Mag dit na brexit?

Op 31 januari 2020 heeft brexit plaatsgevonden, maar wat houdt dat precies in? 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU. 

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020? 

Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. 

Stuur deze vraag door

Ik ben een beheerder van beleggingsinstellingen met een vergunning in het VK en wil deelnemingsrechten in door mij beheerde beleggingsinstellingen aanbieden in Nederland. Mag dit na brexit?

Op 31 januari 2020 heeft brexit plaatsgevonden, maar wat houdt dat precies in? 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU.

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020? 

Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden. 

Bij een harde brexit mag u alleen nog deelnemingsrechten in door u beheerde alternatieve beleggingsinstellingen aanbieden aan professionele beleggers in Nederland of Nederlandse alternatieve beleggingsinstellingen beheren onder het nationale private placement regime (artikel 42 AIFMD). U kunt notificaties voor dit private placement indienen.

Stuur deze vraag door

Ik ben een bemiddelaar in verzekeringen met een vergunning in het VK en wil diensten verlenen in Nederland. Mag dit na brexit?

Op 31 januari 2020 heeft brexit plaatsgevonden, maar wat houdt dat precies in? 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU.

Wat gebeurt er aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020? 

Vanaf dat moment zullen de regels van de EU niet meer gelden in het VK. Het is nu nog onduidelijk wat het gevolg zal zijn vanaf 1 januari 2021. Dat is namelijk afhankelijk van de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die vanaf 31 januari 2020 zijn gestart. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan kan het zijn dat op 31 december 2020 alsnog een ‘harde’ brexit plaatsvindt. In de loop van 2020 zal hierover meer duidelijk worden.

Om uw diensten bij een harde brexit toch voort te kunnen zetten, moet u beschikken over een vergunning van de AFM óf van een andere toezichthouder binnen de Europese Economische Ruimte (zonder het VK) mét een (nieuw) Europees paspoort voor Nederland.

Stuur deze vraag door