Terug

Brexit - vestigen in Nederland

Veelgestelde vragen over Brexit - vestigen in Nederland

In welk opzicht raakt brexit mijn onderneming?

Na brexit op 29 maart 2019 komt er mogelijk een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk (VK) nog gelden. De EU en het VK hebben een principeakkoord bereikt over zo'n overgangsperiode. Het Europees Parlement, de EU en het Britse parlement moeten dat akkoord nog goedkeuren.

Als er een overgangsperiode komt, krijgen bedrijven en andere organisaties langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gelden na 31 december 2020. In dat geval is er tot en met 31 december 2020 nog vrij verkeer voor personen en goederen. Zo verandert er voor vakantiegangers van en naar het VK nog niets en hoeft de Douane veel Britse goederen nog niet te controleren. Ook de rechten van Nederlanders die in het VK wonen blijven in de overgangsperiode hetzelfde. 

Welke regels er voor burgers en bedrijven na de mogelijke overgangsperiode gelden, is nog niet bekend. De EU en het VK moeten daarover nog verder onderhandelen.

Stuur deze vraag door

Als brexit gevolgen heeft voor mijn onderneming wat moet ik nu doen?

Wanneer u inschat dat brexit uw onderneming gaat raken, zorg dan dat u zo snel mogelijk analyseert welke gevolgen brexit voor uw vergunningplicht heeft. Indien nodig moet u tijdig een nieuwe vergunningaanvraag indienen bij de AFM.

Het kan ook zijn dat uw onderneming juist een vergunning van de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk nodig heeft. Wanneer dit het geval is, dient u spoedig contact op te nemen bij de Engelse toezichthouder (FCA).

Ook uw klanten kunnen vanwege de veranderingen in uw ondernemingen gevolgen ondervinden. Stel daarom ook hen op tijd en duidelijk op de hoogte.

Stuur deze vraag door

Hoe gaat het proces bij de AFM om een vergunning te krijgen?

U kunt een vergunningaanvraag indienen via het digitaal loket. De AFM heeft vervolgens een reactietermijn van 8, 13 of 26 weken, afhankelijk van het type onderneming en vergunning. De AFM kan het aanvraagproces opschorten wanneer de aanvraag niet volledig is, waardoor de doorlooptijd van een aanvraag in de praktijk veel langer kan duren dan de wettelijke termijn. Ook de kwaliteit van de aanvraag en de reactiesnelheid van de aanvrager met betrekking tot vragen van de AFM, hebben grote invloed op de doorlooptijd. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende vergunningen en vergunningaanvragen per type onderneming.

Stuur deze vraag door

Hoe kom ik met de AFM in gesprek om na te gaan wat voor vergunning ik nodig heb?

Het is voor de AFM belangrijk dat u eerst zelf, al dan niet met een adviseur, analyseert wat de brexit voor uw onderneming inhoudt en wat voor een vergunningaanvraag u moet indienen. Vervolgens kunt u voor de vergunningaanvraag contact opnemen met de AFM via brexit_application@afm.nl.

Stuur deze vraag door

Als ik nu een vergunningaanvraag indien, krijg ik die dan voor 29 maart 2019?

De AFM streeft ernaar om vergunningaanvragen zorgvuldig en zo snel mogelijk te verwerken. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals de kwaliteit van de aanvraag, de reactiesnelheid van de aanvrager en de complexiteit van de aanvraag. Gezien de verwachte grote aanloop van aanvragen heeft de AFM de markt eerder geïnformeerd dat aanvragen ingediend voor 1 juli 2018 naar verwachting voor 1 maart 2019 zullen worden afgerond. Dat wil overigens niet zeggen dat aanvragen later dan 1 juli 2018 niet voor 1 maart 2019 zijn verwerkt.

Stuur deze vraag door

Welke specifieke Nederlandse regels over het beloningsbeleid zijn relevant voor financiële ondernemingen die in Nederland een vergunning aanvragen?

In Nederland gelden, net als in andere EU-lidstaten, Europese regels omtrent beloningen. Nederland heeft gekozen voor een bredere reikwijdte van de beloningsregels en een lager bonusplafond dan in de Europese regelgeving voor banken, beleggingsondernemingen, verzekeraars en beheerders van beleggingsinstellingen. De Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo) stelt aanvullende eisen aan variabele beloningen. Tot die regels behoren het bonusplafond, regels met betrekking tot retentievergoedingen, welkomst- en ontslagvergoedingen en publicatieverplichtingen.

Toelichting

Bonusplafond: voor medewerkers van Nederlandse financiële ondernemingen geldt dat de bonus maximaal 20% van de vaste beloning mag zijn. Het bonusplafond in de Europese beloningsregels gericht op banken en beleggingsondernemingen is 100% en alleen van toepassing op de zogenaamde identified staff.

Verbod op gegarandeerde bonussen: een relatief hoge variabele beloning is ongewenst als er geen of een beperkte prestatie binnen het bedrijf tegenover staat. Daarom geldt er een verbod op deze gegarandeerde bonussen.

Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen: De vertrekvergoeding voor een bestuurder (dagelijks beleidsbepalers) mag maximaal 1 jaarsalaris zijn.
Werkgevers mogen geen vertrekvergoedingen uitkeren:

  1. als iemand vrijwillig vertrekt
  2. als iemand zijn werk niet goed heeft gedaan (bv. ernstig verwijtbaar tekortschieten
  3. aan een bestuurder (dagelijks beleidsbepaler) bij falen van de onderneming

Terugvorderen bonussen: De raad van commissarissen van een financiële onderneming kan de bonus van een bestuurder aanpassen of terugvorderen. Bijvoorbeeld als de economische situatie van de onderneming slecht is of als de onderneming het doel waarvoor het de bonus heeft ingesteld, niet heeft gehaald. De bevoegdheid tot aanpassen of terugvorderen van bonussen geldt voor alle medewerkers. Daarnaast is aanpassen of terugvorderen verplicht gesteld als medewerkers beroepsnormen schenden of verantwoordelijk zijn voor grote verliezen.

Afwijkingsmogelijkheden bonusplafond 20%

  • Niet-cao uitzondering: uitzondering voor werknemers die niet onder een cao vallen. Voor hen bestaat een gemiddeld bonusplafond van 20%, met dien verstande dat geen van de medewerkers een variabele beloning kan ontvangen die meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis bedraagt.
  • Werkzaam in een andere EER-lidstaat: voor personen die in hoofdzaak hun werkzaamheden uitvoeren in een andere lidstaat geldt het 100% bonusplafond.
  • Werkzaam buiten de EER: voor personen die werkzaam zijn buiten de EER geldt eveneens dit 100% bonusplafond, en kan na goedkeuring door de aandeelhouders een variabele beloning van 200% worden toegekend.
  • Internationale holding: voor medewerkers van een Nederlandse moederholding indien die aan het hoofd staat van een internationale groep. Hiervoor geldt dat onder voorwaarden een bonusplafond van 100% geldt.
  • Bijkantoor bank of beleggingsonderneming: het bonusplafond van 20% is niet van toepassing op bijkantoren van banken en beleggingsondernemingen met een zetel in de EER.
  • Uitgezonderde instellingen: beheerders van beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) en handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen zijn uitgesloten van het bonusplafond. Voor handelaren die uitsluitend voor eigen rekening handelen, geldt dat zij wel moeten kwalificeren als ‘plaatselijke onderneming’. 
  • Behouden van medewerker: ten slotte kan aan een medewerker een hogere variabele beloning worden toegekend als deze persoon nodig is voor een duurzame organisatiewijziging en hiermee kan worden behouden voor de organisatie (retentievergoeding). Hiervoor is voorafgaande toestemming van de toezichthouder nodig.

Heeft u vragen over de in Nederland geldende beloningsregels mail dan naar brexit_Application@afm.nl.

Stuur deze vraag door