Terug

Hoe hoog zijn de boetes?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiële sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van bij name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

De overtredingen zijn ingedeeld in drie categorieën. Voor categorie 1 geldt een gefixeerd boetebedrag van €10.000. Dit bedrag staat in beginsel vast. Alleen op grond van draagkracht, evenredigheid en bijzondere omstandigheden kan dit bedrag worden gematigd. Voor de categorieën 2 en 3 is een basisbedrag vastgesteld. Dit basisbedrag kan de AFM vervolgens verlagen of verhogen aan de hand van de boeterichtsnoeren die zijn opgenomen in het Boetebesluit. Dit betekent dat de AFM expliciet moet overwegen of omstandigheden zoals de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder verlagend of verhogend moeten werken voor het basisbedrag. De boete wordt vastgesteld met inachtneming van het basisbedrag en de boeterichtsnoeren. Het boetebedrag kan vervolgens op grond van draagkracht en evenredigheid worden gematigd indien hiertoe aanleiding is.

In artikel 1:81 Wft zijn de boetebedragen opgenomen, zoals ook weergegeven in onderstaande tabel:

Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
 1  €10.000  €0  €10.000
 2  €500.000   €0  €1.000.000
 3  €2.500.000   €0  €5.000.000

De AFM verdubbelt de vastgestelde boete als er sprake is van recidive. Onder recidive wordt onder de Wft verstaan het plegen van eenzelfde overtreding waarvoor in de vijf voorafgaande jaren een bestuurlijke boete is opgelegd. Ook kan de AFM een boete opleggen van ten hoogste driemaal het bedrag van het voordeel dat een overtreder door de overtreding heeft verkregen.

Daarnaast kan de AFM onder omstandigheden een omzetgerelateerde boete opleggen. Zo kan de netto-omzet van de overtreder tot gevolg hebben dat een overtreding van een bepaling gerangschikt in categorie 3 ten hoogste 10% van die netto-omzet bedraagt. Dit is het geval indien dit meer is dan tweemaal het toepasselijke maximumbedrag.

 Naar alle veelgestelde vragen