Terug

Hoe hoog zijn de boetes?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiële sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van met name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

Onder de Boetewet zijn de overtredingen ingedeeld in drie categorieën. Voor categorie 1 geldt een gefixeerd boetebedrag van € 10.000,-. Dit bedrag staat in beginsel vast. Alleen op grond van draagkracht, evenredigheid en bijzondere omstandigheden kan dit bedrag worden gematigd. Voor de categorieën 2 en 3 heeft de wetgever een basisbedrag vastgesteld. Dit basisbedrag kan de AFM vervolgens verlagen of verhogen aan de hand van de boeterichtsnoeren zoals opgenomen in het Boetebesluit. Dit betekent dat de AFM expliciet moet overwegen of omstandigheden zoals de ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder verlagend of verhogend moeten werken voor het basisbedrag. De boete wordt vastgesteld met inachtneming van het basisbedrag en de boeterichtsnoeren. Het boetebedrag kan vervolgens op grond van draagkracht en evenredigheid worden gematigd indien hiertoe aanleiding is.

In artikel 1:81 Wft zijn de boetebedragen opgenomen, zoals ook weergegeven in onderstaande tabel:

Categorie     Basisbedrag           Minimumbedrag      Maximumbedrag
 1                  € 10.000,-                 € 0,-                         € 10.000,-
 2                  € 500.000,              - € 0,-                         € 1.000.000,-
 3                  € 2.000.000,           - € 0,-                         € 4.000.000,-

Indien de overtreder met de overtreding een voordeel heeft behaald van meer dan € 2.000.000,- dan kan de AFM de hoogte van de boete vaststellen op twee keer het bedrag van het behaalde voordeel. De AFM verdubbelt de vastgestelde boete als er sprake is van recidive. Onder recidive wordt onder de Wft verstaan het plegen van eenzelfde overtreding waarvoor in de vijf voorafgaande jaren een bestuurlijke boete is opgelegd.Naar alle veelgestelde vragen