Terug

Bijdragen aan toezicht

 

Veelgestelde vragen over Bijdragen aan toezicht

Moet een onderneming een volledige bijdrage betalen als deze maar voor een deel van het jaar onder het toezicht van de AFM staat?

Een onderneming betaalt alleen een bijdrage voor dat deel van het jaar dat deze onder het toezicht staat van de AFM. Als de bijdrage voor het gehele jaar al is betaald dan ontvangt de onderneming automatisch een creditfactuur en wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald.

Stuur deze vraag door

Wanneer worden de tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld?

De tarieven voor het doorlopend toezicht worden eind mei van het jaar door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en in de Staatscourant en op de website van de AFM gepubliceerd.

Stuur deze vraag door

Wanneer wordt de bijdrage aan het doorlopend toezicht opgelegd?

De bijdragen voor het doorlopend toezicht worden gefaseerd in de periode van juni tot en met september opgelegd.

Stuur deze vraag door

Hoe worden de toezichtkosten per groep ondernemingen verdeeld?

De toezichtkosten per groep ondernemingen worden verdeeld naar de mate waarin de groep ondernemingen beslag legt op de capaciteit van de AFM. Hoewel de kosten per toezichtcategorie per jaar kunnen verschillen worden de aandelen niet jaarlijks opnieuw aangepast. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wet bekostiging financieel toezicht om te voorkomen dat de bijdrage jaarlijks sterk verschillen.

Stuur deze vraag door

Waar vindt u informatie over de (bijdrage aan de) toezichtkosten?

Informatie over de (bijdrage aan de) toezichtkosten vindt u op onze website. Zie ook de veelgestelde vragen.

Stuur deze vraag door

Kan ik gespreid betalen?

Adviseurs en bemiddelaars met een bijdrage voor de toezichtkosten onder de €3.000 kunnen hun bijdrage in vier termijnen betalen. Hiervoor hoeft geen apart verzoek voor ingediend te worden. Elke adviseur en bemiddelaar mag dit zelf bepalen. Deze adviseurs en bemiddelaars kunnen er ook voor kiezen om deze vier termijnbedragen voortaan door middel van een automatische incasso van hun bankrekening te laten afschrijven.

De eerste termijn vervalt zes weken na factuurdatum en voor de andere drie termijnen geldt elke keer een maand. Het is mogelijk om via automatische incasso gespreid te betalen. De mogelijkheid om via automatisch incasso te betalen geldt alleen voor de adviseurs en bemiddelaars die een factuur tot €3.000 ontvangen.

Ondernemingen die niet onder bovenstaande groep vallen en niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Stuur deze vraag door

Bestaat er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen?

Ondernemingen die niet behoren tot de groep adviseurs en bemiddelaars met een factuur lager dan €3.000, en die niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk om via automatische incasso te betalen?

Voor adviseurs en bemiddelaars met een factuur tot €3.000 is het mogelijk om hun betaling via een automatisch incasso te laten verlopen.

Stuur deze vraag door

Waarom krijg ik na de vervaldatum van de factuur direct een betalingsherinnering?

De AFM hanteert een betaaltermijn van zes weken. Indien de onderneming niet in staat is de factuur binnen zes weken te voldoen, kan zij binnen deze termijn een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Als binnen de termijn van zes weken het factuurbedrag niet is voldaan en de AFM geen verzoek voor een betalingsregeling heeft ontvangen, start het invorderingstraject.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet tijdig betaalt, is het totale factuurbedrag inclusief aanmaningskosten in zijn geheel opeisbaar. Als u nalaat om het bedrag alsnog vóór de uiterste datum op de eerste aanmaning te voldoen, dan start de AFM een incassoprocedure. De kosten die voortvloeien uit deze procedure - incassokosten BIK en overige invorderingskosten - komen voor uw rekening. Uiteindelijk kan de AFM een vergunning van een vergunninghouder wijzigen of intrekken, als deze langdurig nalaat om de financiële bijdrage aan de toezichtkosten te betalen.

Stuur deze vraag door

De aan mijn onderneming opgelegde bijdrage is onjuist. Hoe kan ik bezwaar maken?

Tegen de factuur voor de bijdrage in de toezichtkosten kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend. De factuur is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De eisen waaraan een bezwaar moet voldoen is opgenomen in onderstaande link. Hier vindt u ook een standaardformulier voor het indienen van een bezwaarschrift. Let op: ook als u bezwaar maakt, moet u de factuur binnen de gestelde termijn betalen.

Stuur deze vraag door

Hoe kunnen adviseurs en bemiddelaars de grondslag bepalen voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten?

Om de meest passende grondslag te bepalen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. U kiest voor het aantal fte per 31 december van het voorgaand jaar of voor het gemiddeld aantal fte over het voorafgaand jaar. Dit gemiddelde berekent u door de stand per 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12 bij elkaar op te tellen en te delen door vier.

Stuur deze vraag door