Terug

Bijdragen aan toezicht

 

Veelgestelde vragen over Bijdragen aan toezicht

Moet een onderneming een volledige bijdrage betalen als deze maar voor een deel van het jaar onder het toezicht van de AFM staat?

Als de bijdrage voor het gehele jaar al is betaald en de volledige vergunning wordt gedurende het jaar ingetrokken, dan ontvangt de onderneming automatisch een creditfactuur en wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Bij een deelintrekking van de vergunning zijn de volledige kosten van het doorlopend toezicht voor het hele jaar verschuldigd.

Als een onderneming gedurende het jaar een vergunning ontvangt en onder toezicht komt te staan, wordt de factuur berekend vanaf het moment tot toetreding tot de (financiële) markt. Voor enkele categorieën geldt hierop een uitzondering (Effectenuitgevende instellingen: Verslaggeving en Beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening).

 

 

Stuur deze vraag door

Wanneer worden de tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld?

De tarieven voor het doorlopend toezicht worden eind mei van het jaar door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en begin juni in de Staatscourant en op de website van de AFM gepubliceerd. Voorafgaande aan de vaststelling van de tarieven vindt het proces van berekening, afstemming, overleg en goedkeuring plaats.

Stuur deze vraag door

Wanneer wordt de bijdrage aan het doorlopend toezicht opgelegd?

In de periode van juni tot en met november worden de bijdragen voor het doorlopend toezicht gefaseerd opgelegd.

Stuur deze vraag door

Hoe worden de toezichtkosten per categorie ondernemingen verdeeld?

De toezichtkosten per categorie ondernemingen worden verdeeld naar de mate waarin de categorie ondernemingen beslag legt op de capaciteit van de AFM, gebaseerd op de gerealiseerde toezichtinspanning van de afgelopen drie jaar en de verwachte toezichtinspanning voor de komende twee jaar. Hoewel deze toezichtinspanning per categorie per jaar kan verschillen worden de aandelen niet jaarlijks opnieuw aangepast; deze worden in principe voor vijf jaar vastgesteld. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wet bekostiging financieel toezicht om te voorkomen dat de bijdragen jaarlijks sterk verschillen.

Stuur deze vraag door

Hoe worden de toezichtkosten binnen een categorie ondernemingen vastgesteld?

Binnen de categorie worden de kosten verdeeld over de ondernemingen op basis van draagkracht en/of omvang van de ondernemingen. Jaarlijks worden per categorie de tarieven vastgesteld, bestaande uit een vast bedrag en een variabele staffel. Basis van de maatstafwaarde per onderneming wordt de eindelijke individuele factuur berekend. De tarieven worden in juni in de Staatcourant gepubliceerd.

Stuur deze vraag door

Op welke wijze worden de extra brexit-kosten verdeeld over de onder toezicht staande ondernemingen?

De procentuele aandelen (de verdeling van de kosten per categorie) zijn aangepast naar aanleiding van de extra kosten die de AFM maakt ter voorbereiding op de brexit. In vergelijking met de percentages in 2018 blijft het percentage voor één van de zestien toezichtcategorieën gelijk, daalt het percentage bij zes categorieën en stijgt het bij negen. De Regeling bekostiging financieel toezicht (vaststelling van de basisbedragen, staffels en tarieven) is uitgewerkt en eind mei 2019 door de minister vastgesteld en daarna gepubliceerd. Beide aanpassingen (in Bbft en Regeling) reflecteren de verschuivingen in de markt en moeten leiden tot een eerlijke verdeling van deze kosten.

De grootste verschuivingen weergegeven betreffen 3 categorieën die specifiek gelieerd zijn aan brexit, namelijk: 

  1. beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
  2. beleggingsondernemingen voor eigen rekening en 
  3. financiële infrastructuur
 
Stuur deze vraag door

Is er een garantie te geven dat de extra kosten alleen bij brexit-ondernemingen terecht komen (vervuiler betaalt principe)?

Nee, deze garantie is niet te geven omdat de wetgeving voor de bekostiging van het financieel toezicht (de Wbft) is gebaseerd op collectiviteit: alle ondernemingen betalen mee aan alle toezichtkosten. Bovendien is deze wetgeving gedetailleerd uitgewerkt waardoor er weinig ruimte is voor het opvangen van zeer bijzondere situaties zoals brexit. Met de vaststelling van de nieuwe procentuele aandelen in het Bbft en vervolgens het bepalen van maatstaven, bandbreedtes en per 1 juni de nieuwe tarieven, zijn de kosten wel zo eerlijk mogelijk verdeeld en vormt deze verdeling een weerspiegeling van verschuivingen in de markt.

Stuur deze vraag door

Kan ik gespreid betalen?

Adviseurs en bemiddelaars met een bijdrage voor de toezichtkosten onder de €3.000 kunnen hun bijdrage in vier termijnen betalen. Hiervoor hoeft geen apart verzoek voor ingediend te worden. Elke adviseur en bemiddelaar mag dit zelf bepalen. Deze adviseurs en bemiddelaars kunnen er ook voor kiezen om deze vier termijnbedragen voortaan door middel van een automatische incasso van hun bankrekening te laten afschrijven.

De eerste termijn vervalt zes weken na factuurdatum en voor de andere drie termijnen geldt elke keer een maand. Het is mogelijk om via automatische incasso gespreid te betalen. De mogelijkheid om via automatisch incasso te betalen geldt alleen voor de adviseurs en bemiddelaars die een factuur tot €3.000 ontvangen.

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk om via automatische incasso te betalen?

Voor adviseurs en bemiddelaars met een factuur tot €3.000 is het mogelijk om hun betaling via een automatisch incasso te laten verlopen.

Stuur deze vraag door

Bestaat er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen?

Ondernemingen die niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Stuur deze vraag door

Waarom krijg ik na de vervaldatum van de factuur direct een betalingsherinnering?

De AFM hanteert een betaaltermijn van zes weken. Indien de onderneming niet in staat is de factuur binnen zes weken te voldoen, kan zij binnen deze termijn een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Als binnen de termijn van zes weken het factuurbedrag niet is voldaan en de AFM geen verzoek voor een betalingsregeling heeft ontvangen, start het invorderingstraject.

Stuur deze vraag door

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet tijdig of volledig betaalt, is het totale factuurbedrag inclusief aanmaningskosten in zijn geheel opeisbaar. Als u nalaat om het bedrag alsnog vóór de uiterste datum op de eerste aanmaning te voldoen, dan start de AFM een incassoprocedure. De kosten die voortvloeien uit deze procedure - incassokosten BIK en overige invorderingskosten - komen voor uw rekening. Uiteindelijk kan de AFM een vergunning van een vergunninghouder wijzigen of intrekken, als deze langdurig nalaat om de bijdrage aan de toezichtkosten te betalen.

Stuur deze vraag door

De aan mijn onderneming opgelegde bijdrage is onjuist. Hoe kan ik bezwaar maken?

Tegen de factuur voor de bijdrage in de toezichtkosten kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend. De factuur is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De eisen waaraan een bezwaar moet voldoen is opgenomen in onderstaande link. Hier vindt u ook een standaardformulier voor het indienen van een bezwaarschrift. Let op: ook als u bezwaar maakt, moet u de factuur binnen de gestelde termijn betalen.

Stuur deze vraag door

Hoe kunnen adviseurs en bemiddelaars de grondslag bepalen voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten?

Vanaf 2020 geldt als maatstaf voor de bijdrage aan doorlopend toezicht voor adviseurs en bemiddelaars een nieuwe maatstafwaarde: de bruto-omzet uit vergunningsplichtige activiteiten, exclusief BTW en exclusief (indien van toepassing) aan de aanbieder afgedragen premies. Bekijk een uitgebreide toelichting op deze nieuwe maatstaf.

Stuur deze vraag door