Terug

Wat kan ik ondernemen tegen een besluit van de AFM waarmee ik het niet eens ben?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl

Wanneer de AFM een besluit neemt in de zin van de Awb dan wordt hier in beginsel rechtsbescherming tegen geboden in de vorm van bezwaar en beroep. Het besluitbegrip bepaalt dus de toegang tot de bestuursrechter. Wanneer u het niet eens bent met een handeling van de AFM, welke geen besluit is in de zin van de Awb, dan kunt u dus niet naar de bestuursrechter. In dat geval dient u zich tot de civiele rechter te wenden. 

Bij bezwaar moet het bestuursorgaan dat het (primaire) besluit heeft genomen, dit besluit opnieuw bekijken. Het gaat om een volledige heroverweging, waarbij in beginsel alle feiten en omstandigheden meegewogen moeten worden zoals die op het moment van heroverweging gelden. Deze "ex nunc" toetsing is de hoofdregel.

Een van de uitzonderingen op deze hoofdregel is de heroverweging van een opgelegde bestuurlijke boete. Heeft een overtreder inmiddels een einde gemaakt aan de overtreding, dan is dit geen reden om bij de heroverweging alsnog af te zien van de boete. Ook bij het primaire besluit tot boeteoplegging kan al sprake zijn van beëindiging van de overtreding. Een boete ziet met andere woorden op bestraffing van gedrag uit het verleden. 

Heeft bezwaar niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan staat de mogelijkheid van beroep bij de bestuursrechter open.Naar alle veelgestelde vragen