Terug

Wat is de stelregel om voor onderscheid tussen variabele en vaste beloning?

Als stelregel om het onderscheid tussen variabele en vaste beloning te verduidelijken hanteert de AFM de volgende vragen:

  • Zit er een prestatieafhankelijk element in het beloningscriterium?
  • Is de uiteindelijke hoogte van de totale beloning vooraf onbekend?

Wanneer u op één van deze vragen ‘ja’ antwoordt, dan is er sprake van een variabele beloning. Als de beloning prestatieafhankelijk is, dan kan op voorhand niet worden vastgesteld wat de hoogte zal zijn van de uiteindelijke beloning. En daarmee is het een variabele beloning.

Wij hebben extra voorbeelden uitgewerkt om inzichtelijk te maken van wat wij onder variabele en vaste beloningen verstaan.

Enkele uitgewerkte voorbeelden van vaste beloningen zijn:

  • De beloning per opdracht is aan te merken als een vaste beloning als de hoogte van de beloning/betaling vooraf is vastgesteld ongeacht de uitkomst van de dienstverlening. Ook als er bijvoorbeeld een totaalbedrag wordt betaald voor een bepaalde periode dat vooraf vastgesteld wordt, bijvoorbeeld 5000 euro, dan geldt de beloning als vast. Hierbij kan worden gedacht aan een maandsalaris van een adviseur in dienst, maar ook een ingehuurde freelancer die voor een bepaalde periode werkzaamheden verricht bij de onderneming.

  • De beloning met een percentage van een vastgesteld bedrag merken wij aan als vaste beloning indien sprake is van een afgebakende groep en de beloning niet afhankelijk is gesteld van de uitkomst van de dienstverlening. De afgebakende groep moet dan ook een duidelijke klantbehoefte hebben.

Een voorbeeld is dat de advieskosten in het DVD zijn vastgesteld op 2000 euro. De adviseur krijgt de opdracht om 20 klanten te voorzien van advies waarbij wordt afgesproken dat hij per klant 40% van de advieskosten zoals opgenomen in het DVD zal ontvangen. Op voorhand staat al vast dat hij 20 x 40 procent van 2000 euro zal krijgen. Daarom merken wij deze beloning aan als vast.

Als er niet wordt afgesproken hoeveel klanten moeten worden voorzien van advies, dan kan een prikkel ontstaan om zo veel mogelijk klanten te benaderen en mogelijk richting een advies te duwen. Op deze wijze is de te ontvangen beloning afhankelijk van een prestatie (aantal gegeven adviezen) en niet op voorhand duidelijk. In dat geval wordt de beloning aangemerkt als variabel. Dit wordt slechts anders als op voorhand vast staat dat de klant een adviesbehoefte heeft. Als een financiële onderneming een freelancer een vast bedrag van 500 euro betaalt voor dienstverlening aan een klant met een adviesbehoefte, dan merken we die beloning als vast aan.

Enkele uitgewerkte voorbeelden van variabele beloningen zijn:

  • De beloning per opdracht kan ook variabel zijn. Dit is het geval als de hoogte van de beloning/betaling afhankelijk is van het behalen van prestaties, zoals van het aantal gesloten overeenkomsten of het aantal gegeven adviezen. De hoogte van de beloning is dus niet op voorhand vast te stellen, want hoe meer gesloten overeenkomsten of gegeven adviezen, hoe hoger de beloning.

  • De beloning per gegeven advies waarbij het nog niet duidelijk is dat de klant een adviesbehoefte heeft (leadopvolging), merken wij aan als variabele beloning. Dit omdat, de beloning prestatieafhankelijk is en hier een duidelijke prikkel tot het geven van zoveel mogelijk advies in kan zitten. Als een adviseur betaald krijgt per advies, kan dat stimuleren tot het duwen van klanten richting een advies waar mogelijk geen behoefte van de klant ligt.

  • De beloning met een percentage van de totale rekening, die de klant dient te voldoen en waarvan de hoogte op voorhand niet duidelijk is, is variabel.

Een voorbeeld is de afspraak om te belonen met een percentage van de uiteindelijke rekening. Dit bedrag staat op voorhand niet vast en betekent dat de beloning meer zal bedragen wanneer de totale rekening voor de klant hoger uitvalt. Daarom merken wij deze beloning aan als variabel.

De betaling aan de medewerker door de beleggingsonderneming van een percentage van het belegd vermogen dat door de medewerker wordt beheerd, merken wij aan als variabele beloning. Dit omdat door deze vorm van beloning de prestatie zou kunnen variëren doordat de medewerker een andere risicoacceptatie hanteert.

De beloning aan de medewerker per verrichte transactie in een beleggingsportefeuille merken wij aan als variabele beloning. Doordat de hoogte van de beloning niet op voorhand is vast te stellen, zou de prestatie van de medewerker kunnen variëren door meer beleggingstransacties in een portefeuille te verrichten.Naar alle veelgestelde vragen