Terug

Kunnen beleggingsondernemingen uit Zwitserland, de Verenigde Staten en Australië, die onder toezicht staan van een zelfregulerende organisatie, ook een beroep doen op de vrijstelling van de vergunningplicht, zoals bedoeld in artikel 10 van de Vrijstellingsregeling Wft?

Volgens art. 10, lid 1 van de Vrijstellingsregeling Wft zijn beleggingsondernemingen met zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland vrijgesteld van artikel 2:96 van de wet als deze beleggingsondernemingen voor de beleggingsdienst die zij voornemens zijn in Nederland te verlenen onder toezicht staan van een toezichthoudende instantie in de staat van hun zetel en  voorafgaand aan het verlenen van beleggingsdiensten aan de Autoriteit Financiële Markten een verklaring hebben overgelegd, afgegeven door de desbetreffende toezichthoudende instantie in de staat van hun zetel waaruit blijkt dat zij aldaar voor het verlenen van de beleggingsdienst die zij voornemens is te verlenen onder toezicht staan.

De Wft definieert een ‘toezichthoudende instantie’ als “een buitenlandse overheidsinstantie of een buitenlandse van overheidswege aangewezen instantie, die is belast met het toezicht op financiële markten of op personen die op die markten werkzaam zijn”.

Met een ‘toezichthoudende instantie’ als bedoeld in het eerste lid van artikel 10 wordt voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld een zelfregulerende organisatie die toezicht houdt op beleggingsondernemingen en die als zodanig is aangewezen of erkend is door een toezichthoudende instantie zoals gedefinieerd in de Wft. Voorbeelden van dergelijke zelfregulerende organisaties in bijvoorbeeld de VS zijn: de New York Stock Exchange (NYSE), die erkend is door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC),  en de Chicago Mercantile Exchange (CME) en de Chicago Board of Trade (CBOT) die erkend zijn door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Dus indien een Amerikaanse beleggingsonderneming bijvoorbeeld onder toezicht staat van de NYSE dan wordt voor de toepassing van dit artikel ervan uitgegaan dat die beleggingsonderneming in de VS onder toezicht staat van een ‘toezichthoudende instantie’. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling zal deze beleggingsonderneming een verklaring van de NYSE moeten kunnen overleggen dat zij voor de beleggingsdienst die zij voornemens is in Nederland te verlenen in Amerika onder toezicht staat van de NYSE.Naar alle veelgestelde vragen