Terug

Bankierseed

Veelgestelde vragen over Bankierseed

Hoe ziet het toezicht op de bankierseed er uit?

Het toezicht van de AFM op zowel het afleggen van de eed als het naleven ervan vindt risico-georiënteerd plaats. De verantwoordelijkheid voor uitvoering en naleving van de eed ligt primair bij de financiële onderneming zelf.

Voor beleidsbepalers en commissarissen geldt dat bij 'het meldingsformulier voor nieuwe beleidsbepalers/toezichthouders (leden van de RvC en RvT)' een bijlage toegevoegd is waarin de AFM de beleidsbepaler/toezichthouder vraagt te verklaren dat men de eed binnen 3 maanden na indiensttreding aflegt en dat men de eed doorlopend zal naleven.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de bankierseed in?

De eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

Stuur deze vraag door

Wie is er verantwoordelijk voor aflegging en registratie van de eed?

Financiële ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aflegging en registratie van de afgelegde bankierseed. Ook als de aflegging en registratie zijn uitbesteed aan een derde partij, blijft de ondertoezichtstaande verantwoordelijk dat dat op een juiste manier gebeurt.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet de eed worden afgelegd?

Nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de bankierseed af te leggen. Voor medewerkers die voor 1 april 2015 in dienst zijn getreden geldt dat zij uiterlijk op 31 maart 2016 de bankierseed moeten hebben afgelegd.

Stuur deze vraag door

Zijn er sancties op overtreding van de eed, of het niet afleggen ervan?

Bij het overtreden van de eed, of het niet afleggen ervan, kan dit consequenties hebben voor de geschiktheid van beleidsbepalers. Wanneer (andere) medewerkers de eed niet afleggen of overtreden kan dit ook gevolgen hebben voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van de vergunninghouder. De onderneming moet zelf een afweging maken of dit het geval is. De AFM en/of DNB kunnen ook overgaan tot (her)toetsing. Daarnaast is er voor banken bepaald dat er tuchtrecht van toepassing is.

Stuur deze vraag door

Waarom wordt het de bankierseed genoemd?

De eed was eerst opgenomen als onderdeel van de Code Banken. Toen de wetgever dit onderdeel wilde verankeren in de wet, is ook de reikwijdte van de eed uitgebreid naar meer dan alleen de banken. De officiële naam is nu „eed of belofte in de financiële sector‟, maar in veel berichten wordt het nog de bankierseed genoemd

Stuur deze vraag door

Voor wie geldt de eed?

Niet alleen beleidsbepalers en commissarissen van alle financiële ondernemingen, maar ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden moeten de eed afleggen. Voor de AFM zijn relevant de beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, aanbieders van beleggingsobjecten, aanbieders van krediet en overige financiële dienstverleners. De eed voor banken gaat overigens verder dan voor andere financiële ondernemingen. Alle medewerkers van banken dienen de eed af te leggen.

Stuur deze vraag door

Waar moet de eed of belofte worden afgelegd?

U mag de eed of belofte binnen de eigen onderneming afleggen, maar ook ten overstaan van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Stuur deze vraag door

Wat is de tekst van de eed of belofte?

De tekst van eed of belofte kunt u vinden op wetten.overheid.nl. Selecteer op deze pagina Bijlagen 1 en 2 in het menu aan de linkerkant.

 

Stuur deze vraag door

Als iemand bij meerdere vergunninghouders in dienst is/komt, moet hij dan per onderneming de eed/belofte afleggen?

In principe wel. Het is de onderneming die moet kunnen aantonen dat de betrokkene de eed/belofte heeft afgelegd. De verplichting geldt ook per functie; bijvoorbeeld als iemand van een functie zonder inhoudelijk klantcontact naar een functie met inhoudelijk klantcontact gaat.

Als iemand al eerder werkzaam is geweest voor de onderneming en hij aantoonbaar een gelijkluidende eed of belofte heeft afgelegd, hoeft dit niet opnieuw. Dit moet overigens wel weer als er inmiddels meer dan 5 jaar zijn verstreken sinds het beëindigen van werkzaamheden voor de onderneming.

Stuur deze vraag door

Ik ben een eenmanszaak zonder personeel. Hoe kom ik aan een hoger geplaatst persoon voor de eed aflegging?

In dat geval zegt de wet dat logischerwijs kan worden volstaan met ondertekening van de eed of belofte door de beleidsbepaler zelf. In dit geval hoeft de tekst van de eed of belofte dus niet voorgelezen te worden in aanwezigheid van een persoon in een hogere functie.

Stuur deze vraag door

Is een dagelijks beleidsbepaler of toezichthouder die de eed overtreedt automatisch niet langer geschikt?

Dit hangt af van diverse omstandigheden, zoals de ernst van de feiten en de rol van de beleidsbepaler of toezichthouder (lid van de RvC en RvT) bij de door de AFM geconstateerde overtreding van de eed. Zo heeft een zware overtreding eerder gevolgen voor de geschiktheid dan een lichte overtreding.

Stuur deze vraag door

Hoe moet de eed worden afgelegd?

Het is de bedoeling dat de eed mondeling wordt afgelegd én schriftelijk wordt vastgelegd in een verklaring. De onderneming bewaart de ondertekende verklaring op toegankelijke wijze. De tekst van de schriftelijke verklaringen is vastgelegd in bijlagen bij de Regeling eed of belofte financiële sector 2013. Bijlage 1 is de schriftelijke verklaring voor dagelijks beleidsbepalers, bijlage 2 is de schriftelijke verklaring voor toezichthouders (leden van de RvC en RvT).

Bij het afleggen van de eed zijn (indien mogelijk) tenminste drie personen aanwezig:

  • de persoon die de eed aflegt
  • een persoon in een hogere functie die de eed afneemt
  • een andere vertegenwoordiger van de onderneming die getuige is
De woorden “indien mogelijk” zien op de situatie waarin sprake is van een onderneming waar in het totaal minder dan drie personen werkzaam zijn. In het geval dat twee personen werkzaam zijn, vervult één van hen de rol van persoon in hogere functie. Dit kan in de praktijk ook een persoon in een lagere of gelijke functie zijn.

Stuur deze vraag door

Mag een onderneming (overige) medewerkers de eed laten afleggen?

Het staat ondernemingen vrij andere werknemers die de eed niet verplicht hoeven af te leggen een vergelijkbare eed of belofte te laten afleggen. Dit is op vrijwillige basis en valt (nog) niet onder de regels van de Wft.

Stuur deze vraag door

Wat wordt verstaan onder persoon in een hogere functie?

Als persoon in een hogere functie wordt aangemerkt:

  1. Als de dagelijks beleidsbepaler de eed aflegt, een hogere dagelijks beleidsbepaler
  2. Als de eedaflegger de hoogste functie binnen de onderneming uitoefent, de voorzitter van de RvC of RvT
  3. Als de eedaflegger lid is van de RvC of RvT, de voorzitter van deze RvC of RvT
  4. Als de eedaflegger voorzitter van de RvC of Rvt is, het langstzittende lid van deze RvC of RvT

Als een onderneming er niet uit komt met optie 1-4, mag er ook een persoon in een lagere functie bij de eed aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld bij kleinere ondernemingen het geval.

Stuur deze vraag door

Werken AFM en DNB samen bij de uitvoering van het toezicht op de eed?

Ja, de manier waarop AFM en DNB toezien op de eed is gelijk. De lead toezichthouder (de financiële toezichthouder die de vergunning verleent) is in beginsel eindverantwoordelijke voor het toezicht op de eed.

Stuur deze vraag door

Mag een onderneming de verklaring van de eed opnemen in een ander document?

Een onderneming kan er voor kiezen de eed of belofte onderdeel uit te laten maken van een ander document. Veel ondernemingen maken bijvoorbeeld gebruik van interne gedragscodes die het personeel moet ondertekenen. Een onderneming kan de eed of belofte onderdeel uit laten maken van een dergelijke gedragscode.

Stuur deze vraag door

Mag een onderneming via een brancheorganisatie gezamenlijk de eed laten afleggen?

Het is toegestaan de eed via een brancheorganisatie gezamenlijk af te leggen. Hierbij moet wel aan de eisen van het afleggen van de eed worden voldaan.

Stuur deze vraag door

Waar is de eed in de wet geregeld?

De regels omtrent de eed zijn uitgewerkt in artikel 4:9 Wft, artikel 4:15a Wft (nieuw per 1-4-2015) en de Regeling eed of belofte financiële sector 2015 (Staatscourant 2014, nr. 37261).

Voor ondernemingen voor wie de Nederlandsche Bank lead toezichthouder is, zoals bij banken, zijn de regels van de eed voor beleidsbepalers en de bankierseed vastgelegd in artikel 3:8 Wft en 3:17c Wft. Voor overtredingen van de bankierseed door bankmedewerkers geldt daarnaast het tuchtrecht.

Stuur deze vraag door

Is het toegestaan af te wijken van de tekst van de schriftelijke verklaring van de eed?

Een onderneming mag de schriftelijke verklaring aanpassen om het een eigen karakter te geven. De aanpassingen mogen niets afdoen aan de strekking van de eed.

Stuur deze vraag door

Wat legt de AFM vast?

Bij vergunningaanvraag en toetsing van dagelijks beleidsbepalers en/of toezichthouder (lid van de RvC en RvT) moet een verklaring worden opgestuurd dat de eed of belofte binnen drie maanden na indiensttreding door de dagelijks beleidsbepalers en/of toezichthouder wordt afgelegd. De AFM slaat de toegestuurde verklaring op waarin staat dat dagelijks beleidsbepalers en toezichthouder binnen drie maanden de eed of belofte afleggen. Dit geldt niet voor overige medewerkers die de eed dienen af te leggen.

De ingevulde en ondertekende eed/belofte hoeft niet opgestuurd te worden naar de AFM, noch voor nieuwe, noch voor zittende beleidsbepalers en/of toezichthouders.

Stuur deze vraag door