Terug

Zijn er uitzonderingsmogelijkheden voor variabele beloning?

Een onderneming mag afwijken van het bonusplafond (bonuscap) van 20% voor medewerkers die niet of niet-uitsluitend binnen een cao worden beloond. Het gemiddelde van de verhouding tussen de vaste en variabele beloningen van alle medewerkers binnen de financiële onderneming mag dan niet meer dan 20% bedragen. Daarnaast is de variabele beloning van een individuele medewerker in ieder geval gemaximeerd tot 100% van zijn eigen vaste salaris.

De verhouding tussen de vaste en variabele beloning moet passend zijn. Financiële ondernemingen mogen door middel van een variabele beloning geen verkeerde prikkels aan hun medewerkers geven die het risico op onzorgvuldige behandeling van consumenten vergroten.

De uitzondering is vooral bedoeld voor bijzondere situaties en specifiek personeel. De Minister van Financiën heeft aangegeven dat de uitzondering wordt geëvalueerd en eventueel aangepast als er gebruik van wordt gemaakt op een manier die niet bedoeld is. Daarnaast staat expliciet in de wet dat ontduikingsconstructies om de regels van het beheerste beloningsbeleid te omzeilen verboden zijn.

Rekenvoorbeeld

Een financiële onderneming heeft 8 personeelsleden en valt niet onder een cao.
De onderneming wil twee medewerkers (medewerker A en medewerker B) variabel belonen.

 • Medewerker A heeft een maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) van € 2.500.
 • Medewerker B heeft een maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) van‎ € 3.000.

Variabele beloning

Medewerker A ontvangt een variabele beloning van € 2.500 en medewerker B van € 1.000.

Deze regeling voldoet aan de toegestane maximale variabele beloning die kan worden toegekend op grond van de Wbfo.
Er kan een hogere variabele beloning worden toegekend, mits het gemiddelde van de variabele beloning over de groep niet meer bedraagt dan 20%. Ook mag de variabele beloning van een persoon niet hoger zijn dan 100% van zijn vaste beloning.

Het rekenvoorbeeld verduidelijkt dit.
Medewerker A wordt voor 100% van zijn vaste salaris variabel beloond (2500/2500 x 100 = 100%) en medewerker B wordt voor 33.3% van zijn vaste salaris‎ variabel beloond (1000/3000 x 100 = 33.3%).

Medewerker A en B krijgen als enige een variabele beloning.
6 medewerkers ontvangen 0% variabele beloning, 1 medewerker ontvangt 33,3% variabele beloning en 1 medewerkers ontvangt 100% variabele. Het totale percentage variabele beloning in deze groep is dus 133,3%. Dit percentage deelt men door het aantal personen, in dit geval door 8. In totaal komt men dan op een gemiddelde variabele beloning van 16,7% (6 x 0% + 1 x 100% + 1 x 33,3%) / 8 personen = 16,7% gemiddeld per persoon).
De variabele beloning moet voor minimaal de helft gebaseerd zijn op niet-financiële criteria.

Beheerst beloningsbeleid

Ondanks dat de financiële onderneming in het voorbeeld naar de letter van de wet voldoet aan de zogenaamde bonuscap, moet nog steeds zorgvuldig gekeken worden of het totaal van beloningen past in een beheerst beloningsbeleid.

Niet-financiële criteria

De wet zegt dat de variabele beloning voor ten minste 50% gebaseerd moet zijn op niet-financiële criteria.
Bij het bepalen of sprake is van een niet-financieel criterium gaat het om diverse prestaties, zoals de resultaten van de medewerker die de variabele beloning ontvangt, de prestaties van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkzaam is en de prestaties van de onderneming.

Voorbeelden van niet-financiële criteria zijn:

 • strategische doelen
 • klanttevredenheid
 • naleving van risicobeheersingsbeleid
 • compliance met interne en externe regels
 • leiderschap
 • managementvaardigheden
 • samenwerking met personen of bedrijfsonderdelen
 • creativiteit
 • motivatie
 • duurzaamheid en maatschappelijk bewust handelen.

Zie ook: Artikel 1:121 lid 2 Wft.

Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Beheerders van beleggingsinstelling of icbe’s en beleggingsondernemingen die onder andere alleen voor eigen rekening handelen zijn uitgezonderd van het bonusplafond. Zij moeten wel voldoen aan de andere regels van een beheerst beloningsbeleid. Zie ook: Artikel 1:121 lid 3, 4 en 5 Wft.Naar alle veelgestelde vragen