Terug

Provisie en beloning

Veelgestelde vragen over Provisie en beloning

Zijn er uitzonderingsmogelijkheden voor variabele beloning?

Een onderneming mag afwijken van het bonusplafond (bonuscap) van 20% voor medewerkers die niet of niet-uitsluitend binnen een cao worden beloond. Het gemiddelde van de verhouding tussen de vaste en variabele beloningen van alle medewerkers binnen de financiële onderneming mag dan niet meer dan 20% bedragen. Daarnaast is de variabele beloning van een individuele medewerker in ieder geval gemaximeerd tot 100% van zijn eigen vaste salaris.

De verhouding tussen de vaste en variabele beloning moet passend zijn. Financiële ondernemingen mogen door middel van een variabele beloning geen verkeerde prikkels aan hun medewerkers geven die het risico op onzorgvuldige behandeling van consumenten vergroten.

De uitzondering is vooral bedoeld voor bijzondere situaties en specifiek personeel. De Minister van Financiën heeft aangegeven dat de uitzondering wordt geëvalueerd en eventueel aangepast als er gebruik van wordt gemaakt op een manier die niet bedoeld is. Daarnaast staat expliciet in de wet dat ontduikingsconstructies om de regels van het beheerste beloningsbeleid te omzeilen verboden zijn.

Rekenvoorbeeld

Een financiële onderneming heeft 8 personeelsleden en valt niet onder een cao.
De onderneming wil twee medewerkers (medewerker A en medewerker B) variabel belonen.

 • Medewerker A heeft een maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) van € 2.500.
 • Medewerker B heeft een maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) van‎ € 3.000.

Variabele beloning

Medewerker A ontvangt een variabele beloning van € 2.500 en medewerker B van € 1.000.

Deze regeling voldoet aan de toegestane maximale variabele beloning die kan worden toegekend op grond van de Wbfo.
Er kan een hogere variabele beloning worden toegekend, mits het gemiddelde van de variabele beloning over de groep niet meer bedraagt dan 20%. Ook mag de variabele beloning van een persoon niet hoger zijn dan 100% van zijn vaste beloning.

Het rekenvoorbeeld verduidelijkt dit.
Medewerker A wordt voor 100% van zijn vaste salaris variabel beloond (2500/2500 x 100 = 100%) en medewerker B wordt voor 33.3% van zijn vaste salaris‎ variabel beloond (1000/3000 x 100 = 33.3%).

Medewerker A en B krijgen als enige een variabele beloning.
6 medewerkers ontvangen 0% variabele beloning, 1 medewerker ontvangt 33,3% variabele beloning en 1 medewerkers ontvangt 100% variabele. Het totale percentage variabele beloning in deze groep is dus 133,3%. Dit percentage deelt men door het aantal personen, in dit geval door 8. In totaal komt men dan op een gemiddelde variabele beloning van 16,7% (6 x 0% + 1 x 100% + 1 x 33,3%) / 8 personen = 16,7% gemiddeld per persoon).
De variabele beloning moet voor minimaal de helft gebaseerd zijn op niet-financiële criteria.

Beheerst beloningsbeleid

Ondanks dat de financiële onderneming in het voorbeeld naar de letter van de wet voldoet aan de zogenaamde bonuscap, moet nog steeds zorgvuldig gekeken worden of het totaal van beloningen past in een beheerst beloningsbeleid.

Niet-financiële criteria

De wet zegt dat de variabele beloning voor ten minste 50% gebaseerd moet zijn op niet-financiële criteria.
Bij het bepalen of sprake is van een niet-financieel criterium gaat het om diverse prestaties, zoals de resultaten van de medewerker die de variabele beloning ontvangt, de prestaties van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkzaam is en de prestaties van de onderneming.

Voorbeelden van niet-financiële criteria zijn:

 • strategische doelen
 • klanttevredenheid
 • naleving van risicobeheersingsbeleid
 • compliance met interne en externe regels
 • leiderschap
 • managementvaardigheden
 • samenwerking met personen of bedrijfsonderdelen
 • creativiteit
 • motivatie
 • duurzaamheid en maatschappelijk bewust handelen.

Zie ook: Artikel 1:121 lid 2 Wft.

Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Beheerders van beleggingsinstelling of icbe’s en beleggingsondernemingen die onder andere alleen voor eigen rekening handelen zijn uitgezonderd van het bonusplafond. Zij moeten wel voldoen aan de andere regels van een beheerst beloningsbeleid. Zie ook: Artikel 1:121 lid 3, 4 en 5 Wft.

Stuur deze vraag door

Welke kosten mag u een klant in rekening brengen voor uw werkzaamheden?

Aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zijn vrij om met hun klanten afspraken te maken over de vergoeding die wordt betaald voor de dienstverlening. De hoogte van de beloning mag echter niet kennelijk onredelijk zijn.

De AFM controleert beloningen niet vooraf, maar treedt op als excessieve beloningen worden geconstateerd.

Lees meer over directe beloning.

Stuur deze vraag door

Mag u klanten gespreide betaling van advieskosten aanbieden?

Ja, een adviseur/bemiddelaar mag zijn klanten onder voorwaarden gespreide betaling van advieskosten aanbieden. Volgens de Wet financieel toezicht (Wft) is een gespreide betaling over meer dan 3 maanden een consumptief krediet. Er is echter een uitzondering gemaakt voor aanbieders en adviseurs/bemiddelaars die hun klanten gespreide betaling van advies- en bemiddelingskosten aanbieden.

Gespreide betaling is wettelijk gezien mogelijk als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 • De mogelijkheid tot gespreide betaling wordt aangeboden voor advies- en bemiddelingskosten of distributiekosten.
 • Er wordt geen rente of andere kosten in rekening gebracht.
 • De gespreide betaling van advieskosten loopt niet langer dan 24 maanden.
 • De advieskosten moeten apart worden vermeld op de factuur, dat wil zeggen los van de productkosten wanneer deze door de adviseur of bemiddelaar worden geïncasseerd.

Execution only

Bij execution only dienstverlening (waarbij dus niet wordt geadviseerd) mag de gespreide betaling van de distributie- of bemiddelingskosten langer lopen dan 2 jaar. De voorwaarde dat er geen rente of andere kosten in rekening worden gebracht, blijft wel van toepassing. Ook moeten deze distributie- of bemiddelingskosten, net als de advieskosten, apart op de factuur worden vermeld.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de regels voor het beloningsbeleid?

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

Lees meer over beheerst beloningsbeleid.
Zie meer veelgestelde vragen over beloningsbeleid.

Stuur deze vraag door

Hoe maakt u een dienstverleningsdocument (DVD)?

Als financiële dienstverlener bent u verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

Een gestandaardiseerd DVD heeft een vast format en is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met deze DVD’s kunnen consumenten nu diensten en kosten eenvoudig vergelijken.

Lees meer over het dienstverleningsdocument.
Voor het aanmaken van uw DVD kunt u gebruikmaken van de DVD-generator.

Stuur deze vraag door