Terug

Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets

Veelgestelde vragen over Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets

Wat houdt de betrouwbaarheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar zijn. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst.

Een vast onderdeel van het betrouwbaarheidsonderzoek dat de AFM uitvoert is de beoordeling van het door u ingevulde betrouwbaarheidsformulier. De AFM vraagt onder meer informatie op bij DNB of andere (buitenlandse) toezichthouders (toezichtantecedenten), de Landelijk Officier van Justitie (strafrechtelijke antecedenten) en de Belastingdienst (fiscaal bestuursrechtelijk antecedenten).

Wij halen ook informatie uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, en doen een faillissementscheck (financiële antecedenten). Daarnaast maakt de AFM gebruik van interne toezichtinformatie- en antecedenten, zoals eventuele formele en/of informele toezichtmaatregelen.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de geschiktheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De beleidsbepaler moet voldoen aan specifieke bestuurlijke vaardigheden voor het dagelijks beleid en beschikken over leidinggevende vaardigheden. Een uitzondering hierop geldt voor de ‘kleine financiële dienstverlener’ die maximaal 6 werkzame personen (inclusief beleidsbepalers) heeft.

Om te bepalen of de beleidsbepaler geschikt is, wordt onder meer gekeken naar opleiding en werkervaring.

 

Stuur deze vraag door

Wie moet getoetst worden op betrouwbaarheid en/of geschiktheid?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie.

Betrouwbaarheidstoets

De AFM toetst (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers op betrouwbaarheid.

Geschiktheidstoets

Daarnaast toetst de AFM dagelijks beleidsbepalers en commissarissen ook op geschiktheid. Met dagelijks beleidsbepalers worden bestuurders bedoeld, maar ook de vennoten van een V.O.F. of de eigenaar van een eenmanszaak.

Medebeleidsbepalers van een BV (personen met meer dan 50% van de aandelen) worden niet getoetst op geschiktheid omdat deze personen niet betrokken zijn bij het dagelijkse beleid.

Stuur deze vraag door

Wanneer kwalificeert een persoon als (mede) beleidsbepaler?

Dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders (commissarissen)

Hieronder beschrijven wij de rollen van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Zij worden allemaal getoetst op betrouwbaarheid; dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders worden ook getoetst op geschiktheid.

Dagelijks beleidsbepalers

Personen die de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming worden aangemerkt als dagelijks beleidsbepalers. Dagelijks beleidsbepalers zijn daarmee:

  • de personen die formeel de positie van bestuurder binnen uw onderneming bekleden. Deze personen staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • de personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar feitelijk de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming.

Iedereen die formeel de positie van bestuurder heeft, is dagelijks beleidsbepaler, ongeacht zijn of haar portefeuille en ongeacht of hij of zij gebruik maakt van de bij die functie behorende bevoegdheden. Wie formeel de positie van de bestuurder bekleedt, is afhankelijk van de vorm van uw onderneming.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Ondernemingsvorm

Formele dagelijks beleidsbepaler

Eenmanszaak

Eigenaar eenmanszaak

Besloten vennootschap

Bestuurders

Vennootschap onder firma

Vennoten

Commanditaire vennootschap

Beherende vennoot

Maatschap

Maten

Naamloze vennootschap

Bestuurders

Voorbeeld: Een medewerker van uw onderneming heeft een volledige volmacht en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als procuratiehouder zonder beperkingen. Deze persoon kan de AFM kwalificeren als een dagelijks beleidsbepaler.

Medebeleidsbepalers

Personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de dagelijkse leiding van uw onderneming, worden aangemerkt als medebeleidsbepalers. Medebeleidsbepalers zijn daarmee:

  • de personen die meer dan 50% van de aandelen of zeggenschap hebben in uw onderneming.

Toezichthouders (commissarissen)

Personen die toezicht houden op het bestuur van uw onderneming, worden aangemerkt als toezichthouders. Toezichthouders zijn in ieder geval:

  • de personen die formeel de positie van toezichthouder bekleden binnen uw onderneming (bijvoorbeeld: leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht).
  • de personen die feitelijk toezicht houden op het bestuur van uw onderneming.

Toetsing door de AFM

In onderstaande tabel is weergegeven welke eisen de Wft stelt aan dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Hierna wordt een toelichting gegeven op deze eisen.

 

Betrouwbaarheid

Geschiktheid

Dagelijks beleidsbepaler

Medebeleidsbepaler

 

Toezichthouder


Stuur deze vraag door