Terug

Bedrijfsvoering

Veelgestelde vragen over Bedrijfsvoering

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers voldoen aan wet- en regelgeving?

Uw onderneming moet ervoor zorgen dat alle klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn. Dit betekent dat klantmedewerkers altijd vakbekwaam zijn en dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Deze verplichting geldt zowel voor u als uw werknemers. 

Als klantmedewerkers adviseren, dan hebben zij een geldig diploma nodig voor het onderwerp waarin zij advies geven. De eis om permanent actueel vakbekwaam te zijn geldt voor alle klantmedewerkers, ongeacht of zij advies geven.

Lees meer over vakbekwaamheidseisen voor klantmedewerkers en vergunninghouders

Stuur deze vraag door

Hoe moet u handelen als u fouten of misstanden signaleert?

U bent in sommige gevallen verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen uw onderneming of misstanden in de markt die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt.

Lees meer over de meldplicht

 

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik voldoen aan de zorgplicht?

De algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners is vastgelegd in de Wft (artikel 4:24a Wft). Financiële dienstverleners moeten handelen in het belang van de klant.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet u de klant op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt om de klant in staat te stellen een adequate beoordeling van het financiële product of de financiële dienst uit te voeren. Deze zorgplicht vindt u in artikel 4:20 Wft. Deze informatieplicht is doorlopend en behoort tot uw takenpakket tenzij u met de betrokken aanbieder van het financiële product bent overeengekomen dat de aanbieder de klant informeert (artikel 4:21 Wft).

Naast deze ‘Wft-zorgplicht’ bestaan er ‘civiele zorgplichten’. Dat betekent dat u zich richting uw klant zorgvuldig moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze term wordt verder door de civiele rechter ingevuld.

U kunt overigens met een klant overeenkomen welke dienstverlening er wel en niet wordt verricht en tegen welke prijs. In uw overeenkomst met de klant kunt u de ‘Wft zorgplicht’ echter niet uitsluiten, ook niet wanneer u de klant hiervoor expliciet laat tekenen. 
Stuur deze vraag door

U wilt een nieuwe medewerker aannemen. Waarop moet u de medewerker checken?

Als vergunninghouder bent u verplicht om de betrouwbaarheid van werknemers en andere personen die zich onder uw verantwoordelijkheid rechtstreeks bezig houden met het verlenen van financiële diensten, te toetsen. Dit houdt in dat u in ieder geval:

  • een verklaring omtrent het gedrag moet opvragen bij de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen); en
  • moet nagaan of de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen) ooit failliet is verklaard (tenzij rehabilitatie heeft plaatsgevonden).

Als er sprake is geweest van een faillissement, dan zult u moeten afwegen of het faillissementsverleden leidt tot twijfel in de betrouwbaarheid. Hierbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:

  • De verwijtbaarheid van het faillissement; 
  • Het aantal jaren na uitspraak van het faillissement; 
  • Overige omstandigheden van het faillissement; en 
  • De bevoegdheden binnen de functie van klantmedewerker.

De belangenafweging die u aan uw oordeel ten grondslag legt moet inzichtelijk zijn voor de AFM.

Deze eis is gebaseerd op artikel 4:11 van de Wet op het financieel toezicht en artikel 28 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Daarnaast geldt voor klantmedewerkers dat zij vakbekwaam zijn. Lees meer over de vakbekwaamheidseisen.

Nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen hebben tot 3 maanden na indiensttreding de tijd om de bankierseed af te leggen.

Stuur deze vraag door

Mag ik een freelancer inhuren voor het geven van financieel advies?

Ja, dat mag. U bent als vergunninghouder wel verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die een freelancer uit naam van uw onderneming verricht. Freelancers hoeven geen eigen vergunning te hebben als zij uit naam van de financiële dienstverlener contact met klanten hebben.

Om die reden moet u voorafgaand aan een samenwerking met een freelancer in ieder geval de volgende zaken controleren:

  • verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  • diploma’s en werkervaring 
  • het faillissementsverleden (Art 28 BGfo)

Lees meer over samenwerking met freelancers en de controle op hun werkzaamheden.

Stuur deze vraag door