Terug

Wat is per 1 januari 2013 gewijzigd met betrekking tot de conversievrijstelling?

Op grond van de conversievrijstelling in artikel 5:4, eerste lid, onderdeel g Wft kunnen effecten tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten zonder een goedgekeurd prospectus te publiceren.

Met de invoering van de Wijzigingswet financiële markten 2013 heeft de AFM per 1 januari 2013 de bevoegdheid gekregen om met het oog op de belangen die artikel 5:2 Wft beoogt te beschermen de conversievrijstelling buiten toepassing te verklaren middels een aan artikel 5:4 Wft nieuw toegevoegd tweede lid, luidende:

“De Autoriteit Financiële Markten kan met het oog op de belangen die artikel 5:2 beoogt te beschermen, bepalen dat het eerste lid, aanhef en onderdeel g, niet van toepassing is ten aanzien van aandelen of certificaten daarvan die voortkomen uit de conversie of omruiling van andere effecten of uit de uitoefening van rechten verbonden aan andere effecten, indien ten aanzien van die andere effecten ook reeds artikel 5:3, eerste lid, of 5:4, eerste lid, of een vrijstelling op grond van artikel 5:5, eerste lid, van toepassing is of is geweest.”

Naar alle veelgestelde vragen