Terug

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

De AFM is, onder meer samen met de Nederlandsche Bank, verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wwft. De financiële ondernemingen die onder het Wwft-toezicht van de AFM vallen zijn: 

  • beleggingsondernemingen
  • beleggingsinstellingen
  • financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten.

In de wetteksten vindt u de lagere regelgeving onder het kopje ‘wetstechnische informatie’.

Herziene AFM Leidraad Wwft

Beleggingsondernemingen zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De AFM is in Nederland de verantwoordelijke toezichthouder voor het Wwft-toezicht bij onder meer beleggingsondernemingen. De Wwft kent twee hoofdverplichtingen: het uitvoeren van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Hoewel de geldstromen primair via (depot)banken lopen, heeft uw beleggingsonderneming een zelfstandige verantwoordelijkheid  aan de eisen uit de Wwft te voldoen. De AFM heeft een herziene AFM Leidraad Wwft gepubliceerd.

De Leidraad van de AFM voor de Wwft is onlangs herzien. De herziene Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet volgen de Leidraad Wwft van augustus 2013 op. De AFM wil met de Leidraad handvatten bieden en een verduidelijking aanbrengen in de verschillende verplichtingen uit de Wwft. Bij de herziening zijn de relevante wijzigingen in de Wwft per 1 januari 2015 verwerkt. Ook wordt de Wwft BES, de wet die geldt op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) toegelicht.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek moet uw beleggingsonderneming onder meer in staat stellen de identiteit van de cliënt en van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt (de zogenaamde UBO) te verifiëren en zo nodig de herkomst van het vermogen vast te stellen. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico’s die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

Het is noodzakelijk dat uw beleggingsonderneming periodiek toetst of de cliënt nog voldoet aan de risicocategorie, zoals die is vastgesteld bij aanvang van de dienstverlening. De frequentie en diepgang van de periodieke toetsing is mede afhankelijk van de risicoclassificatie van de cliënt. Doel van de periodieke toetsing is afwijkende transactiepatronen te ontdekken en na te gaan of zich situaties hebben voorgedaan die een verhoogd risico met zich meebrengen.

Meldingsplicht

Afwijkende transactiepatronen kunnen voor uw beleggingsonderneming reden zijn een transactie als ongebruikelijk aan te merken. Uw beleggingsonderneming is dan verplicht ongebruikelijke (voorgenomen) transacties onverwijld te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU Nederland). Deze ongebruikelijke (voorgenomen) transacties zijn tevens aan te merken als incident op grond van de Wet op het financieel toezicht. Zij dienen daarom ook onverwijld bij de AFM gemeld te worden.

Publicatie herziene AFM Leidraad Wwft

Voor een nadere toelichting op de verplichtingen op grond van de Wwft en de wijze waarop uw beleggingsonderneming het cliëntenonderzoek conform de Wwft vorm kan geven verwijzen wij naar de AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet.

Lees meer

Wetteksten

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving is afhankelijk van het soort onderneming.

Via de links in het onderstaand overzicht vindt u op wetten.overheid.nl alle relevante wetsinformatie. Lagere regelgeving staat onder het kopje ‘wetstechnische informatie', rechtsboven op de betreffende pagina's. 

Awb       Algemene wet bestuursrecht                    
Wft
Wet financieel toezicht
Wte 1995
Wet toezicht effectenverkeer 1995
Wta 
Wet toezicht accountantsorganisaties
Wtfv
Wet toezicht financiële verslaggeving
PW 
Pensioenwet
Wvb
Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wge
Wet giraal effectenverkeer
Whc
Wet handhaving consumentenbescherming
Wwft
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Sanctiewet
Sanctiewet 1977
Wbft
Wet bekostiging financieel toezicht

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen