Terug

Toetsingsproces bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming, worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Op deze pagina vindt u de stappen die worden gezet wanneer u door de AFM wordt getoetst.

Wat kunt u verwachten?

Als uitgangspunt geldt dat de onderneming (hierna ‘de aanvrager’) verantwoordelijk is voor het aandragen van betrouwbare en geschikte kandidaten. De AFM toetst aan de hand van de Beleidsregel geschiktheid 2012 of u geschikt bent voor de functie waarvoor u bent voorgedragen. Daarnaast moet uw betrouwbaarheid buiten twijfel staan. De AFM verifieert aan de hand van openbare en niet-openbare bronnen of u het betrouwbaarheidsformulier volledig en juist heeft ingevuld.

Stap 1: melding voorgenomen benoeming

Wanneer een onderneming een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler wil gaan benoemen, dan moet zij dit melden aan de AFM via het digitaal loket. 

Zodra de informatie compleet is, neemt de AFM de aanvraag in behandeling. De behandeltermijn is doorgaans 6 tot 8 weken. De AFM informeert u en de aanvrager uiterlijk na 13 weken vanaf ontvangst van het complete dossier.

Stap 2: onderzoek

Betrouwbaarheid

Een vast onderdeel van het betrouwbaarheidsonderzoek dat de AFM uitvoert, is het beoordelen van het door u ingevulde betrouwbaarheidsformulier. De AFM vraagt onder meer informatie op bij de Nederlandsche Bank, de Landelijk Officier van Justitie en de Belastingdienst. Wij raadplegen ook intern beschikbare toezichtinformatie en halen informatie uit openbare bronnen, zoals Graydon en de Kamer van Koophandel.

Informatie over de antecedenten die de AFM in ieder geval in aanmerking neemt bij de beoordeling van uw betrouwbaarheid vindt u in Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (hoofdstuk 15, bijlage C).

Geschiktheid

Naast betrouwbaarheid toetst de AFM u ook op geschiktheid als u een dagelijks beleidsbepaler of een commissaris bent. Daarbij beoordeelt de AFM aan de hand van de door de aanvrager aangeleverde informatie in hoeverre u geschikt bent voor de functie waarop de voorgenomen benoeming betrekking heeft. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Uw geschiktheid blijkt bijvoorbeeld uit uw opleiding, aantoonbare werkervaring en competenties. De beoordeling van uw geschiktheid is gekoppeld aan de beoogde functie. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de specifieke functie, de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming en (indien van toepassing) de samenstelling en het functioneren van het collectief.

Meer informatie over welke aspecten de AFM in aanmerking neemt bij de beoordeling van uw geschiktheid vindt u in de Beleidsregel geschiktheid 2012.

Referenten

Er kan een telefonisch interview plaatsvinden met 1 of 2 van de door u opgegeven referenten.

Toetsingsgesprek

Voor de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid kan de AFM u uitnodigen voor een toetsingsgesprek. U kunt een gemachtigde meenemen naar het toetsingsgesprek. Een gemachtigde kan de kandidaat die wordt getoetst bijstaan tijdens het gesprek. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat zijn.

Een toetsingsgesprek dient ter aanvulling van het beeld op basis van het aangeleverde dossier. U kunt zich op een toetsingsgesprek voorbereiden door u te verdiepen in de onderneming, de producten, (markt)ontwikkelingen en de relevante regelgeving.

Het toetsingsgesprek heeft een open karakter met als doel om meer informatie van u te krijgen om vast te kunnen stellen of u voldoende kennis en vaardigheden heeft om de beoogde functie te vervullen. Soms kunnen ook specifieke vragen gesteld worden ten behoeve van de betrouwbaarheidstoets. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien er sprake is van antecedenten.

Dit gesprek vindt plaats bij de AFM en duurt circa anderhalf uur. U wordt altijd van te voren geïnformeerd of er een toetsingsgesprek zal plaatsvinden en zo ja, wie uw gesprekspartners zullen zijn. Voor een goede beoordeling kan een tweede toetsingsgesprek nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er meer informatie nodig is.

Tijdens het toetsingsgesprek wordt nog geen oordeel gegeven over uw betrouwbaarheid of geschiktheid.

Stap 3: besluitvorming

Alle aangeleverde en ingewonnen informatie wordt meegenomen bij de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid.

Zodra de AFM een besluit over de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid heeft genomen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. De onderneming wordt schriftelijk geïnformeerd dat er geen bezwaar is tegen de voorgenomen benoeming. Als het voorgenomen besluit negatief is, neemt de AFM contact op met u en met de aanvrager.

Stap 4: benoeming of afwijzing

In het geval van een positief besluit van de AFM kunt u benoemd worden in de beoogde beleidsbepalende functie.

In het geval dat de AFM het voornemen heeft om tot een negatief besluit te komen, dan heeft u en de onderneming de mogelijkheid om hierop een zienswijze te geven. Als hierna het definitieve besluit negatief luidt, kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt bij de AFM. In de bezwaarprocedure wordt de hoorcommissie voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Tegen het besluit van de rechter kan eventueel beroep worden ingesteld.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Heeft u vragen over de toetsingen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl of ons contactformulier gebruiken.

Contactformulier

Alle onderwerpen