Terug

Toetsing bestuurders en commissarissen – beoordeling geschiktheid

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Op deze pagina kunt u lezen hoe de AFM toetst op geschiktheid.

Indeling in groepen

Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Dit begrip is nader uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid 2012. In deze beleidsregel zijn ondernemingen ingedeeld in groepen op basis van criteria zoals omvang, aard, complexiteit en risicoprofiel.

Voor de ondernemingen waarvoor de AFM de vergunningverlenende toezichthouder is, is de volgende indeling van toepassing:

  • groep A: aanbieder van beleggingsobjecten, marktexploitant en centrale effectenbewaarinstelling  
  • groep B: aanbieder van krediet, beheerder van beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming (inclusief verbonden agent), bewaarder, datarapporteringsdienstverlener 
  • groep C: adviseur en/of bemiddelaar, (onder)gevolmachtigde agent, houder van een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden (crowdfunding-platform).

Voor OOB-accountantsorganisaties is geschiktheid nader uitgewerkt in de Beleidsregel geschiktheid Wta. De geschiktheidseisen voor beleidsbepalers van een OOB-accountantsorganisatie zijn vergelijkbaar met die voor beleidsbepalers in groep A, zoals hieronder weergegeven.

Waar moeten beleidsbepalers in groep A aan voldoen?

Voor ondernemingen in groep A geldt dat beleidsbepalers voorafgaand aan aantreding hun geschiktheid moeten aantonen op de volgende 4 gebieden:

Bestuur, organisatie en communicatie
Dit betreft onder meer de aansturing van processen, taakgebieden en medewerkers, naleving en handhaving van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, zoals het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.

Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is
Dit is inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten.

Beheerste en integere bedrijfsvoering
Dit betreft onder meer de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden.

Evenwichtige en consistente besluitvorming
Hierbij nemen onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie in. Voor OOB-accountantsorganisaties geldt een specifieke invulling van dit criterium. De evenwichtige en consistente besluitvorming moet geschieden met inachtneming van het publiek belang om de kwaliteit van wettelijke controles te waarborgen.

Collectief

Als sprake is van een collectief, dan weegt de samenstelling en het functioneren van het collectief mee in de toetsing van de geschiktheid van de individuele beleidsbepaler. Iedere individuele beleidsbepaler moet geschikt zijn om als collectief gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dit betekent niet dat zij allemaal dezelfde mate van geschiktheid moeten hebben, maar zij kunnen elkaar daarin aanvullen. In een collectief kan op specifieke kennis en vaardigheden worden gevarieerd. Een CFO moet bijvoorbeeld meer specifieke (financiële) kennis en vaardigheden in huis hebben, maar een CEO moet voldoende geschikt zijn op dat terrein om een CFO kritisch te kunnen volgen.

Diversiteit

De AFM vindt diversiteit in de financiële sector belangrijk. Verschillen in kennis, ervaring, leeftijd en achtergrond zorgen voor een brede blik en nieuwe perspectieven in de raad van bestuur en/of raad van commissarissen. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de besturing van de onderneming als geheel. Naast financiële kennis worden bovendien ook andere expertises en vaardigheden steeds belangrijker in de financiële sector.

De AFM houdt in haar toetsingsproces dan ook nadrukkelijk rekening met het belang van diversiteit. Ook personen die geen uitgesproken achtergrond hebben in de financiële sector moeten de aanvangstoetsing succesvol kunnen doorlopen. De AFM beoordeelt met inachtneming van het soort onderneming, de inhoud van de functie en taakomschrijving een voordracht aan de hand van de volgende aspecten: 

  • De onderneming kan duidelijk onderbouwen over welke specifieke nog ontbrekende expertise de kandidaat nog niet beschikt.
  • De kandidaat beschikt over voldoende relevante basiskennis.
  • De kandidaat moet voldoende inzicht hebben in de onderneming om de beoogde functie effectief te kunnen uitoefenen. 
  • Het collectief van het bestuur en/of de raad van commissarissen als geheel beschikt over voldoende (specifieke) relevante financiële of accountancy-kennis.

De AFM verzoekt de onderneming en de kandidaat bovengenoemde aspecten te onderbouwen. Bijvoorbeeld door een functieprofiel of een beschrijving van de visie en overwegingen over de governance van de onderneming.

Waar moeten beleidsbepalers in groep B aan voldoen?

Beleidsbepalers van ondernemingen in groep B worden geacht geschikt te zijn als zij voldoen aan bepaalde minimumvereisten, tenzij er een redelijke aanleiding is om verder te toetsen. In dat geval kan er ook worden getoetst aan de algemene vereisten zoals aangegeven bij groep A.

In het schema Vereisten geschiktheid voor beleidsbepalers ondernemingen in groep B vóór aantreden kunt u zien hoe de geschiktheid kan worden aangetoond.

Algemene eisen

Beleidsbepalers van alle ondernemingen – ongeacht de groep waarvan zij deel uitmaken – moeten doorlopend voldoen aan de eisen voor geschiktheid zoals die zijn opgenomen bij groep A. Als er aanleiding is om uitgebreider te toetsen, wordt ook getoetst aan de algemene vereisten zoals opgenomen bij groep A.

Waar moeten beleidsbepalers in groep C aan voldoen?

Beleidsbepalers van ondernemingen in groep C worden geacht geschikt te zijn als zij voldoen aan bepaalde minimumvereisten, tenzij er een redelijke aanleiding is om verder te toetsen. In dat geval kan er ook worden getoetst aan de algemene vereisten zoals aangegeven bij groep A.

In het schema Vereisten geschiktheid voor beleidsbepalers ondernemingen in groep C vóór aantreden kunt u zien hoe de geschiktheid kan worden aangetoond.

Algemene eisen

Beleidsbepalers van alle ondernemingen – ongeacht de groep waarvan zij deel uitmaken – moeten doorlopend voldoen aan de eisen voor geschiktheid zoals die zijn opgenomen bij groep A. Als er aanleiding is om uitgebreider te toetsen, wordt ook getoetst aan de algemene vereisten zoals opgenomen bij groep A.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Heeft u vragen over de toetsingen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl of ons contactformulier gebruiken.

Contactformulier

Alle onderwerpen