Terug

Toetsing bestuurders en commissarissen – beoordeling betrouwbaarheid

De AFM stelt vast of de betrouwbaarheid van een kandidaat buiten twijfel staat op basis van informatie die de onderneming aanlevert en eigen onderzoek. De betrouwbaarheid van een kandidaat gaat over eigenschappen als waarheidlievend, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.

Beoordeling

Het gaat bij de beoordeling om voornemens, handelingen en antecedenten van de bestuurder of commissaris die de vervulling van de functie in de weg staan. De AFM kijkt hierbij vooral naar strafrechtelijke, financiële en fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, toezicht-antecedenten en zogenoemde overige antecedenten. Voorbeelden van overige antecedenten zijn: de beëindiging van de inschrijving bij DSI, een tuchtrechtelijke maatregel of een arbeidsconflict.

De criteria voor betrouwbaarheid zijn nader uitgewerkt in de Wft en Bijlage C van het Bgfo en de Wta en Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid Wta (voor accountantsorganisaties). Betrouwbaarheid gaat over de kandidaat zelf. Dit betekent dat de beoordeling, anders dan bij geschiktheid, niet afhankelijk is van bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur, het soort onderneming waarop de voorgenomen benoeming betrekking heeft, of de specifieke functie die de kandidaat gaat vervullen.

Eenmalige toetsing tenzij

Een beoordeling van betrouwbaarheid is in beginsel eenmalig. Een kandidaat die al eerder een positief besluit heeft ontvangen, hoeft niet opnieuw te worden getoetst. Het besluit blijft gelden, tenzij een verandering in relevante feiten of omstandigheden een aanleiding geeft om de betrouwbaarheid opnieuw te bezien.

Wijzigingen melden

Betrouwbaarheid is een doorlopende eis. Als er tijdens of na de toetsing wijzigingen zijn in relevante feiten en omstandigheden, is de betrokken beleidsbepaler en de onderneming zelf verantwoordelijk om dit aan de AFM te melden. De toezichthouder maakt een afweging of de melding een aanleiding is om een eerder besluit te heroverwegen. Als relevante feiten niet worden gemeld, kan dit op zichzelf als antecedent worden aangemerkt. Dit kan zwaar wegen bij de beoordeling van betrouwbaarheid.

Bij twijfel altijd melden

Naleving van de meldplicht is van groot belang. Relevante gebeurtenissen kunnen beter te veel dan te weinig worden gemeld. Openheid van zaken is een verzachtende omstandigheid die wordt meegenomen in de beoordeling. U kunt uw melding doen met het Meldingsformulier wijziging antecedenten. In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Heeft u vragen over de toetsingen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, gratis). U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemersloket@afm.nl of ons contactformulier gebruiken.

Contactformulier

Alle onderwerpen