Terug

Zeven keer meer over PSD2

De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn die de PSD uit 2007 vervangt. Doel ervan is om de bestaande regelgeving binnen Europa te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij digitale betaaldienstmogelijkheden. PSD2 wordt naar verwachting in 2018 in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over (het toezicht op) PSD2.

De aankomende tijd wordt deze informatie uitgebreid.

 

Wat is de grootste verandering ten opzichte van PSD1?

Met PSD2 worden twee nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Rekeninghouders van een betaalrekening krijgen het recht gebruik te maken van deze diensten.

Betaalinitiatiedienstverleners kunnen met toestemming van een rekeninghouder de opdracht geven tot het uitvoeren van de betaling vanaf diens rekening. Rekeninginformatiedienstverleners kunnen met toestemming van een rekeninghouder toegang krijgen tot diens betaalgegevens.

Hoe gaat de AFM om met het toezicht op betaaldienstverleners?

Betaaldienstverleners zijn financiële ondernemingen die vallen onder het gedragstoezicht van de AFM. Het toezicht van de AFM is onder meer gericht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. De gedragsregels waar de AFM toezicht op houdt zijn vastgelegd in Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie verleent de vergunningen voor betaaldienstverleners?

Alle betaaldienstverleners zijn vergunningplichtig of moeten hun vrijstelling van de vergunningplicht laten registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt ook voor aanbieders van de nieuwe type betaaldiensten, te weten betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten.

Wat als de betaaldienstverlener ook financiële diensten aanbiedt?

Betaaldienstverleners die naast of in het verlengde van hun betaaldienst ook financiële diensten willen verrichten, zoals het bemiddelen in- of advies geven over financiële producten, moeten ook beschikken over een AFM-vergunning voor de advies- en/of bemiddelingswerkzaamheden.

De AFM houdt tevens toezicht op de regels die gelden voor adviseurs en bemiddelaars.

Moeten klanten geïnformeerd worden als gevolg van PSD2?

Betaaldienstverleners moeten bij veranderingen in de overeenkomsten met consumenten de informatie en voorwaarden aanpassen, uiterlijk twee maanden voor het moment dat de verandering van toepassing is. Dit geldt ook voor veranderingen als gevolg van PSD2-regelgeving.

Wie houden toezicht op betaaldienstverleners?

Meerdere toezichthouders zijn verantwoordelijk voor de controle op betaaldienstverleners.

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan betaaldienstverleners. De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning kunt u vinden op de website van DNB. Daarnaast ziet DNB erop toe of partijen of de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen (het prudentiële toezicht).

De AFM houdt toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert ondernemingen die voor de doelen van PSD2 persoonsgegevens verwerken op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bij PSD2 verantwoordelijk voor toegang tot betaalsystemen en betaalrekeningdiensten.

Worden spaarrekeningen met een tegenrekening als betaalrekeningen in de zin van PSD2 gezien?

De AFM heeft op deze vraag in samenwerking met DNB en de ACM een antwoord geformuleerd. Dit antwoord is hier op de website van DNB terug te vinden.  

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen