Terug

Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Het Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP) is een vrijwillig persoonlijk pensioenproduct dat een aanvulling vormt op bestaande publieke pensioenstelsels en bedrijfspensioenstelsels en op nationale particuliere pensioenregelingen. Het PEPP is door de EU bij Verordening geïntroduceerd. Het product valt in Nederland in de derde pensioenpijler.

Wanneer aan de Nederlandse fiscale voorwaarden wordt voldaan, kwalificeren PEPP’s als lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen of lijfrentebeleggingsrechten.

PEPP-aanbieders

PEPP’s kunnen worden aangeboden door een groot aantal financiële instellingen. In Nederland kunnen dit met name verzekeringsondernemingen, vermogensbeheerders, banken en bepaalde beleggingsondernemingen zijn; Nederlandse pensioenfondsen en PPI’s kunnen geen PEPP’s aanbieden.

Registratie van PEPP’s

Aanbieders die een PEPP willen aanbieden, moeten een registratieprocedure doorlopen. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) registreert nieuwe PEPP’s in een centraal register op basis van een beslissing van de nationale bevoegde autoriteiten (voor Nederland is dit de AFM). Zodra het product is geregistreerd, kan het worden aangeboden en gedistribueerd in de hele EU.

In de PEPP-verordening zijn de registratieprocedures voor PEPP’s, de omstandigheden voor het doorhalen van een PEPP en de bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten van de EU-landen van herkomst en ontvangst gedetailleerd beschreven.

De registratie van een PEPP kan worden aangevraagd via het e-mailadres PEPP@afm.nl. Aan de aanvraag zijn bepaalde eisen verbonden, zoals beschreven in de PEPP-verordening. De stukken die bij de aanvraag ingediend dienen te worden, staan beschreven in artikel 6 lid 2 van deze verordening. Ook zal de AFM bij een aanvraag voor een PEPP-registratie de aanbieder vragen een aanvraagformulier in te vullen.

Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de aanvraag beoordeelt de AFM of de aanvraag volledig is. Binnen drie maanden na de datum van indiening van een volledige aanvraag, neemt de AFM een besluit tot registratie van een PEPP.

De AFM wijst erop dat een besluit tot registratie is gebaseerd op de verstrekte informatie van de PEPP-aanbieder. PEPP-aanbieders worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn doorlopend te kennen en na te leven.

Fiscale bepalingen

Een PEPP wordt gezien als een oudedagsvoorziening in de derde pijler. In de belastingwetgeving komen er geen nieuwe bepalingen voor een PEPP.  

De wetgever heeft aan het PEPP geen aanvullende eisen gesteld voor de opbouw en uitkeringsfase (de afbouwfase), anders dan die voor andere producten in de derde pijler gelden zoals lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. Om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten die gelden voor lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten, zal voor de opbouwfase en uitkeringsfase voldaan moeten worden aan de bepalingen die gelden voor deze producten.

De wettelijke fiscale bepalingen voor de opbouw- en uitkeringsfase kunt u vinden in de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor de opbouwfase kunt u de wettelijke bepalingen vinden in de artikelen 1.7, 3.124 t/m 3.138 van de Wet inkomstenbelastingen 2001. De wettelijke bepalingen voor de afbouwfase kunnen gevonden worden in artikel 30i Algemene wet inzake rijksbelastingen (voor de revisierente) en in de artikelen 3.100 t/m 3.109 van de Wet inkomstenbelastingen 2001 (de uitkeringen maken onderdeel uit van de belastinggrondslag in box 1).

Kennis en vakbekwaamheid voor advies en bemiddeling

Natuurlijke personen die advies over PEPP’s verlenen moeten over de nodige kennis en bekwaamheid beschikken om aan de verplichtingen van de PEPP-verordening te voldoen. Voor PEPP-adviseurs en bemiddelaars gelden dezelfde vergunnings- en vakbekwaamheidseisen als voor advies en bemiddeling in pensioenverzekeringen in de derde pijler. Op onze website vindt u meer informatie over advies en bemiddeling over pensioenverzekeringen en die nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen