Terug

Occasional papers

Onder de noemer Occasional Paper publiceert de AFM regelmatig onderzoek dat relevant is voor beleidsmakers, wetenschappers, professionals in de zakelijke en financiële dienstverlening en in sommige gevallen ook het brede publiek. Deze onderzoeken zijn in eerste instantie bedoeld om tot een beter begrip te komen van onderwerpen die het toezicht van de AFM raken. De bevindingen en conclusies komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de officiële standpunten van de AFM, maar worden wel gebruikt om tot beter toezicht te komen.

Naleving bewaken of ethisch gedrag bevorderen?

In dit occasional paper beargumenteren de schrijvers dat er binnen ondernemingen niet alleen gekeken moet worden naar regelnaleving (compliance), maar dat er ook gestuurd moet worden op breder ethisch gedrag. Zij presenteren de sociale- en organisatiepsychologie als aanvullend perspectief, dat nodig is om nalevingsgedrag en ethisch gedrag beter te begrijpen én er effectiever op te sturen. De sociale context heeft veel meer invloed op het gedrag van individuen dan vaak wordt gedacht. Zij bespreken wat een ‘ethisch klimaat’ is en identificeren factoren in de organisatiecontext die bijdragen aan het ontstaan van een ethisch klimaat. Daaruit blijkt dat het hebben van een heldere gedragscode een goede eerste stap is, maar ethisch leiderschap van het management op alle niveaus essentieel is om ervoor te zorgen dat mensen de regels naleven en ethisch gedrag vertonen.

Kwetsbaarheid voor betalingsproblemen

Financiële kwetsbaarheid is een belangrijk onderzoeksthema voor de AFM. Betalingsproblemen zijn een ongewenste situatie waar financiële kwetsbaarheid in kan resulteren. Als AFM willen we weten welke groepen huishoudens kwetsbaar zijn om in de betalingsproblemen te raken. Daarom voert de AFM risicoanalyses  uit om in te schatten hoeveel huishoudens kwetsbaar zijn voor een bepaald betalingsprobleem en wat de omvang van het betalingsrisico is dat zij lopen.

In deze Occasional Paper formuleren wij een analytisch raamwerk voor het inschatten van betalingsrisico’s. Het raamwerk maakt duidelijk wat het precies betekent om kwetsbaar te zijn voor betalingsproblemen en met welke elementen rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de omvang van de kwetsbaarheid. Het raamwerk dient als conceptuele leidraad voor toekomstige risicoanalyses voor het zo nauwkeurig mogelijk kwantificeren van betalingsrisico’s. Daarnaast hopen wij relevant onderzoek hierover door wetenschappers, brancheorganisaties en financiële ondernemingen te stimuleren.

Zorgen over leengedrag koopstarters

Het leengedrag van koopstarters baart de AFM zorgen. Hypotheekschulden zijn hoog, studieschulden worden regelmatig niet meegewogen en een deel van hen stapelt kredieten. Dat blijkt uit een occasional paper na een analyse van de financiële gegevens van koopstarters. Tussen de 20 en 40 procent van de koopstarters lijkt een hogere hypotheek te hebben dan strikt genomen verantwoord is volgens de wettelijke norm. Het gaat om bedragen tussen de €50.000 en €70.000.

Subtiele aanpassingen in keuzeomgeving bij pensioen kunnen sterk sturen

Pensioenuitvoerders doen er goed aan om gedragswetenschappelijke inzichten toe te passen bij het ontwerpen van de keuzeomgeving voor deelnemers, zeker met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Uit onderzoek van de AFM samen met Marike Knoef, hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden, blijkt dat de manier waarop keuzes worden aangeboden sturend kan werken. (Juni 2021)

paper-pensioenkeuze

Financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek

Ongeveer 78.000 huishoudens lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Op een totaal van bijna drie miljoen aflossingsvrije hypotheken is dat te overzien, maar de huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen. Een deel blijft mogelijk achter met een restschuld. Deze studie op basis van CBS-data geeft meer inzicht in de omvang en kenmerken van huishoudens die financiële risico’s lopen. (Januari 2021)

occasional-paper-jan-2021

Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de AFM. (September 2020)

stresstest-huishoudens

Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef. De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Een doorsnee huishouden heeft maar €2.000 om een inkomensterugval op te vangen, zonder in te teren op het spaarpotje voor tegenvallers. Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn nog kwetsbaarder. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar de buffers van Nederlandse huishoudens om een plotse daling van het inkomen te kunnen ‘uitzingen’. (Juli 2020)

fin-weerbaarheid

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen