Terug

MiFID II - Positielimieten voor grondstoffenderivaten

Het is een in Nederland gevestigde persoon niet toegestaan een nettopositie in een grondstoffenderivaat aan te houden die de positielimiet overschrijdt. Dit geldt ook voor partijen die niet vergunningplichtig zijn.

Voorgenomen positielimieten

Met de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (3 januari 2018) moet de AFM voor alle grondstoffenderivaten die op een in Nederland gelegen of beheerd handelsplatform worden verhandeld positielimieten vaststellen. Deze limieten zijn ook van toepassing op economisch gelijkwaardige OTC-contracten (EEOTC). De voorgenomen positielimieten zijn van toepassing op de posities aangehouden door een persoon tezamen met de posities die voor zijn rekening op groepsniveau worden aangehouden.

Wanneer een vastgestelde positielimiet dreigt te worden overschreden, kan de AFM een persoon dwingen, om met betrekking tot een grondstoffenderivaat waarop een positielimiet van toepassing is, geen nieuwe overeenkomsten te sluiten of de omvang van de positie binnen door de AFM gestelde redelijke termijn af te bouwen.

De AFM heeft het voornemen om de positielimieten voor grondstoffenderivaten vast te stellen in overeenstemming met de positielimieten in de hieronder weergegeven tabel. De AFM heeft ESMA in overeenstemming met artikel 57, vijfde lid, richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MIFID II) in kennis gesteld van de voorgenomen positielimieten. ESMA heeft in een public statement aangegeven dat het niet mogelijk zal zijn om alle adviezen over de positielimieten voor liquide grondstoffenderivaten voor het einde van het jaar te finaliseren en te publiceren. Op grond van dat public statement is het waarschijnlijk dat het advies van ESMA niet zal afwijken van de onderstaande voorgenomen positielimieten. De mogelijkheid daartoe bestaat echter wel.

De AFM monitort de voorgenomen positielimieten met inachtneming van onderstaande 'Opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten'.

Opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten

In deze lijst vindt u de liquide grondstoffenderivaten die momenteel zijn geïdentificeerd als in verhandeling op een handelsplatform in Nederland. Voor deze derivaten geldt zullen voor deze derivaten een voorgenomen positielimiet, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Dit is voorlopig een volledige lijst, echter is het mogelijk dat er in de toekomst de lijst wordt uitgebreid met nieuwe positielimieten voor andere grondstofderivaten.

Elk contract voor de grondstoffenderivaten heeft een afzonderlijke voorgenomen limiet voor de spotmaand en voor de andere maanden. De totale nettopositie in het grondstoffenderivaat moet berekend worden door alle posities die de persoon aanhoudt in het grondstoffenderivaat en in economisch gelijkwaardige otc-derivatencontracten te aggregeren op grond van artikel 5:89b Wft (nieuw). De specifieke contracten die moeten worden geaggregeerd, worden in de onderstaande tabel geïdentificeerd met hun product code (VPC). De nieuwe en illiquide grondstoffenderivaten die op een handelsplatform in Nederland worden verhandeld en die niet specifiek in de tabel zijn vermeld met hun productcode, hebben op grond van artikel 15, eerste lid, onder a gedelegeerde verordening (EU) 2017/591 een limiet van 2.500 partijen, tenzij de positielimiet is vastgesteld door een andere bevoegde autoriteit in een andere lidstaat.

De AFM kan andere positielimieten vaststellen dan de voorgenomen positielimieten als gevolg van het te verwachten ESMA advies. Indien de AFM een positielimiet heeft vastgesteld, kan de AFM die positielimiet wijzigen indien zij vaststelt dat de leverbare voorraad of het totaal van de openstaande contracten aanzienlijk wijzigt of ingeval van een andere aanzienlijke wijziging op de markt (artikel 5:89a, derde lid, Wft (nieuw)). Na een wijziging zullen de details van de nieuwe limiet en de ingangsdatum in onderstaande tabel worden weergegeven.

Naam grondstoffenderivaat Identificatiecode (MIC)  Naam handelsplatform  Productcode (VPC)  Spot Maand enkelvoudig limiet  Andere maanden limiet  Meet-
eenheid

 
Dutch power Physical Base Futures NDEX ICE Endex DPB, DPW 6.171.725 (24%) 8.938.159
(35%)
MWh
Dutch power Physical Peak Futures

NDEX

ICE Endex DPA 2.262.967 (24%) 1.329.621
(40%)
MWh
Belgian power Physical Base Futures NDEX ICE Endex BPB 4.218.480 (25%) 3.244.326
(40%)
MWh
Dutch TTF Gas   NDEX ICE Endex TFM, TFE 39.216.420 (25%) 164.372.396 
(30%)
MWh

Aanvraag uitzondering positielimieten

De AFM kan op aanvraag beslissen dat een positielimiet niet van toepassing is op posities in;

  1. verhandelde grondstoffenderivaten en in economische zin gelijkwaardige over-the-counter contracten 
  2. die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit  
  3. en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij de risico’s verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteiten met betrekking tot de onderliggende grondstoffen van de niet-financiële entiteit. Hierna kortweg aangeduid als ‘hedge-positie’.

Partijen kunnen door middel van dit aanvraagformulier een aanvraag indienen. De informatie die daarbij moet worden verstrekt is terug te vinden in artikel 8, tweede lid van gedelegeerde verordening (EU) 2017/591.

Wanneer dient u een aanvraagformulier in?

  • De aanvraag voor een positielimiet uitzondering is noodzakelijk voor een niet-financiële entiteit die verwacht dat zijn netto positie in een bepaald grondstoffenderivaat boven een positielimiet zou uitkomen.
  • Wanneer de AFM eenmaal heeft beslist dat een positielimiet uitzondering van toepassing is geldt het volgende:
    • Als sprake is van een significante wijziging in de aard of waarde van haar commerciële activiteiten of haar handelsactiviteiten in grondstoffenderivaten en wanneer die wijziging relevant is voor de informatie beschreven in artikel 8, tweede lid van gedelegeerde verordening (EU) 2017/591, moet het formulier worden gebruikt om een nieuwe aanvraag in te dienen als de niet-financiële instelling ook in de gewijzigde situatie een ontheffing wil voor de betreffende positielimieten.
    • Het formulier moet worden gebruikt om aan te geven dat de niet-financiële entiteit niet langer gebruik wenst te maken van de ontheffing (waardoor de positielimieten weer van toepassing zijn).  
  • Cryptshare is het encryptieprogramma waarmee het formulier en eventuele aanvullende documenten ‘versleuteld’ naar de AFM moet worden verstuurd. In een separate e-mail kan de gebruiker het door Cryptshare gegenereerde wachtwoord naar de AFM sturen. In de handleiding is de procedure helder en stapsgewijs uitgelegd. Lees daarom de handleiding zorgvuldig door en de onderstaande procedure.

Procedure

De niet-financiële entiteit vraagt de ontheffing aan door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en eventueel aanvullende documenten m.b.v. Cryptshare ‘versleuteld’ per e-mail te sturen naar hedge_exemptions@afm.nl. Vervolgens stuurt de aanvrager ook het door Cryptshare gegenereerde wachtwoord naar hedge_exemptions@afm.nl onder vermelding van de naam van de niet-financiële entiteit die uitzondering aanvraagt. Het aanvraagformulier kan voor maximaal één grondstofderivatenklasse tegelijk worden gebruikt.

We streven ernaar om binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging en het referentienummer van uw aanvraag te sturen. U wordt verzocht om dit referentienummer te vermelden in uw correspondentie met de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen