Terug

MiFID II - Positielimieten voor grondstoffenderivaten

Het is een in Nederland gevestigde persoon niet toegestaan een nettopositie in een grondstoffenderivaat aan te houden die de positielimiet overschrijdt. Dit geldt ook voor partijen die niet vergunningplichtig zijn.

Voorgenomen positielimieten

Met de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (beoogd op 3 januari 2018) moet de AFM voor alle grondstoffenderivaten die op een in Nederland gelegen of beheerd handelsplatform worden verhandeld positielimieten vaststellen. Deze limieten zijn ook van toepassing op economisch gelijkwaardige OTC-contracten (EEOTC). De voorgenomen positielimieten zijn van toepassing op de posities aangehouden door een persoon tezamen met de posities die voor zijn rekening op groepsniveau worden aangehouden.

Wanneer een vastgestelde positielimiet dreigt te worden overschreden, kan de AFM een persoon dwingen, om met betrekking tot een grondstoffenderivaat waarop een positielimiet van toepassing is, geen nieuwe overeenkomsten te sluiten of de omvang van de positie binnen door de AFM gestelde redelijke termijn af te bouwen.

De AFM heeft het voornemen om de positielimieten voor grondstoffenderivaten vast te stellen in overeenstemming met de positielimieten in de hieronder weergegeven tabel. De AFM heeft ESMA in overeenstemming met artikel 57, vijfde lid, richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MIFID II) in kennis gesteld van de voorgenomen positielimieten. ESMA heeft in een public statement aangegeven dat het niet mogelijk zal zijn om alle adviezen over de positielimieten voor liquide grondstoffenderivaten voor het einde van het jaar te finaliseren en te publiceren. Op grond van dat public statement is het waarschijnlijk dat het advies van ESMA niet zal afwijken van de onderstaande voorgenomen positielimieten. De mogelijkheid daartoe bestaat echter wel.

De voorgenomen positielimieten zullen vanaf 3 januari 2018, met inachtneming van onderstaande 'Opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten' gemonitord worden door de AFM.

Opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten

In deze lijst vindt u de liquide grondstoffenderivaten die momenteel zijn geïdentificeerd als in verhandeling op een handelsplatform in Nederland. Vanaf 3 januari 2018 zullen voor deze derivaten een voorgenomen positielimiet gelden, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Dit is voorlopig een volledige lijst, echter is het mogelijk dat er in de toekomst de lijst wordt uitgebreid met nieuwe positielimieten voor andere grondstofderivaten.

Elk contract voor de grondstoffenderivaten heeft een afzonderlijke voorgenomen limiet voor de spotmaand en voor de andere maanden. De totale nettopositie in het grondstoffenderivaat moet berekend worden door alle posities die de persoon aanhoudt in het grondstoffenderivaat en in economisch gelijkwaardige otc-derivatencontracten te aggregeren op grond van artikel 5:89b Wft (nieuw). De specifieke contracten die moeten worden geaggregeerd, worden in de onderstaande tabel geïdentificeerd met hun product code (VPC). De nieuwe en illiquide grondstoffenderivaten die op een handelsplatform in Nederland worden verhandeld en die niet specifiek in de tabel zijn vermeld met hun productcode, hebben op grond van artikel 15, eerste lid, onder a gedelegeerde verordening (EU) 2017/591 een limiet van 2.500 partijen, tenzij de positielimiet is vastgesteld door een andere bevoegde autoriteit in een andere lidstaat.

De AFM kan andere positielimieten vaststellen dan de voorgenomen positielimieten als gevolg van het te verwachten ESMA advies. Indien de AFM een positielimiet heeft vastgesteld, kan de AFM die positielimiet wijzigen indien zij vaststelt dat de leverbare voorraad of het totaal van de openstaande contracten aanzienlijk wijzigt of ingeval van een andere aanzienlijke wijziging op de markt (artikel 5:89a, derde lid, Wft (nieuw)). Na een wijziging zullen de details van de nieuwe limiet en de ingangsdatum in onderstaande tabel worden weergegeven.

Naam grondstoffenderivaat Identificatiecode (MIC)  Naam handelsplatform  Productcode (VPC)  Spot Maand enkelvoudig limiet  Andere maanden limiet 
Meet-
eenheid

 
Dutch power Physical Base Futures  NDEX  ICE Endex  DPB, DPW  6.171.725 (24%)  8.938.159 (35%)  MWh
Dutch power Physical Peak Futures  NDEX  ICE Endex  DPA  2.262.967 (24%)  1.329.621 (40%)  MWh
Belgian power Physical Base Futures  NDEX  ICE Endex  BPB  4.218.480 (25%)  3.244.326 (40%)  MWh
Dutch TTF Gas    NDEX  ICE Endex  TFM, TFE  39.216.420 (25%)  164.372.396 (30%)  MWh

Vaststelling uitzondering positielimieten

Positielimieten gelden niet voor posities die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat dit voor hedging doeleinden is. Dat betekent dat  de aangehoudenposities de risico’s verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit. Partijen kunnen daarvoor een vrijstelling bij de AFM aanvragen. De informatie die moet worden verstrekt bij een dergelijke aanvraag is terug te vinden in artikel 8 van gedelegeerde verordening 2017/591. Zie ook de Q&A's over positielimieten.

Positielimieten gelden ook niet voor posities die het gevolg zijn van transacties op een handelsplatform die op de lijst staat in de bijlage bij deze opinie van ESMA. In deze opinie wordt bovendien beschreven aan welke voorwaarden een handelsplatform moet voldoen om op de lijst te komen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen