Terug

MiFID II - Positielimieten voor grondstoffenderivaten

Het is een in Nederland gevestigde persoon niet toegestaan een nettopositie in een grondstoffenderivaat aan te houden die de positielimiet overschrijdt. Dit geldt ook voor partijen die niet vergunningplichtig zijn.

Toezicht positielimieten

Op 19 maart 2021 heeft ESMA een verklaring gepubliceerd naar aanleiding van de aanpassingen in Europese regelgeving (Capital Markets Recovery Package) die in het eerste kwartaal van 2022 in werking zullen treden. De AFM zal mede in het licht van haar handhavingsbeleid het ESMA-statement volgen in haar toezicht op positielimieten. Voor vragen kan men contact opnemen middels het volgende emailadres: commodities_mifid2@afm.nl. (Gepubliceerd op 16 april 2021)

Positielimieten

De AFM heeft voor alle grondstoffenderivaten die op een in Nederland gelegen of beheerd handelsplatform worden verhandeld positielimieten vastgesteld (zie de tabel hieronder). De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft ‘opinies’ gepubliceerd over de positielimieten zoals bepaald onder artikel 5:89a, eerste lid, Wft. De voorgenomen positielimieten, zonder gepubliceerde ESMA-opinie, zijn voorzien van een ‘*’. Deze limieten zijn zowel van toepassing op economisch gelijkwaardige OTC-contracten (EEOTC) als op de posities aangehouden door een persoon, tezamen met de posities die voor zijn rekening op groepsniveau worden aangehouden.

Wanneer een vastgestelde positielimiet dreigt te worden overschreden, kan de AFM een persoon dwingen, om met betrekking tot een grondstoffenderivaat waarop een positielimiet van toepassing is, geen nieuwe overeenkomsten te sluiten of de omvang van de positie binnen door de AFM gestelde redelijke termijn af te bouwen.

Sinds 3 januari 2018 monitort de AFM de per die datum geldende positielimieten, met inachtneming van onderstaande opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten.

Opmerkingen van toepassing op de specifieke contracten

In deze lijst vindt u de liquide grondstoffenderivaten die momenteel zijn geïdentificeerd als in verhandeling op een handelsplatform in Nederland. Voor deze derivaten geldt een positielimiet, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Hierin zijn de markt-, product- en contractspecificaties te vinden, evenals een ingangsdatum van de limiet omdat het een actuele lijst betreft die kan worden uitgebreid met nieuwe positielimieten voor andere grondstofderivaten.

Elk contract voor de grondstoffenderivaten heeft een afzonderlijke limiet voor de spotmaand en voor de andere maanden. De totale nettopositie in het grondstoffenderivaat moet berekend worden door alle posities die de persoon aanhoudt in het grondstoffenderivaat en in economisch gelijkwaardige OTC-derivatencontracten te aggregeren op grond van artikel 5:89b Wft. De specifieke contracten die moeten worden geaggregeerd, worden in de onderstaande tabel geïdentificeerd met hun product code (VPC). De nieuwe en illiquide grondstoffenderivaten die op een handelsplatform in Nederland worden verhandeld en die niet specifiek in de tabel zijn vermeld met hun productcode, hebben op grond van artikel 15, eerste lid, onder a gedelegeerde verordening (EU) 2017/591 een limiet van 2.500 partijen, tenzij de positielimiet is vastgesteld door een andere bevoegde autoriteit in een andere lidstaat.

Wanneer de AFM een positielimiet heeft vastgesteld, kan de AFM die positielimiet wijzigen wanneer zij vaststelt dat de leverbare voorraad of het totaal van de openstaande contracten aanzienlijk wijzigt of ingeval van een andere aanzienlijke wijziging op de markt (artikel 5:89a, derde lid, Wft). Na een wijziging zullen de details van de nieuwe limiet en de ingangsdatum in onderstaande tabel worden weergegeven.

Naam grondstoffenderivaat Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)  Identificatiecode (MIC)  Naam handelsplatform  Productcode (VPC)  Spot Maand enkelvoudig limiet Andere maanden limiet  Meet-
eenheid

 
Dutch power Physical Base Futures 03-01-2018 NDEX ICE Endex DPB, DPW

6.171.725
(24%)

8.938.159
(35%)
MWh
Dutch power Physical Peak Futures 03-01-2018

NDEX

ICE Endex DPA 2.262.967
(24%)
1.329.621
(40%)
MWh
Belgian power Physical Base Futures 03-01-2018 NDEX ICE Endex BPB 4.218.480
(25%)
3.244.326
(40%)
MWh
Dutch TTF Gas 14-06-2021 NDEX ICE Endex TFM, TFE, TFO, T12, TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6 54.933.660 
(25%)
312.337.870 
(25%)
MWh
Italian PSV Gas 23-08-2018 NDEX ICE Endex IGA  54.762.300
(25%)
2.766.240
(50%)
MWh
German NCG Gas 16-11-2020 NDEX ICE Endex GNM, GNP 20.685.000
(10%)
2.893.941
(50%)
MWh
German power Financial Base 06-08-2020 NDEX ICE Endex GAB, DGB, GXC, GXQ, GX1, GX2, GX3
17.673.480
(11%)
4.588.742 (50%) MWh
Italian Power Financial Base 06-08-2020  NDEX  ICE Endex  IPB, DIF  11.872.051 (12%) 2.280.293 (50%)  MWh

Aanvraag uitzondering positielimieten

De AFM kan op aanvraag beslissen dat een positielimiet niet van toepassing is op posities in;

  1. verhandelde grondstoffenderivaten en in economische zin gelijkwaardige over-the-counter contracten 
  2. die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit  
  3. en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij de risico’s verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteiten met betrekking tot de onderliggende grondstoffen van de niet-financiële entiteit. Hierna kortweg aangeduid als ‘hedge-positie’.

Partijen kunnen door middel van dit aanvraagformulier een aanvraag indienen. De informatie die daarbij moet worden verstrekt is terug te vinden in artikel 8, tweede lid van gedelegeerde verordening (EU) 2017/591.

Wanneer dient u een aanvraagformulier in?

  • De aanvraag voor een positielimiet uitzondering is noodzakelijk voor een niet-financiële entiteit die verwacht dat zijn netto positie in een bepaald grondstoffenderivaat boven een positielimiet zou uitkomen.
  • Wanneer de AFM eenmaal heeft beslist dat een positielimiet uitzondering van toepassing is geldt het volgende:
    • Als sprake is van een significante wijziging in de aard of waarde van haar commerciële activiteiten of haar handelsactiviteiten in grondstoffenderivaten en wanneer die wijziging relevant is voor de informatie beschreven in artikel 8, tweede lid van gedelegeerde verordening (EU) 2017/591, moet het formulier worden gebruikt om een nieuwe aanvraag in te dienen als de niet-financiële instelling ook in de gewijzigde situatie een ontheffing wil voor de betreffende positielimieten.
    • Het formulier moet worden gebruikt om aan te geven dat de niet-financiële entiteit niet langer gebruik wenst te maken van de ontheffing (waardoor de positielimieten weer van toepassing zijn).  
  • Cryptshare is het encryptieprogramma waarmee het formulier en eventuele aanvullende documenten ‘versleuteld’ naar de AFM moet worden verstuurd. In een separate e-mail kan de gebruiker het door Cryptshare gegenereerde wachtwoord naar de AFM sturen. In de handleiding is de procedure helder en stapsgewijs uitgelegd. Lees daarom de handleiding zorgvuldig door en de onderstaande procedure.

Procedure

De niet-financiële entiteit vraagt de ontheffing aan door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en eventueel aanvullende documenten m.b.v. Cryptshare ‘versleuteld’ per e-mail te sturen naar hedge_exemptions@afm.nl. Vervolgens stuurt de aanvrager ook het door Cryptshare gegenereerde wachtwoord naar hedge_exemptions@afm.nl onder vermelding van de naam van de niet-financiële entiteit die uitzondering aanvraagt. Het aanvraagformulier kan voor maximaal één grondstofderivatenklasse tegelijk worden gebruikt.

We streven ernaar om binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging en het referentienummer van uw aanvraag te sturen. U wordt verzocht om dit referentienummer te vermelden in uw correspondentie met de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen