Terug

2. Proces van de daadwerkelijke marktpeiling

Gedurende een marktpeiling is het van belang dat zowel de marktdeelnemer die de marktpeiling verricht als de ontvanger van die marktpeiling, zich houden aan de regels uit de MAR en de lagere regelgeving. Marktpeilingen bestaan uit interacties tussen een verkoper van financiële instrumenten en één of meerdere potentiële beleggers, voorafgaand aan de aankondiging van een transactie, om de interesse van potentiële beleggers in een mogelijke transactie, alsmede de koers, de omvang en de structuur ervan te bepalen. 

De verplichtingen voor marktpeilingen zijn onder te verdelen in verschillende processtappen. Deze pagina geeft een van de processtappen weer. De verplichtingen die van toepassing zijn op deze processtap leest u op deze pagina.

MAR (Nr. 596/2014)

Artikel 7

Lid 1
Voor de toepassing van deze verordening omvat voorwetenschap de volgende soorten informatie:

  1. niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten
  2. in verband met grondstoffenderivaten, niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer van dergelijke derivaten of die rechtstreeks betrekking heeft op het daaraan gerelateerde spotcontract voor grondstoffen, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van deze derivaten of van de daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen, en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze openbaar wordt gemaakt of die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Europese of nationale wettelijke of reglementaire bepalingen, marktvoorschriften, contracten, praktijken of gebruiken, op de betrokken grondstoffenderivatenmarkten of spotmarkten
  3. in verband met emissierechten of daarop gebaseerde geveilde producten, niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer van deze instrumenten, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van deze financiële instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten
  4. voor personen die zijn belast met de uitvoering van orders met betrekking tot financiële instrumenten, betekent voorwetenschap tevens informatie die door een klant wordt verstrekt en verband houdt met de lopende orders van de klant inzake financiële instrumenten, die concreet is, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van deze financiële instrumenten, de koers van daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen of de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

Lid 2
Voor de toepassing van het eerste lid wordt informatie geacht concreet te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten, de daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen of de geveilde, op emissierechten gebaseerde producten. In het geval van een in de tijd gespreid proces dat erop is gericht een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen plaatsvinden, of dat resulteert in een bepaalde situatie of gebeurtenis, kan deze toekomstige situatie of deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussenstappen in dat proces die verband houden met het ontstaan of het plaatsvinden van die toekomstige situatie of die toekomstige gebeurtenis, in dit verband als concrete informatie worden beschouwd.

Lid 3
Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces wordt beschouwd als voorwetenschap indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor voorwetenschap als bedoeld in dit artikel.

Lid 4
Voor de toepassing van lid 1 wordt onder informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van financiële instrumenten, daarvan afgeleide financiële instrumenten, daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen of geveilde producten gebaseerd op emissierechten, informatie verstaan waarvan een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.

In het geval van deelnemers aan de markt voor emissierechten met geaggregeerde emissies of een nominale thermische input op of onder de overeenkomstig de in de tweede alinea van artikel 17, lid 2, vastgestelde drempel wordt informatie over hun fysieke activiteiten niet van belang geacht te zijn voor de prijs van emissierechten, geveilde producten die daarop zijn gebaseerd of op financiële derivaten.

Lid 5
ESMA stelt richtsnoeren op voor de vaststelling van een niet-uitputtende lijst van informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht of is vereist dat die openbaar gemaakt overeenkomstig Europese of nationale wet- en regelgeving, marktvoorschriften, overeenkomsten, praktijken of gebruiken, op de betrokken grondstoffenderivatenmarkten of spotmarkten als bedoeld in lid 1, onder b), van dit artikel. ESMA houdt hierbij terdege rekening met de specifieke kenmerken van de markten in kwestie.

Artikel 10

Lid 1
Voor de toepassing van deze verordening is sprake van wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap als een persoon die over voorwetenschap beschikt deze voorwetenschap bekendmaakt aan enige andere persoon, tenzij de bekendmaking plaatsvindt uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of functie.

Dit lid is van toepassing op iedere natuurlijke of rechtspersoon in de in artikel 8, lid 4, bedoelde situaties of omstandigheden.

Lid 2
Voor de toepassing van deze verordening vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen als bedoeld in artikel 8, lid 2, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap onder dit artikel wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op voorwetenschap was gebaseerd.

Artikel 11

Lid 7
Onverminderd het bepaalde in dit artikel bepaalt de persoon bij wie de marktpeiling wordt verricht voor zichzelf of hij in het bezit is van voorwetenschap en wanneer de informatie waarover hij beschikt ophoudt voorwetenschap te zijn.

Lid 11
ESMA stelt overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 richtsnoeren op, gericht op personen die marktpeilingen ontvangen, betreffende:

  1. de factoren waarmee personen bij wie een marktpeiling wordt verricht, rekening moeten houden wanneer aan hen in het kader van een marktpeiling informatie wordt verstrekt teneinde te bepalen of de informatie al dan niet voorwetenschap is
  2. de stappen die personen bij wie een marktpeiling wordt verricht, moeten nemen indien zij in het bezit zijn gekomen van voorwetenschap, teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 8 en 10 van deze verordening, en
  3. de overzichten die personen bij wie een marktpeiling wordt verricht moeten bewaren om aan te tonen dat zij artikel 8 en 10 van deze verordening hebben nageleefd.

ESMA (MAR) Guidelines

Richtsnoer 1 - Interne procedures en opleiding van personeel

Punt 9
De MPO stelt interne procedures vast die passend zijn voor en evenredig zijn naar de schaal, omvang en aard van zijn zakelijke activiteiten, legt deze ten uitvoer en houdt deze bij, teneinde:

a) te waarborgen dat, wanneer de MPO een specifiek persoon of contactpunt aanwijst voor het ontvangen van marktpeilingen, deze informatie aan de OMM wordt verstrekt
b) te waarborgen dat de informatie die wordt ontvangen tijdens de marktpeiling, intern uitsluitend wordt gecommuniceerd via vooraf vastgestelde rapportagekanalen en op need-to-knowbasis
c) te waarborgen dat de perso(o)n(en), de functie of het orgaan belast met de beoordeling of de MPO in bezit is van voorwetenschap als gevolg van de marktpeiling, duidelijk geïdentificeerd zijn en naar behoren voor dat doel zijn opgeleid
d) de stroom van voorwetenschap die voortvloeit uit de marktpeiling binnen de MPO en diens personeel te beheren en te controleren, zodat de MPO en diens personeel voldoen aan de artikelen 8 en 10 van de MAR.

Punt 10
De MPO draagt er zorg voor dat het personeel dat de tijdens de marktpeiling verkregen informatie ontvangt en verwerkt, naar behoren is opgeleid met betrekking tot de relevante interne procedures en met betrekking tot de verboden uit hoofde van de artikelen 8 en 10 van de MAR die voortvloeien uit het beschikken over voorwetenschap. De opleiding is geschikt en evenredig naar schaal, omvang en aard van de zakelijke activiteiten van de MPO.

Richtsnoer 3 - Beoordeling door de MPO of hij als gevolg van de marktpeiling in het bezit is van voorwetenschap en wanneer hij niet langer in het bezit van voorwetenschap is

Punt 12
MPO’s beoordelen zelfstandig of zij in het bezit zijn van voorwetenschap als gevolg van de marktpeiling, waarbij zij rekening houden met relevante factoren zoals de beoordeling van de OMM en alle informatie waarover de perso(o)n(en), de functie of het orgaan binnen de MPO belast met die beoordeling, beschikt, met inbegrip van informatie die is verkregen van andere bronnen dan de OMM. Bij het verrichten van die beoordeling zijn de perso(o)n(en), de functie of het orgaan niet verplicht zich toegang te verschaffen tot informatie die zich achter enige ingestelde informatiebarrière binnen de MPO bevindt.

Richtsnoer 4 - Beoordeling van financiële instrumenten die hiermee in verband staan

Punt 14
Wanneer de MPO tot het oordeel is gekomen dat hij beschikt over voorwetenschap als gevolg van een marktpeiling, identificeert hij, teneinde te voldoen aan artikel 8 van de MAR, alle uitgevende instellingen en financiële instrumenten waarop hij meent dat de voorwetenschap betrekking heeft.

Richtsnoer 5 - Geschreven notulen of notities

Punt 15
Wanneer de OMM overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder d) van de technische reguleringsnormen aangaande marktpeilingen, geschreven notulen of notities heeft opgesteld van de niet-opgenomen bijeenkomsten of telefoongesprekken, dan dient de MPO, binnen vijf werkdagen na ontvangst:

a) indien hij het eens is met de inhoud van deze notulen of notities, deze te ondertekenen; of
b) indien hij het niet eens is met de inhoud van deze notulen of notities, de OMM zijn eigen, naar behoren ondertekende versie van die notulen of notities te verstrekken.

Richtsnoer 6 - Bewaren van gegevens

Punt 16
MPO’s bewaren gegevens op een duurzaam medium waarop gedurende ten minste vijf jaar de toegankelijkheid en leesbaarheid is gegarandeerd van:

a) de in richtsnoer 1 genoemde interne procedures
b) de in richtsnoer 2 genoemde kennisgevingen
c) de in richtsnoer 3 genoemde beoordelingen en de redenen hiervoor
d) de in richtsnoer 4 genoemde beoordelingen van instrumenten die hiermee in verband staan
e) de personen die voor hen werken op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins en die taken vervullen waardoor zij toegang hebben tot de informatie die wordt verstrekt tijdens de marktpeilingen, opgesomd in chronologische volgorde voor elke marktpeiling.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen