Terug

1. Proces voorafgaand aan daadwerkelijke marktpeiling

Gedurende een marktpeiling is het van belang dat zowel de marktdeelnemer die de marktpeiling verricht als de ontvanger van die marktpeiling, zich houden aan de regels uit de MAR en de lagere regelgeving. Marktpeilingen bestaan uit interacties tussen een verkoper van financiële instrumenten en één of meerdere potentiële beleggers, voorafgaand aan de aankondiging van een transactie, om de interesse van potentiële beleggers in een mogelijke transactie, alsmede de koers, de omvang en de structuur ervan te bepalen. 

De verplichtingen voor marktpeilingen zijn onder te verdelen in verschillende processtappen. Deze pagina geeft een van de processtappen weer. De verplichtingen die van toepassing zijn op deze processtap leest u op deze pagina.

MAR (Nr. 596/2014)

Artikel 11

Lid 11
ESMA stelt overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 richtsnoeren op, gericht op personen die marktpeilingen ontvangen, betreffende:

 1. de factoren waarmee personen bij wie een marktpeiling wordt verricht, rekening moeten houden wanneer aan hen in het kader van een marktpeiling informatie wordt verstrekt teneinde te bepalen of de informatie al dan niet voorwetenschap is
 2. de stappen die personen bij wie een marktpeiling wordt verricht, moeten nemen indien zij in het bezit zijn gekomen van voorwetenschap, teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 8 en 10 van deze verordening, en
 3. de overzichten die personen bij wie een marktpeiling wordt verricht moeten bewaren om aan te tonen dat zij artikel 8 en 10 van deze verordening hebben nageleefd.

ESMA (MAR) Guidelines

Richtsnoer 1 - Interne procedures en opleiding van personeel

Punt 9
De MPO stelt interne procedures vast die passend zijn voor en evenredig zijn naar de schaal, omvang en aard van zijn zakelijke activiteiten, legt deze ten uitvoer en houdt deze bij, ten einde:

 1. te waarborgen dat, wanneer de MPO een specifiek persoon of contactpunt aanwijst voor het ontvangen van marktpeilingen, deze informatie aan de OMM wordt verstrekt
 2. te waarborgen dat de informatie die wordt ontvangen tijdens de marktpeiling, intern uitsluitend wordt gecommuniceerd via vooraf vastgestelde rapportagekanalen en op need-to-know basis
 3. te waarborgen dat de perso(o)n(en), de functie of het orgaan belast met de beoordeling of de MPO in bezit is van voorwetenschap als gevolg van de marktpeiling, duidelijk geïdentificeerd zijn en naar behoren voor dat doel zijn opgeleid
 4. de stroom van voorwetenschap die voortvloeit uit de marktpeiling binnen de MPO en diens personeel te beheren en te controleren, zodat de MPO en diens personeel voldoen aan de artikelen 8 en 10 van de MAR.

Punt 10
De MPO draagt er zorg voor dat het personeel dat de tijdens de marktpeiling verkregen informatie ontvangt en verwerkt, naar behoren is opgeleid met betrekking tot de relevante interne procedures en met betrekking tot de verboden uit hoofde van de artikelen 8 en 10 van de MAR die voortvloeien uit het beschikken over voorwetenschap. De opleiding is geschikt en evenredig naar schaal, omvang en aard van de zakelijke activiteiten van de MPO.

Richtsnoer 2 - Aangeven geen marktpeilingen te willen ontvangen

Punt 11
Nadat een MPO is benaderd door een OMM, geeft de MPO aan of hij geen toekomstige marktpeilingen wil ontvangen met betrekking tot hetzij alle potentiële transacties, hetzij specifieke typen potentiële transacties.

Richtsnoer 5 - Geschreven notulen of notities

Punt 15
Wanneer de OMM overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder d) van de technische reguleringsnormen aangaande marktpeilingen, geschreven notulen of notities heeft opgesteld van de niet-opgenomen bijeenkomsten of telefoongesprekken, dan dient de MPO, binnen vijf werkdagen na ontvangst:

 1. indien hij het eens is met de inhoud van deze notulen of notities, deze te ondertekenen; of
 2. indien hij het niet eens is met de inhoud van deze notulen of notities, de OMM zijn eigen, naar behoren ondertekende versie van die notulen of notities te verstrekken.

Richtsnoer 6 - Bewaren van gegevens

Punt 16
MPO’s bewaren gegevens op een duurzaam medium waarop gedurende ten minste vijf jaar de toegankelijkheid en leesbaarheid is gegarandeerd van:

 1. de in richtsnoer 1 genoemde interne procedures
 2. de in richtsnoer 2 genoemde kennisgevingen
 3. de in richtsnoer 3 genoemde beoordelingen en de redenen hiervoor
 4. de in richtsnoer 4 genoemde beoordelingen van instrumenten die hiermee in verband staan
 5. de personen die voor hen werken op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins en die taken vervullen waardoor zij toegang hebben tot de informatie die wordt verstrekt tijdens de marktpeilingen, opgesomd in chronologische volgorde voor elke marktpeiling.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen