Terug

Klantbelang Dashboard 2018 - (Semi) automatisch vermogensbeheer

(Semi) automatisch vermogensbeheer (SAV) is een vorm van vermogensbeheer waarbij onder meer de klantinventarisatie (grotendeels) geautomatiseerd plaatsvindt. De AFM verwelkomt innovatie van financiële dienstverlening. De AFM heeft naar de klantinventarisatie en actualisatie binnen de huidige SAV-concepten gekeken en gezien dat deze beter kan. Het betreft de eerste meting. De score is daarom niet vergelijkbaar met scores uit het verleden.

SAV en klantinventarisatie

SAV kan vermogensbeheer toegankelijk maken voor beleggers met kleinere vermogens. Dit komt door het lagere minimaal in te leggen bedrag en de (veelal) lagere kosten van de dienstverlening in vergelijking met traditioneel vermogensbeheer. SAV kan daarmee een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande execution only-, beleggingsadvies- en vermogensbeheerdiensten. Hierbij vindt de AFM het van belang dat beleggers niet inleveren op beleggersbescherming ten opzichte van traditioneel vermogensbeheer. Een goede klantinventarisatie is belangrijk voor een juist klantprofiel en vervolgens een geschikte beleggingsportefeuille. Bij een goede klantinventarisatie wordt informatie ingewonnen over de financiële positie, doelstelling, risicobereidheid en kennis en ervaring van de klant. Deze informatie over de klant moet concreet zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Waar heeft de AFM naar gekeken?

De AFM heeft gekeken naar de inrichting van SAV bij vijf banken en de kwaliteit van de klantinventarisatie in tien individuele klantdossiers per bank. De betrokken banken in het onderzoek bedienen het overgrote deel van de klanten in de SAV-markt.

Werkwijze

Onder de inrichting van de SAV-dienstverlening verstaat de AFM de wijze waarop de online klantinventarisatie en de actualisatie van klantgegevens is opgezet. De AFM heeft deze onderwerpen beoordeeld aan de hand van door de banken gegeven antwoorden op onze vragen en meegestuurde documenten. De AFM heeft daarnaast de kwaliteit van de klantinventarisatie beoordeeld aan de hand van de informatie in klantdossiers.

Marktbeeld SAV

De AFM ziet dat de onderzochte beleggingsondernemingen de intentie hebben een goed SAV-concept aan te bieden. Bijvoorbeeld door duidelijke vragen op te stellen en consumentenonderzoek te gebruiken bij de vormgeving en doorontwikkeling van hun SAV-concept.

De AFM ziet ook verbeterpunten. Door het ontbreken van een fysieke vermogensbeheerder die kan doorvragen en bijsturen, is het extra belangrijk dat de online klantinventarisatie zo is ingericht dat alle benodigde informatie wordt ingewonnen. We zien in de meeste onderzochte klantdossiers dat beleggingsondernemingen de financiële positie en doelstelling(en) nog niet volledig en concreet genoeg inwinnen. Ook schiet de inwinning van de risicobereidheid tekort. Bovendien wordt de klant soms gevraagd zelf een risicoprofiel (en bijbehorende beleggingsstrategie) te ‘kiezen’. Bij vermogensbeheer is dat echter de taak van de beleggingsonderneming; de beleggingsonderneming moet op basis van de ingewonnen klantinformatie bepalen welk profiel en welke beleggingen geschikt zijn voor de klant.

Ook is het belangrijk dat beleggingsondernemingen de uitkomsten voor de klant monitoren. Bovendien is het de vraag of de door de beleggingsonderneming ontwikkelde online vragenlijst aan de verwachtingen voldoet, namelijk een goed en concreet klantbeeld vormen. Krijgt de klant vervolgens een voor hem geschikte portefeuille?

De uitvraag van informatie kan door de inzet van bestaande wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen verbeterd worden. Hiermee kan een balans gevonden worden tussen het aantal vragen voor een consument enerzijds, en voldoen aan wet- en regelgeving anderzijds.

Nadere informatie over specifieke onderdelen van het onderzoek

U kunt het normenkader downloaden. Het document bevat een toelichting op de normen.

 Module onderdelen  Weging Gemiddelde score
 1. Inrichting online klantinventarisatie  35%  1,8
 2. Actualisatie  15%  2,0
 3. Kwaliteit klantdossier  50%  1,7

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen