Terug

Klantbelang Dashboard 2017 - Beleggen

Drie jaar geleden was de AFM kritisch op de kwaliteit van het beleggingsadvies door banken. Zij scoorden toen een 2,4. De banken hebben sindsdien de nodige verbeteringen doorgevoerd. Dit jaar scoren de banken een 3,6. Hoewel de scope van het onderzoek licht is gewijzigd, zijn de scores redelijk vergelijkbaar met vorig jaar. Toen scoorden de banken 0,2 punt hoger.

Waar heeft de AFM naar gekeken?

Om vermogen van de klant te kunnen beheren, is het van belang een goed beeld te hebben van de klant. Het gaat om zijn financiële positie, doelstelling, risicobereidheid en kennis en ervaring. Deze informatie over de klant dient concreet te zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit jaar hebben wij ons gericht op vermogensbeheer voor klanten met een concreet opbouwdoel, zoals een aanvulling op het inkomen, aflossing van de hypotheek of studie van de kinderen. Het gaat om klanten met een belegd vermogen van €75.000 tot €250.000. We merken op dat dit onderdeel slechts een indruk geeft van alleen de beleggingsdienstverlening. Een hoge score zegt niets over beleggingsresultaten.

Werkwijze 2016-2017

Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een self-assessment. De banken hebben ieder 10 klantdossiers beoordeeld op basis van een vragenlijst van de AFM met gesloten vragen. De AFM heeft daarop een steekproef van 4 dossiers per bank gehouden en constateerde interpretatieverschillen van de vragenlijst. Daarom heeft de AFM de steekproef onder alle 10 de klantdossiers uitgevoerd.

Marktbeeld Beleggen

De afgelopen jaren hebben de banken in de onderzochte dossiers een verbetering laten zien in de kwaliteit van de cliëntinventarisatie. De nieuwe intake- en revisieprocessen die de banken afgelopen jaren hebben doorgevoerd, leiden ertoe dat bij deze meting op nagenoeg alle dossiers (ruim) voldoende wordt gescoord. Zo zien we dat alle banken stappen hebben gezet op het inwinnen van de risicobereidheid van de klant. Bijvoorbeeld met behulp van software om de klant meer inzicht te geven in wat de mogelijke gevolgen zijn van zijn keuzes. Daarnaast zien we dat banken doorlopend (online) inzicht geven in de haalbaarheid van het gestelde doel en daarbij soms zelf concrete tips geven om de haalbaarheid te vergroten.

Dit jaar hebben we het onderzoek gericht op klanten met een concreet opbouwdoel, zoals onttrekking van gelden ter aanvulling van het maandelijks inkomen na pensionering. We zien diverse klanten die over (ruim) voldoende vermogen beschikken om deze aanvulling op het inkomen te kunnen financieren. Het is in die situatie aannemelijk dat zij aan het einde van hun beleggingshorizon een bepaald bedrag overhouden. Wij verwachten van banken dat zij het gesprek aangaan over het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft. Nu zien we dat de cliëntinventarisatie op dat punt vaak tekort schiet.

Tot slot constateren we dat de banken in alle onderzochte dossiers (ruim) voldoende scoren op het inwinnen van de financiële positie van de klant. We zien ook dat de banken één aspect van de financiële positie niet goed inwinnen. De dossiers bevatten vaak niet de informatie die nodig is om een concrete inschatting te maken van de pensioensituatie van de klant. Zonder die informatie is het bijvoorbeeld niet goed mogelijk om de klant te helpen bepalen welke aanvulling op zijn inkomen hij nodig heeft vanaf zijn pensioendatum. Het is daarnaast mogelijk dat een pensioengat het bereiken van een ander doel, zoals de aflossing van een hypotheekschuld, in de weg staat.

Nadere informatie over specifieke onderdelen van het onderzoek

U kunt het normenkader downloaden. Het document bevat een toelichting op de normen.

Module onderdelen Weging Gemiddelde score 
1. Financiële positie 30%  4,0

2. Doelstelling

30%  3,1
3. Risicobereidheid 30%

 3,7

4. Kennis en ervaring 10%

 3,0

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen