Terug

Gedrag en cultuur

De AFM houdt toezicht op het gedrag en de cultuur binnen financiële ondernemingen. De cultuur heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Regels alleen kunnen nooit al het gedrag vangen. Inzicht in gedrag en cultuur helpt om toezichtrisico’s in een vroeg stadium te signaleren.

Waarom onderzoek naar gedrag en cultuur?

De cultuur binnen een organisatie heeft grote invloed op hoe medewerkers zich gedragen. Ook in de financiële sector is dit het geval. Naast veel nieuwe regels die zijn ingevoerd, is het dus ook belangrijk om te kijken naar de ongeschreven regels.

De AFM doet onderzoek naar gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen. Hierdoor komt er beter inzicht in de factoren die belemmeren of stimuleren dat het klantbelang of het publieke belang centraal staat. Deze inzichten geven de mogelijkheid om risicovol gedrag te zien nog voordat het tot schade heeft geleid.

Er bestaat geen blauwdruk voor een ‘ideale’ cultuur. De AFM schrijft geen cultuur voor maar maakt risico’s die een cultuur met zich kan meebrengen met behulp van onderzoek inzichtelijk en zet financiële ondernemingen aan tot het beheersen van deze risico’s.

Toezicht op gedrag en cultuur is een aanvulling op het reguliere toezicht. De AFM hanteert als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor een duurzame organisatiecultuur in eerste instantie bij de sector zelf ligt.

Hoe werkt een onderzoek naar gedrag en cultuur?

Voor het uitvoeren van een onderzoek zijn richtsnoeren ontwikkeld die gericht zijn op zorgvuldige dataverzameling, een efficiënte inrichting van het onderzoek, zowel qua doorlooptijd als de belasting voor de onderneming. De verschillende fases van het onderzoek worden apart toegelicht. Zie de link op deze pagina.

Deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd onder alle ondernemingen onder het toezicht van de AFM. Grote en kleine banken en verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook accountantskantoren, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en beursplatformen.

Welke onderzoeksmethoden worden gebruikt?

Onderzoek naar organisatiecultuur

Afgelopen jaren heeft de financiële sector veel aandacht besteed aan hun producten, diensten en processen. Het klantbelang is vaak opgenomen in de missie, visie en kernwaarden. Desondanks levert dit niet altijd de gewenste uitkomst voor de klant. Om de oorzaken hiervan te achterhalen is meer inzicht nodig. Een manier om dat inzicht te verkrijgen is een onderzoek naar de organisatiecultuur.

De schakel tussen de opzet van het gewenste beleid en de uiteindelijke resultaten, zijn de medewerkers in de onderneming die in de dagelijkse praktijk beslissingen nemen. Met een onderzoek naar de organisatiecultuur brengen we in kaart of en in hoeverre het klantbelang of publieke belang een rol speelt in de organisatie. Meer specifiek wordt onderzocht welke stimulerende en belemmerende factoren medewerkers ervaren in hun werk om dit centraal te stellen.

Onderzoek naar open foutencultuur

Veel financiële ondernemingen beschrijven in hun strategie de ambitie een lerende organisatie te zijn. Dat de omgang met fouten daar een cruciale factor in is, lijkt nog niet overal (h)erkend te worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren van fouten bijdraagt aan het ethisch gedrag van medewerkers, een betere kwaliteit van dienstverlening aan de klant en betere prestaties van de onderneming. Een open omgang met fouten draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur.

Dit onderzoek steunt op een wetenschappelijk gevalideerde survey en brengt in kaart hoe de onderneming omgaat met fouten en op welke punten verbetering nodig is. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd als benchmarkonderzoek bij meerdere ondernemingen tegelijk maar ook binnen één onderneming waarbij de verschillende afdelingen met elkaar kunnen worden vergeleken. Met een voorbeeld-survey ‘Impressie survey leren van fouten’ willen we u een idee geven van hoe een survey eruit zou kunnen zien. Het bevat niet de gehele survey maar per onderwerp worden enkele vragen uitgelicht.

Onderzoek naar verandervermogen

Het verandervermogen van een onderneming is de mate waarin groepen mensen binnen deze onderneming bereid en in staat zijn om ambities en voornemens daadwerkelijk te implementeren en werkend te krijgen. Worden de plannen op papier ook waargemaakt?

Het onderzoek verandervermogen richt zich op het in kaart brengen van de patronen die het slagen van een verandering in de weg staan of juist bevorderen. Hiervoor worden er per onderneming een aantal veranderingen onderzocht. Dit zijn veranderingen die er op zijn gericht de zorgvuldige financiële dienstverlening aan klanten te bevorderen.

Het onderzoek vormt geen inhoudelijk oordeel over waartoe men verandert, maar kijkt naar hoe de verandering wordt vormgegeven. De succesfactoren en belemmeringen die hierbij een rol spelen. Bijvoorbeeld een sterke doorvertaling van de visie naar de werkvloer door goed voorbeeldgedrag van leidinggevenden, of onvoldoende concretisering van een veranderplan naar de dagelijkse werkzaamheden door gebrek aan ondersteuning en monitoring vanuit het bestuur.

Onderzoek bij accountantsorganisaties

Wij ondersteunen onze collega’s bij het toezicht op accountantsorganisaties bij gedrag- en cultuuronderzoeken.

Wat is de toegevoegde waarde onderzoek naar gedrag en cultuur?

De inzichten uit de onderzoeken zijn van toegevoegde waarde voor zowel de onderneming als de AFM. De onderneming krijgt zicht op welke patronen binnen haar organisatie het slagen van een veranderingen of het handelen in het belang van de klant beïnvloeden. Dit zicht kan zij gebruiken om haar organisatie te verbeteren. De AFM krijgt zicht op hoe veranderingen en het handelen vanuit klantbelang bij specifieke ondernemingen werkt. Dit helpt in het beter begrijpen van een onderneming en daarmee het efficiënter inrichten van ons doorlopend toezicht.

Workshop - Zelf onderzoek doen naar open foutencultuur?

Wij organiseren een masterclass waarin het onderzoek en de methodiek worden toegelicht en waarbij deelnemers in staat worden gesteld dit onderzoek zelf uit te voeren. Meer informatie vindt u de flyer over de workshop. De masterclass wordt aangeboden op de volgende momenten:

6 maart 09.30 uur – 12.30 uur
6 maart 13.30 uur – 16.30 uur
8 maart 09.30 uur – 12.30 uur
8 maart 13.30 uur – 16.30 uur

Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u via gedragcultuur@afm.nl aangeven op welke momenten u in de gelegenheid bent.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen