Terug

Richtsnoeren MiFID II Transactierapportage

Op 10 oktober 2016 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd over MiFID II Transactierapportage 'Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronization under MiFID II' (ESMA/2016/1452). De richtsnoeren zijn op 8 augustus 2017 geactualiseerd. Deze richtsnoeren gelden met ingang van 3 januari 2018.

Wat houden de richtsnoeren in?

Beleggingsondernemingen moeten de details melden van de door haar uitgevoerde transacties in financiële instrumenten (en alle instrumenten die daarvan zijn afgeleid) die worden verhandeld of die toegelaten zijn tot de handel op een handelsplatform (gereglementeerde markt, MTF of OTF), ongeacht de plaats van uitvoering. Het doel van de nieuwe regels voor transactierapportage is om beter inzicht te krijgen in het handelsgedrag van marktpartijen en om de opsporing van marktmisbruik te verbeteren.

De inhoud van de te rapporteren transactiegegevens en de specifieke vereisten zijn omschreven in de gedelegeerde verordening (EU) 2017/590 van de commissie van 28 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de melding van transacties aan de bevoegde autoriteiten.

In de richtsnoeren zijn vervolgens verschillende scenario’s opgenomen en wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd hoe gerapporteerd moet worden.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past de richtsnoeren  toe in haar toezicht op de juiste naleving van artikel 26, eerste lid, van Verordening (EU) 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) 648/2012 (MiFIR) (Transactierapportageverplichting).

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren gelden voor beleggingsondernemingen, voor bedrijven die optreden als goedgekeurd rapporteringsmechanisme (Approved Regulatory Mechanism, ARM) en handelsplatformen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen