Terug

Richtsnoeren betreffende risicofactoren

Op 4 januari 2018 hebben de ESA’s (EBA, ESMA en EIOPA) gemeenschappelijke richtsnoeren gepubliceerd betreffende vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek en de factoren die instellingen moeten overwegen als zij een inschatting maken van witwasrisico’s en risico’s van terrorismefinanciering.

Wat houden de richtsnoeren in?

De Risk Factor guidelines zijn een uitwerking van risicogebaseerde aanpak voor verschillende soorten financiële instellingen. Slechts een deel hiervan heeft betrekking op de sectoren waarop de AFM haar Wwft-toezicht houdt, namelijk de hoofdstukken die betrekking hebben op de beleggingsondernemingen (hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8), beleggingsinstellingen (hoofdstuk 9) en tussenpersonen die bemiddelen bij levensverzekeringen (een subsectie van hoofdstuk 7). Daarnaast zijn er nog algemene aanwijzingen over hoe financiële instellingen hun risicobeoordelingsproces moeten inrichten (hoofdstuk 2).

De algemene aanwijzingen betreffen het beoordelen en beheersen van ML/FT risico’s door instellingen. Er worden aanwijzingen gegeven op onder andere het identificeren van risico’s, het beoordelen van risico’s, cliëntenonderzoek en monitoring en evaluatie. De risico’s worden opgesplitst in cliëntgebonden risicofactoren, landen en geografische gebieden en product-, dienst- en transactiegebonden risico’s. Het risicobeheer beslaat de verschillen tussen vereenvoudigd cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek. Hiervoor is speciale aandacht voor politiek prominente personen, correspondentrelaties, ongebruikelijke transacties en derde landen met een hoog risico. De hoofdstukken voor de specifieke doelgroepen geven additionele aanwijzingen per sector.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM past de richtsnoeren toe in haar toezicht en monitort via onderzoeken dat instellingen onder het Wwft-toezicht van de AFM zich hier aan houden. De AFM heeft de inhoud van de richtsnoeren meegenomen in de vernieuwde Leidraad Wwft en Sanctiewet

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren gelden in het toezicht dat de AFM uitvoert op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover deze financiële dienstverleners bemiddelen in levensverzekeringsovereenkomsten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen