Terug

Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van MiFID II

Op 5 februari 2018 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd inzake productgovernanceverplichtingen van MiFID II.

Wat houden de richtsnoeren in?

In artikel 16(3) en artikel 24(2) van MiFID II, en de artikelen 9 en 10 van de Gedelegeerde richtlijn MiFID II, worden productgovernanceverplichtingen geïntroduceerd ten behoeve van de bescherming van beleggers. ESMA heeft deze verplichting nader uitgewerkt in Guidelines (richtsnoeren), met in het bijzonder aandacht voor de bepaling van de doelgroep voor het financiële instrument of gestructureerde deposito door ontwikkelaars en distributeurs. ESMA specificeert onder meer de eisen waaraan de bepaling van de doelgroep moet voldoen, zoals de vijf doelgroepcategorieën. De productgovernanceverplichtingen zien op zowel de ontwikkeling als de distributie door beleggingsondernemingen van financiële instrumenten gedurende de gehele levenscyclus van het product, met als doel dat zij alleen financiële instrumenten ontwikkelen en distribueren die in het belang van de cliënt zijn.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

Deze richtsnoeren zijn in lijn met de gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De AFM past deze richtsnoeren toe in het toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit de Wft en het BGfo.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

• beleggingsondernemingen, met inbegrip van kredietinstellingen wanneer deze beleggingsdiensten verlenen en beleggingsactiviteiten verrichten;
• beleggingsondernemingen en kredietinstellingen wanneer zij verkopen verrichten of advies verlenen aan cliënten in verband met gestructureerde deposito’s; en
• icbe-beheermaatschappijen en externe abi-beheerders, indien zij individuele bepaalde beleggingsdiensten mogen verlenen.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen