Terug

Richtsnoeren interne beheersing in geautomatiseerde handelsomgeving (ESMA)

Geautomatiseerde handel kan risico’s voor de eerlijke en ordelijke werking van de markt met zich mee brengen. Deze risico’s komen onder andere voort uit de grote toename van het dataverkeer, de (on)mogelijkheden om handmatig en tijdig in te grijpen en de reactie van algoritmes op niet te voorspellen marktomstandigheden.

Preventieve maatregelen

Zeker gezien de maatschappelijke uitstralingseffecten van incidenten, zijn preventieve maatregelen van groot belang. 

Zo hebben zich verschillende aan geautomatiseerde handel gerelateerde incidenten voorgedaan (bijvoorbeeld de ‘Flash Crash’) die een flinke klap betekenden voor het vertrouwen in de eerlijke en efficiënte werking van de kapitaalmarkten. Mede ter voorkoming van dergelijke incidenten in Europa zijn sinds 1 mei 2012 de ESMA Richtsnoeren ’interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten’ (ESMA Richtsnoeren) van kracht.

Deze ESMA Richtsnoeren zijn gericht op het voorkomen van verstoring van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten. De Richtsnoeren specificeren de eisen die worden gesteld aan de interne beheersing en bedrijfsvoering van partijen die actief zijn binnen de geautomatiseerde handelsomgeving. 

De nadruk wordt gelegd op preventiemaatregelen op drie verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en interne beheersing. Deze zijn gericht op:

  • systemen, monitoring, testen
  • personen, kennisniveau, opleiding
  • processen, controles, vastlegging

Op welke financiële ondernemingen zijn de Richtsnoeren van toepassing?

Deze ESMA Richtsnoeren gelden voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen (inclusief banken die beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten). Indirect zijn de Richtsnoeren ook van toepassing op marktpartijen die lid zijn van een handelsplatform, maar geen vergunning hebben als beleggingsonderneming, en voor marktpartijen die geautomatiseerde handelssystemen ontwikkelen voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen, ook wel bekend als Independent Software Vendors (ISV’s).

Rapport: Beheerste handel

In mei 2015 heeft de AFM een rapport gepubliceerd naar aanleiding van onderzoek naar de naleving van de ESMA Richtsnoeren voor interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving. Met dit document wil de AFM duidelijkheid verschaffen over hoe zij aankijkt tegen interne beheersing van geautomatiseerde handel en wat voor maatregelen zij van huidige en toekomstige vergunninghouders verwacht om de beheersing van geautomatiseerde handel te waarborgen. Daarnaast geeft de AFM in deze publicatie uitleg over een aantal specifieke onderwerpen uit de ESMA Richtsnoeren, omdat gebleken is dat die specifieke voorschriften in sommige gevallen niet goed worden nageleefd of omdat deze regelmatig verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving, dan kunt u contact opnemen met de AFM via: marketsupervision@afm.nl. De AFM is voor vragen met betrekking tot dit onderwerp ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: 020 797 3777.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen