Terug

Richtsnoeren voorschriften financiële verslaggeving (ESMA)

Deze richtsnoeren zijn op 29 december 2014 in werking getreden. Met als doel om op het gebied van het toezicht op de financiële verslaggeving van ondernemingen met aan de beurs genoteerde aandelen of obligaties, een consistente, doelmatige en doeltreffende toezichtpraktijk in Europa tot stand te brengen en waarborgen van een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het recht van de Unie.

Waarborgen internationale verslaggevingstandaarden

Overweging 16 van de IAS-verordening, geeft aan dat, op grond van artikel 10 van het Verdrag, de lidstaten verplicht zijn om een passend en rigoureus handhavingsstelsel op te zetten om de nakoming van internationale verslaggevingstandaarden voor de jaarrekening te waarborgen. De totstandbrenging van een goed en strikt handhavingsregime draagt bij aan een versterking van het vertrouwen van beleggers in de financiële markten en een vermijding van toezichtarbitrage.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe in het toezicht op de financiële verslaggeving dat zij krachtens de Wet Toezicht Financiële Verslaggeving uitoefent. In dit toezicht beoordeelt de AFM of de financiële verslaggeving overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften is opgesteld en treft zij zo nodig maatregelen om de naleving van bedoelde voorschriften af te dwingen. Naar verwachting zal de toepassing van deze richtsnoeren geen tot weinig wijzigingen in het toezicht op de financiële verslaggeving tot gevolg hebben.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn niet rechtstreeks van toepassing op ondernemingen maar op de bevoegde toezichthoudende autoriteiten van de EER-lidstaten voor zover de transparantierichtlijn in deze lidstaten van toepassing is. De AFM is zo’n bevoegde autoriteit.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen